Przeskocz do treści

Polonia i Polacy całego świata dziękują za uwzględnienie bieżących potrzeb Rzeczypospolitej Polskiej

Gratulujemy serdecznie Odznaczonym i dziękujemy w imieniu Światowego Kongresu Polaków.

Dziękujemy za wspaniałą pracę reporterską, jaką wykonuje Pan Redaktor Jan Świeczak, Konsultant ds. Komunikacji i Mediów Światowego Kongresu Polaków.

Pozdrawiamy wszystkich Polaków w kraju oraz za granicą

Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Jacek Gancarson
Dyrektor Biura
Światowego Kongresu Polaków

Także w tym roku wspólnie z Panem red. Markiem Traczykiem  prezesem Stowarzyszenia Polskich Mediów zapraszamy jak najszersze grono do wspólnego odśpiewania*** Mazurka Dąbrowskiego – naszego hymnu narodowego, który jednoczy Polaków w kraju i za granicą,
 
Zainteresowani tym wydarzeniem są niewątpliwie sympatycy Światowego Kongresu Polaków, uczestniczący w wydarzeniach, takich jak Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, Światowy Bal Polaków  w Pałacu Kultury i Nauki oraz  bilateralne  i międzynarodowe konferencje. w tym polskie i polonijne media, tak licznie przybywające na wydarzenia Światowego Kongresu Polaków.
 
Proszę o umieszczenie informacji o tym wydarzeniu na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl, co zachęci do uczestnictwa przedstawicieli Klubów poselskich, będących adresatami apelu Światowego Kongresu Polaków a także współpracujące z nami liczne organizacje pozarządowe i  środowiska polonijne, z którymi mamy szczególnie owocną współpracę (w tym  Kongres Polonii Szwedzkiej. Amerykańskiej, Niemieckiej i Kanadyjskiej).
 
Wszystkich serdecznie proszę o jak najszersze popularyzowanie tego wartościowego, patriotycznego wydarzenia ponad podziałami.
 

Serdecznie pozdrawiam

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

  tel. 603996408

Polonia śpiewa dla pokoju na świecie
1 maja 2022 roku o godzinie 15:00 (CEST)

Tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą chcielibyśmy uczcić w sposób wyjątkowy.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania*** Mazurka Dąbrowskiego – naszego hymnu narodowego, który jednoczy Polaków w kraju i za granicą, pomimo odległości, która nas dzieli.

W tym roku nasze serca zwrócone są szczególnie w stronę Polaków mieszkających w Ukrainie, to im dedykujemy to wydarzenie. Tego dnia im dedykujemy wszelkie nasze życzenia, pamięć i wyrazy solidarności. O błogosławieństwo dla Polaków i Polonii poprosiliśmy  duchownych Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

Kochani, bardzo serdecznie  zapraszam Was do wzięcia udziału w tym wydarzeniu; proszę o zgłoszenie za pośrednictwem formularza:

http://polonia.szef.co/formularze/mazurek-dabrowskiego

Taka forma zgłoszeń pozwoli uniknąć przypadkowości. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy link do wideokomunikatora Avaya.

Bądźmy tego dnia jedną, wielką rodziną!

Prosimy także o zapraszanie znajomych Polaków rozporoszonych po świecie do łączności z nami, niezależnie od miejsca przebywania.

Wspólne internetowe odśpiewanie hymnu państwowego odbędzie się 1 maja 2022 roku o godzinie 15:00.

Tak świętowaliśmy Dzień Polonii rok temu >>>

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: sekretariat@polonia.co

Serdecznie zapraszam!

Marek Traczyk
Wasz
Padre Direttore

*** Mamy nadzieję,  że  ta piękna idea doczeka się w kolejnych latach odpowiedniego operacyjnego zaplecza technicznego dla zapewnienia niezbędnej przepustowości i synchronizacji łączy internetowych o czym w zeszłym roku uprzedzał Światowy Kongres Polaków.  Dopóki to nie nastąpi  można nadal  realizować wariant  internetowego  wideospotkania Polaków z całego świata.

 

Mamy przyjemność poinformować, że artykuł przedstawiający wyniki naszych wieloletnich badań nad katalogowaniem polskich rękopisów w Zbiorze 971 (Kolekcja Dubrowskiego) Narodowej Biblioteki Rosji został opublikowany w Cataloging & Classification Quarterly nr 2/2022.

Światowy Kongres Polaków

Apel Światowego Kongresu Polaków

Warszawa, dnia 09.03.2022 r.

Sejm Rzeczywpospolitej Polskiej

Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,

Światowy Kongres Polaków, którego celem statutowym jest współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą ponad podziałami, apeluje kolejny raz do wszystkich sił politycznych o realizację postulatów uchwalonych na I Światowym Kongresie Polaków na zamku królewskim w Warszawie. Szczególnie ważnym postulatem Światowego Kongresu Polaków jest wzmocnienie prawnej ochrony polskich obywateli, tak aby była ona dostępna na poziomie nie niższym niż wyznaczają to światowe i europejskie standardy tej ochrony. Zapewnienie w Polsce wysokiego poziomu prawnej ochrony obywateli wymaga wprowadzenia następujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych:

  1. Udoskonalenie i umiędzynarodowienie systemu kształcenia prawników, aby umożliwić im poznanie i stosowanie wspomnianych światowych i europejskich standardów prawnej ochrony obywateli.

  2. Docenienie znaczenia i roli, jaką w tym zakresie może i powinna pełnić Krajowa Rada Sądownictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Ad 1. Udoskonaleniu i umiędzynarodowieniu systemu kształcenia prawników w Polsce mogą i powinny służyć rozwiązania stosowane w większości krajów będących członkami Unii Europejskiej. Takim rozwiązaniem jest Europejska Akademia Prawa w Trier, która zapewnia prawnikom stałe pogłębianie wiedzy i wymianę dobrych praktyk. Należałoby zatem utworzyć analogiczną akademię prawa w Warszawie. Akademia ta powinna być finansowana przez parlament europejski tak jak Europejska Akademia Prawa w Trier. Zapewniało by to równe traktowanie wszystkich państw i obywateli w Unii Europejskiej. Poza tym Europejska Akademia Prawa w Warszawie służyła by doskonaleniu nie tylko prawników polskich, ale także prawników innych państw Europy środkowej i wschodniej. Tym samym ta instytucja kształceniowa stała by się remedium na wiele bolączek w Polsce spowodowanych długim okresem komunizmu w tej części Europy.

Ad 2. W ustroju politycznym państwa polskiego Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) pełni kluczową role w zapewnieniu polskim sądom autorytetu w kraju i na świecie. Równie ważną rolę pełni ona w doborze i doskonaleniu kadr sądowniczych. Kolejny wybór 15 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma mieć miejsce na początku kwietnia br. Polska i polscy obywatele potrzebują jak powietrza praworządnego, bezstronnego i sprawnego sądownictwa. Doceniając dobra wolę i starania podejmowane przez poszczególne siły polityczne w różnych okresach transformacji ustrojowej musimy teraz z zatroskaniem przyznać, że wieloletnie próby zreformowania sądownictwa nie przyniosły poprawy. Nie uwzględniały one bowiem neutralnych politycznie przesłanek techniczno-operacyjnego rozwoju struktury i kadry sądowniczej i w skutek tego ugrzęzły w pogłębiającej się polityzacji całego szeroko pojętego sektora wymiaru sprawiedliwości.

Sposób nominacji członków KRS jest niezwykle waźnym mechanizmem sprawnie funkcjonującego państwa prawa. Ze względu na zakończenie obecnej kadencji KRS w kwietniu br. konieczne jest b. pilne ulepszenie systemu wyboru i nominacji członków Rady. Wymaga to nowelizacji art. 11d ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepis ten umożliwia  obecnie (co jest skrupulatnie wykorzystywane w praktyce) obsadzanie Rady na 4-letnią kadencję zespołem 15 kandydatów, zgłaszanych przy pomocy jednej listy przez komisję sejmową i następnie zatwierdzanych w praktyce zwykłą większością sejmową. Taki sposób powoływania członków Rady oznacza bezpośredni wpływ rządzącej większości parlamentarnej na większość składu Rady. To pozbawia Radę statusu bezstronności politycznej i wynikającego stąd autorytetu organu państwowego. Z kolei brak ustrojowej gwarancji bezstronności KRS degraduje polskie sądownictwo i niszczy ustrój państwa polskiego.

Wyżej wymieniona wada ustrojowa może być usunięta przez wprowadzenie głosowania nie na jedną jak obecnie listę, lecz kolejno na poszczególnych kandydatów. Każdy poseł powinien mieć prawo oddania nie więcej niż trzech głosów (czyli móc głosować na nie więcej niż na trzech kandydatów). Głosowanie powinno być kontynuowane aż do dokonania wyboru wszystkich 15 członków Rady. Takie głosowanie, jak wskazują doświadczenia innych państw mieści się w ramach czasowych około jednej godziny. Przygotowanie wspomnianej nowelizacji również nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony sprawnie działającego biura legislacyjnego sejmu. Powyższa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa usunie lojalnościową zależność członków Rady od rządzącej większości sejmowej i przywróci Radzie niezbędny autorytet jako organowi ugruntowującemu powagę polskiego sądownictwa.

Uchwalenie i wprowadzenie w życie powyższych rozwiązań wymaga porozumienia ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków wyraża przekonanie, że jest to możliwe i równie ważne dla polskich obywateli jak solidarna inicjatywa i pomoc dla obywateli Ukrainy.

Z wyrazami szacunku Dr. Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Wykładowca Uczelni Łazarskiego www.swiatowykongrespolakow.pl

Mgr. inż. Jacek Gancarson Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Polonii i Polaków w Szwecji j.gancarson@swiatowykongrespolakow.pl

Adw. Łukasz Zieliński Konsultant ds. naukowych i prawnych Światowego Kongresu Polaków

Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków apeluje o pomoc rzeczową, o którą zwraca się wójt Gmina Karniewo oraz Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Wszyscy pamietamy gościnnośći wielkie serce Wójta i mieszkańców Karniewa w czasie dużej społecznej kampanii, jaką było Ogólnopolskie forum osób aktywnych społecznie. Teraz Karniewo podjęło się trudnego zadania i udzieliło pomocy i schronienia potrzebującym tego rodzinom z Ukrainy. Nie bądźmy obojętni na wzruszający apel Wójta gminy Karniewo i wspólnie wesprzyjmy Go w tej trudnej misji.

Światowy Kongres Polaków, zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmuje inicjatywy na rzecz łączenia i wspierania Polaków w kraju oraz Polaków za granicą.

Jednym z ważnych celów statutowych jest działalność charytatywna, w tym pomoc i wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego pragniemy wyrazić wielkie uznanie dla członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków za podjęte inicjatywy charytatywne, w tym bezpłatną pomoc prawną, udzielaną nieustannie przez mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Także wielu członków i sympatyków ŚKP ma zasługi dla akcji charytatywnych i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Światowy Kongres Polaków we współpracy z Polakami ZA GRANICĄ ZAINICJOWAŁ wiele kampanii społecznych, wspólnie z innymi organizacjami, takimi jak: Fundacja Pomocna Dłoń, Fundacja Nowa Wieś, Fundacja Pomóż Innym, Stowarzyszenie Damy Radę, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja Emanio Arcus oraz Federacja Organizacji Charytatywnych.

W ostatnim okresie szczególnie wiele inicjatyw charytatywnych zainspirowano pod wpływem współczucia dla losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Fundacja ta została założona przez rodziców i przy pomocy własnych środków założycieli – rodziców niepełnosprawnych dzieci, zbudowała i prowadziła pierwszy i jedyny w Polsce tego typu Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

Przypomnieć warto wkład Polonii Niemieckiej, w tym architektów oraz Pani Bożeny Słonicz z Berlina, pierwszej prezeski Fundacji.

Po przeszło 20 latach dobrego funkcjonowania domu, zapewniającego mieszkańcom godne warunki życia i rehabilitacji zdrowotnej, spotkało ich nieszczęście. Nagły pożar zniszczył część budynku. Większość rodziców, którzy byli założycielami i fundatorami tej Fundacji już nie żyje. Pozostali przy życiu rodzice nie byli w stanie ponieść kosztów odbudowy i kolejny raz podjąć trud zapewnienie dachu nas głową osieroconym niepełnosprawnym dzieciom.

Nie nadeszła także odpowiadania pomoc instytucjonalna, gdyż brak jest w Polsce odpowiednich doświadczeń i rozwiązań prawnych. Polska bowiem nadal – mimo pewnego postępu w ostatnim okresie – znajduje na jednym z końcowych miejsc wśród państw europejskich, pod względem zapewniania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Światowy Kongres Polaków jako jeden z pierwszych pospieszył z pomocą podopiecznym Fundacji Pomocna Dłoń, przyczyniając się w szczególności do uruchomienia i upowszechnienia składki internetowej wśród Polaków w kraju i za granicą.

Światowy Konger Polaków wyraża podziękowanie za wszystkie charytatywne inicjatywy oraz za ofiarność darczyńców.

Do podziękowań tych dołącza się Fundacja Pomocna Dłoń, gdyż bez tej pomocy nie zdołałaby odbudować części spalonego domu.

Prosimy o dalsze wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców tego domu, podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, aby mogły być dokończone prace remontowe.

Los podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń zainspirował także Wspaniałych Artystów z sercem (takich jak Paweł Mosiołek, Urszula Dudziak, Aneta Skarżyński) oraz szlachetnych, wrażliwych ludzi (takich jak Ewa Krawczyk, prezes Fundacji Pomóż Innym, Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus, Danuta Moskwa ) do zorganizowania koncertu w tak prestiżowym miejscu jak Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Podjęte zostały dalsze inicjatywy ze strony społeczników i naukowców (w tym ze strony Uczelni Łazarskiego i dr Mieczysława Błońskiego, wiceprezydenta Uczelni oraz wielu prezydentów miast, samorządowców i organizacji pozarządowych.

Organizowany jest cykl konferencji naukowych poświęconych budownictwu i potrzebom mieszkaniowym osób starszych lub niepełnosprawnych.

Wielkie zasługi ma Irena Buczyńska, prezes Fundacji Nowa Wieś i Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, oraz wielu społeczników działających z ramienia Światowego Kongresu Polaków.

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków byli też szczególnie ofiarnymi darczyńcami na rzecz Fundacji Pomocna Dłoń (zwłaszcza dr Krystyna Krzekotowska, mec. Jerzy Krzekotowski oraz ich córka mec. Iwona Krzekotowska- Olszewska z mężem Marcinem Olszewskim, a także inni członkowie założyciele i konsultanci ŚKP – Jacek Gancarson, Andrzej Rępalski, red. Maciej D. Ociepka, Św.P. Prezes Stefan Hambura oraz Św.P. Krystyna Szczęsna.

Z wielką pomocą spieszą jak zawsze wrażliwi Dziennikarze, w tym Polskie Radio RDC, TVN, Forum Polska Mówi oraz redaktorzy Interwizja Warszawa. Pomaga to rozwijać zbiórkę internetową na https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Dziękujemy serdecznie za wszelkie formy pomocy, którą jest także przekazanie 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, w tym ze strony liderów dobroczynności, wśród których jest Bogusław Falkowski, Honorowy Ambasador Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.

Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy zatem wpisać tylko nasz numer KRS : 0000112681

Szczególnie ważne jest udostępnianie i upowszechnianie informacji o działalności liderów dobroczynności, zachęcających innych do przyłączenia się do tych i wielu innych akcji charytatywnych. Dobro wraca. Warto być dobrymi czynić dobro.

https://www.youtube.com/watch?v=z705zjwPuvw

https://pomagam.pl/2kfh5nqy

 

Warszawa, dnia 8.02. 2022 r. 

Pan Jacek Olgierd Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Światowy Kongres Polaków zwraca się do Szanownego Pana z wyrazami wdzięczności za akceptację programu TV „Sprawa dla Reportera”, znakomicie prowadzonego przez Panią Redaktor Elżbietę Jaworowicz, w którym poruszane są ważne społeczne problemy i bolączki Polaków w kraju i za granicą.

 W programie tym został przedstawiony problem członka Światowego Kongresu Polaków, Pana Olivera Palmera – Konsultanta d/s Kultury, który obdarzony jest nieprzeciętnym talentem i jako jedyny na świecie głuchy tenor jest nazywany „polskim Bocelli”. Jest Polakiem, z którego Polska i Polacy mogą być dumni.

Pan Palmer śpiewa na wybitnych scenach z ramienia Światowego Centrum Słuchu, takich jak Teatr Palladium, czy Filharmonia Narodowa w Warszawie.

W 2019 r. wystąpił na scenie Studia Polskiego Radio im. W. Lutosławskiego na charytatywnym koncercie „Artyści dla niepełnosprawnych”, wzbudzając owacje na stojąco.

W 2021 r. 7 października zaśpiewał na Zamku Królewskim w Warszawie oraz został uhonorowany tytułem LODOŁAMACZ SPECJALNY 2021, za szlachetną działalność w przełamaniu tabu, iż głuchy nie może śpiewać i promowanie tych możliwości. Jego talentem zachwycają się takie autorytety, jak się pan profesor Ryszard Karczykowski i Maestro Jerzy Maksymiuk.

Pan Oliver Palmer jest pacjentem pana profesora Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Ostatnie badania u pana  profesora Skarżyńskiego wykazały, że słuch Pana Oliviera Palmer drastycznie się pogorszył i wymagana jest pilna zmiana przestarzałych aparatów słuchowych. Jednak koszt nowych aparatów wynosi około 15 000 zł, co przekracza jego możliwości i dlatego poszukuje możliwości wykonania koncertów, aby samemu zarobić na ten cel.

 Znając zamiłowanie do muzyki Szanownego Pana Prezesa, pragniemy zwrócić się do Pana z prośbą o dalsze wspieranie tego utalentowanego muzyka, aby swym pięknym, śpiewem mógł zauroczyć słuchaczy Polskiego Radia lub Telewizji i uzyskać szanse dalszego rozwijania swego talentu, do czego niezbędna jest pomoc i wyposażenie we wspomniane aparaty słuchowe.

Pan Oliver będzie w Polsce wraz z mamą Panią Elżbietą Oliver (również zasłużoną działaczką Światowego Kongresu Polaków i Polonii Niemieckiej) w dniach od 14.02. do 20.02. 2022 r. (tel. 797 988 179) i mógłby bliżej naświetlić ten temat Szanownemu Panu Prezesowi.

Dziękując jeszcze raz za dotychczasowe wsparcie, które przyczyniło się do stworzenia wspólnie z nami oraz Fundacją Pomóż Innym i Fundacją Pomocna Dłoń ogólnopolskiej kampanii #PolacyDlaNiepełnosprawnych, z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

  Zał.

 https://www.youtube.com/watch?v=cfRCoMmgMv0&t=871s

Koncert w Studio Polskiego Radia pod patronatem Pierwszej Damy Agaty Duda

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 Tel.603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl      

dr Krystyna Krzekotowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego
tel. 603996408
www.ckp.lazarski.pl
www.krzekotowska.pl

Prof. W. Julian Korab-Karpowicz – filozof i myśliciel polityczny:

Polska może stać się dla Izraela partnerem. Aby tak się stało, musimy przyjąć pozytywne nastawienie do wspólnej historii – przekonuje filozof.

Cały artykuł – Rzeczpospolita 19.01.2022 >>>>> 

Prof. W. Julian Korab-Karbowicz jest również liderem ruchu Wolne Wybory>>>>