Przeskocz do treści

Zapraszam na konferencję prasową dziś o godz. 12.00 ul. Jasna 14, róg ul. Świetokrzyskiej.
W tym ostatnim dniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w ramach KWW Bezpartyjni Samorządowcy- Normalna Polska w Normalnej Europie, pragnę z całego serca podziękować Komitetowi oraz wszystkim wzajemnie wspierającym się Kandydatom, a zwłaszcza Kandydatom z Okręgu 4 (na który głosują mieszkańcy Warszawy i okolic oraz Polacy za granicą na całym świecie) za niezwykle harmonijną współpracę. Za wielką pomoc w kampanii dziękuję przede wszystkim Wam Wszystkim Kochani Przyjaciele i Znajomi oraz członkowie rodzin, w tym członkom grupy RODZINY WIELODZIETNE. Okazało się, że potrafimy zjednoczyć się i podołać wymaganiom kampanii wyborczej toczącej się skomplikowanej sytuacji w kraju i na świecie. Niezwykłym fenomenem jest to, że Wasza Kochani, pomoc, w tym niezwykle istotna pomoc ekspercka, pomoc w formie konsultacji i wspierania mądrą radą jest i była całkowicie bezinteresowna, w tym Wasze Kochani polubienia i komentarze oraz udostępnienia na fb oraz wszelkie aktywności w mediach społecznościowych. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna.
Wyrażając podziękowanie za wielką pracę wykonaną w kampanii wyborczej, pragnę zarazem podziękować także za pomoc duchową w niezmiernie trudnym okresie żałoby po utracie ukochanego Męża i Wielkiego Przyjaciela, jakim był znany Wam dobrze oddany ludziom mec. Jerzy Krzekotowski. Takim wsparciem są wszystkie serdeczne, ciepłe słowa i komentarze, jakie kierujecie Kochani do mnie w listach, telefonach, mailach oraz w mediach społecznościowych. Nie mogę nie wspomnieć pomocy, jakiej udziela mi nieustannie Córka, w trudnych konsultacjach prawnych - radca prawny Iwona Krzekotowska. Nie mogę wszystkich wymienić ale nie sposób pominąć najmłodszej wnuczki, Julii Olszewskiej wspieranej przez starszego brata, jakim jest Aleksander Olszewski Trzymają oni za mnie mocno kciuki.
Pragnę zapewnić, że moja decyzja o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego została podjęta nie tylko z myślą o moich najbliższych, ale z także z myślą o wszystkich naszych dzieciach i wnukach oraz o przyczynianiu się do stwarzania poczucia bezpieczeństwa oraz dobra dla wszystkich ludzi. Cel ten będzie mi przyświecał przyświecał także wówczas - jeśli z Woli wyborców - będę pełniła w przyszłości odpowiedzialne funkcje. Tak, jak przyświecał dotąd każdemu mojemu działaniu w pracy zawodowej i społecznej.
Jako wieloletni radca prawny prezydenta miasta Szczecina przyczyniałam się do ugodowego rozwiązywania wielu sporów i kształtowania przyjaznej relacji władza-Obywatel. Także jako adiunkt i Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Instytutu Badania Prawa Sądowego (obecnie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ) Ministerstwo Sprawiedliwości miałam na uwadze te wartości. W tym celu organizowałam wiele krajowych i międzynarodowych form współpracy prawników. Miałam zaszczyt i przyjemność współorganizowania pierwszych po wojnie pionierskich spotkań i wymiany dobrych praktyk polskich prawników z prawnikami niemieckimi. Zaowocowało to usprawnieniem polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości i rozpatrywania spraw rodzinnych oraz alimentacyjnych małżeństw mieszanych.
Jako Radca Polnische Botschaft in Deutschland / Ambasada Polska w Niemczech Ambasady Polskiej w Niemczech udzielałam pomocy polskim obywatelom za granicą oraz przyczyniałam się do zacieśniania współpracy polsko- niemieckiej także w nowych instytucjonalnych formach, takich jak Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast, Urbanistyki i Ekologii, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Prawniczek, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. Wspólnie z polskimi i niemieckimi prawnikami oraz organizacjami polonijnymi organizowałam w Polsce i w Niemczech wiele form współpracy. Zaowocowało to podpisaniem w Ambasadzie RP w Berlinie umowy o wspieraniu współpracy prawników przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec.
Kierując na Akademii Rynku Nieruchomości Uczelnia Łazarskiego przez przeszło 20 lat trzema kierunkami Studiów Podyplomowych (Studia Podyplomowe Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości) przyczyniłam się razem z całą społecznością akademicką do kształcenia kadr wyposażonych nie tylko w wiedzę prawną i ekonomiczną ale także w empatię i życzliwość, aby nie miały miejsca w pracy Urzędów takie zjawiska jak znieczulica.
Pełniąc obowiązki prezesa Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków staram się nieustannie przyczyniać do integracji oraz zacieśniania współpracy z Rodakami za granicą oraz zapewnienia Polakom lepszej ochrony prawnej. Powstała w wyniku tej współpracy Światowa Akademia Prawa oraz książka p.t. Prawo wyborcze.
Pełniąc obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw stworzyłam wiele inicjatyw dla eliminowania prawnych barier rozwoju gospodarczego oraz dla ochrony mieszkańców słabszych ekonomicznie. Zapewniałam wraz z mężem Śp. mec. JERZYM Krzekotowskim skuteczną ochronę prawną osobom zagrożonym eksmisją. Uratowaliśmy wspólnie dach nad głową tysiącom rodzin hutniczych, pokrzywdzonym w toku prywatyzacji Huty Warszawa.
Opowiadam się za umożliwianiem nie tylko partiom ale także obywatelom bezpartyjnym oraz Polonii i Polakom za granicą równego traktowania i pełnej realizacji zarówno biernego jak i czynnego prawa wyborczego. Chodzi o udostępnianie Polakom za granicą 20 miejsc w Senacie RP, jak to uczyniono we Francji. Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla podniesienia rangi i znaczenia Polonii i Polaków za granicą podejmował współpracę ponad granicami i ponad podziałami. Miało to na celu zapewnienie Polonii oraz Polakom za granicą uczestnictwo razem z Polakami mieszkającymi w Polsce we wszystkich kampaniach wyborczych, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych. Z wnioskami i apelami zwracałam się więc do wszystkich opcji politycznych, co doprowadziło do większego doceniania Wielkiego potencjału tkwiącego we współpracy Polaków w kraju oraz Polaków za granicą w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki a także w dziedzinie polityki.
Dzięki tej współpracy rozwinęło się wiele form działalności charytatywnej. Umożliwiło to utworzenie takich form prawnych, jak pierwsza powstała w okresie transformacji ustrojowej Fundacja Pomocna Dłoń, której Prezesem była przedstawicielka Polonii Niemieckiej Bożena Słonicz z Berlina. Jako Sekretarz Generalny tej Fundacji wybudowałam wspólnie z innymi rodzicami niepełnosprawnych dzieci pierwsze w Polsce Prywatne Centrum Zamieszkania I Rehabilitacji Osieroconych Niepełnosprawnych Dzieci w Warszawie - Wawrze przy ul. Odrębna 10.
Warto wskazać na inicjatywę, jaką jest Klub Absolwentów Akademii Nieruchomości. Ułatwia on kontakty i współpracę z wyróżniającymi się wiedzą oraz empatią i społeczną wrażliwością wybitnymi interdyscyplinarnymi specjalistami (m.in. w dziedzinie Prawa Polonii), takimi jak Jolanta Stępień, Danuta Polak, Małgorzata Gołacka, Bartłomiej Rosiak .
Umożliwia konsultacje i tworzy płaszczyznę do wymiany doświadczeń i integracji zawodowej.
Współpraca z Polonią a także doświadczenia zdobyte w krajowych i zagranicznych naukowych placówkach i uczelniach, w połączeniu pracą w charakterze radcy prawnego urzędu miasta oraz spółdzielni mieszkaniowych a także doświadczenia radnej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Warszawa Bielany, wszystko to zaowocowało umiejętnością wykonywania pracy eksperta zarówno w pracy nad projektami prawa miejscowego jak i projektami ustaw reformujących formy prawne korzystania z mieszkań.
Znalazło to wyraz w licznych książkach i innych publikacjach mających na uwadze zapewnienie ochrony prawnej podmiotom tych praw - najemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom, w tym także tym właścicielom, których poprzedni system pozbawił bezprawnie własności.
Dla skutecznej obrony prawnej osób poszkodowanych współpracowałam z licznymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak
STOWARZYSZENIE OBRONY MIESZKAŃCÓW HUTNICZYCH OSIEDLI, STOWARZYSZENIE Damy Radę, Stowarzyszenie Dekretowcy, POLSKO-Kanadyjska Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa.
Zostałam uhonorowana wieloma odznaczeniami dyplomami a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Osiągnięcia które tu zaledwie w wielkim skrócie wymieniłam nie byłyby możliwe bez tego, że dobry los pozwolił mi spotkać na swej drodze zawodowej i społecznej wspaniałych ludzi, wspaniałych Przyjaciół oraz wspaniałą rodzinę.
Dziękując za wspieranie mnie nieustannie w każdym z tych działań dla dobra wspólnego, pragnę zarazem prosić o dalszą taką wspaniałą harmonijną współpracę. Jestem przekonana, że będę miała nadal oparcie w Waszej eksperckiej wiedzy, pełnej fachowości i rzetelności.
Szczególne wyrazy wdzięczności za całokształt współpracy kieruję pod adresem wszystkich organizacji polonijnych, a zwłaszcza tak dynamicznie działających jak Polonia Chicago USA, Polonia Francuska, Niemiecka, Szwedzka, Holenderska, Wenezuelska, Kanadyjska, Litewska, a zwłaszcza Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne . To ostatnio wymienione Stowarzyszenie dostarczyło nam ogromnej satysfakcjo z faktu przyznania tytulu Osobowości Polonijnej 2023 r. Dyrektorowi Biura Światowego Kongresu Polaków panu Jacek Gancarson w ramach konkursu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej .
Wielkim wydarzeniem był także Koncert dla Pokoju zorganizowany w Rzymie, w którym mogłam uczestniczyć jako przewodnicząca delegacji Światowego Kongresu Polaków.
Za wydarzenia istotne dla Pokoju można uznać także inicjowane przeze mnie liczne akcje charytatywne w tym Koncert pt. #ARTYŚCIDLANIEPEŁNOSPRSWNYCH W Sala Koncertowa Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego oraz Charytatywne Światowe Bale Polaków organizowane przez Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Pałac Kultury i Nauki Warszawa
a także Kongresy w Zamek Królewski w Warszawie.
Z wielką radością i wdzięcznością przyjmujemy zaproszenia każdej organizacji polonijnej do współpracy. Zarówno tych dużych, jak i tych mniejszych. Jestem szczęśliwa i wdzięczna także za możliwość uczestnictwa w Dniu Polonii w Berlinie z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”【優画機画会 dr drKrystyna BEZ PAR TYJNI KRZEKOTOWSKA whepezessisusgngspa wiceprezes wiceprezesSwiatowego Kongresu Polaków kandydatka Parlamentu Europejskiego Normalnej Europie Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy LISTA nr 3 Miejsce Okręg 4”

Szanowny Panie Ministrze,

Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo.

Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich.

Wymaga to permanentnego kształcenia kadr i zdobywania wiedzy, a także treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu uniknięcia uchybień i naruszania praworządności w pracy organów władzy, w tym władzy sądowniczej.

Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem.

Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii.

Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania.

Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier.

Dla uniknięcia problemów w Polsce w zapewnieniu praworządności, co spowodowało - pod rządem PiS - wstrzymanie napływu Funduszy Europejskich, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować..

Jako doświadczeni prawnicy w duchu odpowiedzialności za przyszłość, postulujemy zatem otwarcie wszystkim chętnym drogi do umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń na międzynarodowym, europejskim forum, dzięki uruchomieniu także finansowania na analogicznych zasadach jakie przyjęte zostały w odniesieniu do Europejskiej Akademii Prawa w Trier.

Idea ta zrodziła się w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości w toku pionierskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Niemieckich oraz z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników. Była ona prezentowana także przez przedstawicieli nauki prawa, na wielu ogólnokrajowych, międzynarodowych i bilateralnych polsko-niemieckich naukowych konferencjach i kongresach, odbywających się m.in. na Uczelni Łazarskiego oraz w salach Sejmu i Senatu RP.

Projekt Europejskiej Akademii Prawa jest wspierany także przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw oraz Światowy Kongres Polaków, który  obradowa. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas Dnia Polonii, obchodzonego 26 maja 2024 r. z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników tego wydarzenia w Berlinie. Jest to swoisty fenomen międzynarodowej współpracy, zwłaszcza polskich prawników, pełniących obowiązki we wszystkich krajach w szeroko pojętych organach wymiaru sprawiedliwości.

Odwołując się do wiedzy i wrażliwości społecznej Szanownego Pana Profesora oraz doświadczeń w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracamy się z prośbą o spotkanie, w celu omówienia tego tematu i podjęcia działań.

W działaniach tych należałoby uwzględnić umowę o wspieraniu współpracy prawników, podpisaną uroczyście przed laty i nadal aktualną w Ambasadzie RP w Berlinie przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec (Pani Minister dr Hanna Suchocka oraz Pani Minister prof. Herta Daubler-Gmelin).

Wyrażamy nadzieję, że pozytywna zmiana w podejściu do praworządności oraz do oddolnych społecznych inicjatyw a także do zapewnienia polskim Obywatelom i Polsce równego traktowania w Unii Europejskiej i należytej ochrony prawnej, wszystko to stwarza warunki i klimat dla realizacji nowych projektów, czyli także dla realizacji idei Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie..

Realizacja tego projektu będzie zarazem służyła umacnianiu prestiżu i pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie.

dr Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

www.swiatowykongrespolaków.pl .

Andrzej Rępalski

Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Obywatele Polski głosujący zagranicą
Wniosek musi zostać złożony nie później niż w 5 dniu przed datą wyborów. https://elections.europa.eu/pl/how-to-vote/pl/12/

2 czerwca miało miejsce spotkanie online dr Krystyny Krzekotowskiej z Polonią Wenezueli. Kandydatka przedstawiła z zarysie główne punkty swojego programu i odpowiedziała na pytania uczestników.

Dziękujemy Polonii Wenezueli!

Dr Krystyna Krzekotowska -

Wieloletnie doświadczenie pracy dyplomatycznej w placówkach zagranicznych bardzo przyda się w realizacji interesów Polonii w w Parlamencie Europejskim.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, okręg nr 4

Lista nr 3, Poz. 6.

Na mnie i innych kandydatów z okręgu 4 mogą głosować Polacy za granicą oraz mieszkańcy Warszawy i powiatów podwarszawskich. grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Mogą na mnie głosować Polacy za granicą oraz mieszkańcy Warszawy i powiatów podwarszawskich. grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
 
Jak głosujemy za granicą?
Na liczne prośby kierowane do Światowego Kongresu Polaków zamieszczam poniższa instrukcję.
Z góry dziękuję za każdy głos, nawet jeśli to nie będzie głos oddany na mnie.
Sam udział w wyborach będzie wyrazem siły Polaków za granicą i przyczyni się
do poglębienia współpracy i więzi Polaków mieszkających w Ojczyźnie z Rodakami za granicą.
To jest celem statutowym Światowego Kongresu Polaków.
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes
Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl
Kandydatka do Parlamentu Europejskiego
KW Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie
Okręg 4, na który głosują Polacy za granicą oraz mieszkańcy Warszawa i powiatów podwarszawskich:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.
W każdej polskiej rodzinie są krewni i znajomi za granicą.
Zatem każdy moze pomóc przesyłając tę informację dalej.
 

Dla POKOJU na ŚWIECIE

Na wzniosłe wydarzenie dla Pokoju na Świecie z Delegacją Światowego Kongresu Polaków do Wiecznego Miasta poleciałam i na Koncert z tak ważnym przesłaniem, pod Honorowym Patronatem RP w Rzymie, z zaszczytem i przyjemnością się udałam.

To wspaniałe spotkanie z Polonią i potrzeba zjednoczonego świata, mocno Nas utwierdziła, że w takich Zjazdach jest Ich niezłomna wola, oraz ogromna siła.

To niezapomniany wieczór był, który Nam wszystkim serca złączył, a wybór miasta z historią i jej zabytkami oraz piękna świątynia, w której się odbył, to wzniosłe przesłanie połączył. Wywołano w Nas emocje, refleksje i nadzieje na lepszy, zjednoczony świat, w którym człowiek człowiekowi byłby niczym brat.

Nasze serca mocno biły, w jeden rytm się zjednoczyły, a piękne głosy niosły przesłanie pokoju i nadzieję na świat solidarności i jedności całkowicie inny od wojen rzeczywistości. Atmosfera harmonii i wzajemnego szacunku była tak silna i wspaniała, że długo jeszcze w naszych sercach po koncercie brzmiała.

Nim więc nam uciekną kolejne lata, znajdźmy choć małą drogę do lepszego świata, bo nie musi to być stumilowy skok, zróbmy chociaż jeden maleńki krok. POKÓJ NA ŚWIECIE, to najważniejsza rzecz, aby do niego dążyć, trzeba siłę i nadzieję mieć ONE przecież są w NAS, a łączyć się w dążeniu do tego istotnego celu najwyższy już czas.

Atrakcji również nie brakowało, wracać wcale nam się nie chciało, w pięknym Domu mieszkałyśmy cudne widoki z tarasu miałyśmy, kwiaty kwitły dokoła, bo to we Włoszech wiosenna pora. Różne też przygody były, takie, że nawet nam się nie śniły, dni intensywnie spędzałyśmy Rzym i Watykan zwiedzałyśmy. Szczątki Imperium, budowle i arcydzieła, podziwiałyśmy, bo to symbole przeszłości, historia przemijania ziemskich cywilizacji i refleksji ludzkich dokonań, dla potomności.

Autorka KRYSTYNA KASPERSKA Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. POLONII KANADYJSKIEJ

Światowy Kongres Polaków na Koncercie dla Pokoju w dniu 16.03.2024 r. w Rzymie.

Skład delegacji

dr Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Mecenas Jolanta Stępień Konsultant ds. PRAWA POLONII Światowego Kongresu Polaków

Elżbieta Tyska KURATOR WYSTAWY Polonijnego Artysty Plastyka Tadeusza "PORTRETY SŁYNNYCH POLAKÓW" KONSULTANT DS KULTURY ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

PROF. KRYSTYNA KASPERSKA DS.POLONII Kanadyjskiej Koncert dla Pokoju pod Honorowym Patronatem Ambasady RP w Berlinie

Koncert zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne.

Errata. Niniejszym chciałbym uzupełnić pominiętą w trakcie mojego 10-minutowego wystąpienia informację o tym, że fundusze (12,61 mln. FR) przekazane przez Polonię w USA do Komitetu Veveyskiego stanowiły prawie 2/3 funduszy zebranych przez ten komitet.