Przeskocz do treści

Dlaczego ŚKP

Światowy Kongres Polaków
To nowe stowarzyszenie, które ma połączyć Polaków mieszkających poza granicami Polski, z Polakami w kraju.
3 listopada 2017 roku, przedstawiciele ŚKP zebrali się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Dlaczego zostało powołane Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków?

Jaki jest najważniejszy postulat Światowego Kongresu Polaków?

 

Dlaczego postanowiliśmy stworzyć Światową Akademię Prawa i jakie zadania przed nią stoją? (3 min 18 sek)

Odtwórz wideo

Jakie zagadnienia zostaną poruszone ponadto?

O PRAWACH POLAKÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ

MIESZKAĆ ŚWIADOMIE

Wypełniając lukę w dostarczaniu Polakom w kraju i za granicą, niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym świecie (co jest obowiązkiem Państwa) portal PolskaMówi
uruchomił serię rozmów na ten temat.
Pierwsza seria dotyczy niezmiernie ważnego dla Polaków w Polsce i za granicą, prawa
do ”dachu nad głową”, czyli form prawnych korzystania z lokali mieszkalnych.

Red. Bogdan Ulka zadaje istotne pytania: Czy lokator ma jakieś szanse, by uchronić się przed eksmisją? Gdzie
ma szukać pomocy? Jaką rolę w sporze z najemcą powinna odegrać gmina?
W portalu PolskaMówi.pl dr Krystyna Krzekotowska z Uczelni Łazarskiego radzi, w jaki sposób wykorzystać
obowiązujące prawo, by nie znaleźć się na bruku. Jakie prawa i obowiązki mają strony umowy najmu, jak
odzyskać prawo do mieszkania, utracone bezpodstawnie z powodu wyjazdu za granicę.
Poszczególne odcinki dotyczą zagadnień uregulowanych w prawie mieszkaniowym i spółdzielczym oraz
w ustawie o własności lokali
Wspomnieć trzeba o takich odcinkach, jak:
• Zapobieganie eksmisji,
• Podwyżka czynszu,
• Najem lokali socjalnych,
• Obowiązki gminy,
• Bezpłatna pomoc prawna,
• Eksmisja sprawcy przemocy domowej,
• Najem okolicznościowy oraz nowa seria poświęcona Prawom Polaków za granicą lub po powrocie z zagranicy.

Na łamach portalu „Polska Mówi” dr Krystyna Krzekotowska komentuje też drastyczne postępowanie władz
samorządowych, które zamiast wykonywać swój obowiązek zaspakajania potrzeb mieszkaniowych słabszych ekonomicznie mieszkańców, wytaczają przeciwko nim pozwy o eksmisję z powodu biedy i zaległości czynszowych.

Bolesnym przykładem jest tu eksmitowanie do noclegowni matek z małymi dziećmi a nawet 80-letniej kobiety.
Poniżej podajemy link do poszczególnych odcinków tej serii:
http://www.polskamowi.pl/page/1/?s=krzekotowska

Jakie cele postawiło sobie nasze stowarzyszenie?

1) utrzymanie łączności i współpracy Polaków w kraju i za granicą, podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,

2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
inspirowanie rozwiązań wspierających współpracę międzynarodową w tej dziedzinie,

3) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania inspirowanie rozwiązań na rzecz eliminowania barier rozwoju nauki,

4) działalność w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 
5) działalność na rzecz umacniania państwa prawa i podnoszenia kultury prawnej, zapobiegania patologiom społecznym oraz inicjatywy na rzecz porządku i bezpieczeństwa,

6) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji,
 
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja seminariów i konferencji dla tych osób w celu doskonalenia zawodowego,

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnienie ochrony praw kobiet oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wspieranie kobiet aktywnych i
twórczych,

10) działalność charytatywna, związana z pomocą dla najbardziej potrzebujących, w
szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych lub dotkniętych wypadkami
losowymi.


W jaki sposób zamierzamy realizować nasze cele?

1) organizowanie seminariów, konferencji i spotkań oraz publikacje na temat
rozpowszechnienia wiedzy o integracji europejskiej oraz pozyskiwaniu środków
pomocowych,

2) organizowanie pomocy na rzecz permanentnego kształcenia i doskonalenia
zawodowego, w szczególności prawników wymiaru sprawiedliwości,

3) pomoc dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie
czynności rejestrowych, organizowanie akcji informacyjnych mających na celu
promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia, uświadamianie
konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności,
elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających
się warunków pracy,

4) pomoc prawną i edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji
kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym,

5) współpracę z centralną i terenową administracją publiczną,

6) rozwijanie inicjatyw naukowych i kulturalnych, a także życia towarzyskiego w celu
integracji członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Postulaty Światowego Kongresu Polaków:

1) Pierwszy, niejako wiodący postulat dotyczy zapewnienia Polakom za granicą 20 miejsc senatorskich w Senacie  i odpowiedniej ilości miejsc w Sejmie RP. Postulat ten zgłoszony został  przy otwarciu Kongresu przez mec. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków oraz szczegółowo uzasadniony w wielu wypowiedziach, które padły z ust dyskutantów Kongresu.
Realizacja od dawna postulowanego i znanego innym państwom (np. Francji)  rozwiązania, będzie sprzyjała zaangażowaniu i wzmocnieniu współpracy Polaków w Polsce i za granicą. Współpracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, nauki i kultury. W tym celu potrzebna będzie nowelizacja prawa wyborczego.

2) Kolejny postulat dotyczył ważnej zarówno dla Polaków w kraju jak i Polaków za granicą kwestii nadal występujących barier rozwoju gospodarczego i nadal utrzymująca się zła relacja władza – obywatel (wbrew zapisom zawartym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego). Dla poprawy tej sytuacji potrzebna będzie zarówno interwencja ustawodawcza (np. zmiana przepisów podatkowych), jak i zmiana postaw urzędników, aby była ona przyjazna Obywatelom, co osiągnąć można nie tyle w drodze wymiany kadr, lecz przez nowoczesne systemy kształcenia ukierunkowane na innowacyjność i uwrażliwienie (jak to ma miejsce w niektórych uczelniach wyższych w Polsce lub za granicą).

3) Za istotne uznano przyjazne Obywatelom tworzenie prawa przez parlament oraz  przyjazne stosowanie prawa przez urzędy oraz szeroko pojęte organy wymiaru sprawiedliwości. To z kolei wymaga permanentnego kształcenia i reformy edukacji,  a przede wszystkim dostępu do kształcenia umiędzynarodowionego, takiego jakie zapewnia urzędnikom i prawnikom Europejska Akademia Prawa w Trier. Zachodzi zatem potrzeba otworzenia filii bądź nowej placówki w Warszawie. Ważne jest  zapewnienie prowadzenia zajęć także w języku polskim. Akademia taka zapewniałaby szerszy dostęp także innym nowym państwom członkowskim, co podniosłoby rangę Polski na arenie międzynarodowej.

4) Za konieczne uznano zmianę przepisów i praktyki odzyskiwania obywatelstwa polskiego, aby nie była ona, tak jak dotąd „drogą przez mękę”. Podawano przykłady wieloletniej procedury związanej z uzyskiwaniem obywatelstwa polskiego.

5) Za niezbędne uznano wzmocnienie ambasad i konsulatów o kompetentnych prawników, którzy będą służyć bezpłatna pomocą prawną, co najmniej w takim zakresie, jaki przysługuje Polakom w kraju. Ten poziom ochrony uznany został za niewystarczający w porównaniu ze standardami europejskimi.

6) Za konieczne uznano usunięcie dyskryminujących przepisów oraz praktyki wyborczej polegającej na utrudnianiu dostępu do urn wyborczych, do których trzeba dojechać,  pokonując setki kilometrów a następnie przez wiele godzin oczekiwać w kolejce.

7) Wiąże się z tym kolejny postulat dotyczący przedłużania ważności paszportów,  co jest obciążone opłatami wyższymi niż te, które obowiązują w Polsce. Narusza to ewidentnie zasadę równego traktowania Polaków w kraju i za granicą i jest reliktem peerelowskiego systemu, który uznawał Polaków przebywających za granicą za zdrajców.

8) Kolejny problem, to zapewnienie polskim dzieciom ochrony przed wynarodowieniem. Są one bowiem odbierane rodzicom i umieszczane w sierocińcach, gdzie trącą kontakt nie tylko z rodziną, ale również z polskością. Tracą rodzimą tożsamość narodową.

9) Szczególne znaczenie ma także zwiększenie finansowania i zapewnienie równego traktowania wszystkim polskim szkołom za granicą.

10) Również za niezbędne uznano zwalczanie negatywnych stereotypów Polaka. Sprzyjać temu będzie promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, podkreślanie  nie wad lecz niekwestionowanych uzdolnień – zarówno w tzw. mowie urzędowej, jak i niektórych pseudonaukowych socjologicznych badaniach.

11) Istotne znaczenie ma także naprawienie krzywd wyrządzonych Polakom, nie tyle przez karanie krzywdzicieli ile poprzez zrekompensowanie wyrządzonych krzywd (zwrot bezprawnie odebranych majątków lub mieszkań).

12) Dla zapewnienia powrotów Polaków z emigracji postulowano, aby w ramach Programu Mieszkanie Plus uwzględnić cały wachlarz budownictwa specjalistycznego uwzględniającego potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.

13) Szersze niż dotąd wspieranie organizacji pozarządowych polonijnych, bez faworyzowania tylko wybranych.

14) Opracowanie całościowego obrazu sytuacji Polaków za granicą.

15) Ułatwienia dostępu młodzieży polonijnej do kształcenia się w Polsce (upowszechnienie informacji o uprawnieniach w tym zakresie wynikających z Karty Polaka. Samo umieszczenie tej informacji na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego jest daleko niewystarczające i nieskuteczne.


Działamy bez wsparcia rządu i bez pomocy Unii Europejskiej dla dobra Polski i Polaków w kraju i za granicą. Wpłaty wspierające naszą pracę prosimy kierować z dopiskiem „darowizna” na konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303