Przeskocz do treści

Fundacja Pomóż Innym wraz z Fundacją Polonia Union oraz partnerami: Fundacją Pomocna Dłoń, Stowarzyszeniem Światowy Kongres Polaków, Fundacją Emario Arcus, Fundacją Nowa Wieś i in. organizuje koncert charytatywny. Jako że artyści występują bez wynagrodzenia, dlatego wydarzenie nosi tytuł Artyści dla Niepełnosprawnych. 

 

Koncert zatytułowany ARTYŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH odbędzie się w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 59 w dniu 12 września 2019 r o godzinie 18.00. Wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków klasycznych (Marek Bracha – pianista, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Izabela Kopeć – mezzosopran, VA BANK TRIO), jazowych (Ula Dudziak – wokalista, Stanisław Sojka – wokalista, instrumentalista), aż po wokalistów popowych (Kwartet Rampa), rockowych (Paweł Mosiołek), pop-dance (Kris Rydzelewski, Dariusz Gajda) i innych. Usłyszmy również śpiewającego niepełnosprawnego – Olivera Palmera. Koncert poprowadzą: Marta Czarnecka oraz Łukasz Krasoń. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

The Aug. 5th, 2019 US Senators Letter to the Secretary of State express  concern over lack of property losses compensation act in Poland.

Compared many earlier statements by American politicians this letter contains the most comprehensive knowledge and includes much more of important facts related to the history and to the property situation in Poland after WW2 and 44 years of communist rule (ended 1989).

This means a real step ahead toward common understanding of the problem.

However it is worth to remind in this context that both Terezin Declaration and Act. S.447 did not cover the issue in such a comprehensive way as the letter of  Aug. 05th 2019.

For example Teresin Declaration did not cover the Romani – a minority equally discriminated under Nuremberg law 1935, neither other minorities exterminated in Eastern Europe (East of the Bug river). On the other hand Act. S.447 demanded restitution of heirless property in favour of not other ethnicities than the Jewish one. This raises the question what would happen then with other nationalities deprived their property during and after WW2?

Also in case of Poland the question of compensation of a massive WW2 damage is still not resolved, despite the huge Polish military effort on the side of the Allies.

Said this let’s try to further proceed ahead toward common understanding of the process.

List Senatorów USA z 5 sierpnia 2019 r. do Sekretarza Stanu wyraża zaniepokojenie brakiem ustawy o odszkodowaniu za straty majątkowe w Polsce.

W porównaniu z wieloma wcześniejszymi wypowiedziami amerykańskich polityków list ten zawiera najbardziej wszechstronną wiedzę i  znacznie więcej ważnych faktów związanych z historią i sytuacją majątkową w Polsce po II wojnie światowej i 44 latach rządów komunistycznych (zakończonych w 1989 r.).

Oznacza to prawdziwy krok naprzód w kierunku wspólnego zrozumienia problemu.

Jednakowóż warto w tym kontekście  przypomnieć, że zarówno deklaracja Terezińska, jak i akt. S.447 nie obejmowały tej kwestii w tak kompleksowy sposób, jak pismo z 5 sierpnia 2019r.
Na przykład Deklaracja Terezińska nie objęła Romów – mniejszości równie dyskryminowanej na mocy prawa norymberskiego z 1935 r. oraz innych mniejszości eksterminowanych w Europie Wschodniej (na wschód od Bugu). Z drugiej strony Act. S.447 domagał się zwrotu bezpaństwowej własności wyłącznie na rzecz mniejszości nie innych niż żydowska. Rodzi to pytanie, co by się stało z innymi narodowościami pozbawionymi swojej własności podczas i po II wojnie światowej?

Również, w przypadku Polski kwestia rekompensaty za ogromne szkody II wojny światowej nadal nie została rozwiązana pomimo ogromnego polskiego wysiłku wojskowego po stronie Aliantów.

Powiedziawszy powyższe spróbujmy pójść dalej w kierunku wspólnego zrozumienia tego procesu.

W książce zachęcamy urzędy do życzliwej dla Obywateli interpretacji przepisów i zapewnienia – w interesie praworządności – umiędzynarodowionych treningów wiedzy i wrażliwości w Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie (finansowanej przez Parlament Europejski, podobnie jak Akademia w Trier).

Ksiązkę można będzie uzyskać wraz z autografami (obok wspaniałych obrazów i ksiązek znanych autorów, w tym Magdalena Ogórek) na charytatywnej aukcji w czasie przerwy w koncercie charytatywnym 12 września 2019 r. w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w Polskie Radio w Warszawie.

Celem jest udzielenie pomocy w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie przy ul. Odrebnej 10 oraz wsparcie składki internetowej ( https://pomagam.pl/2kfh5nqy).

Koordynatorki Koncertów Charytatywnych #PolacyDlaNiepełnosprawnych 
pod patronatem Światowego Kongresu Polaków 
Ewa Krawczyk Fundacja Pomoż Innym
Aneta Skarżyński Fundacja Polonia Union

Autorki książki:”Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów”
dr Krystyna Krzekotowska
dr Magdalena Malinowska

Światowy Kongres Polaków będzie reprezentowany na XXI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii przez wiceprezesa dr Krystynę Krzekotowską  i mgr inż.  Jacka Gancarsona, Konsultanta ds. Strategii dla Polski Światowego Kongresu Polaków (wystąpienie na temat – Usuwanie barier współpracy z Polonią  w świetle doświadczeń Zespołu Prawno-Interwencyjnego Światowego Kongresu Polaków)

11.06. 2019 r. godz. 12:00  w Warszawie ul. Odrębna 10  (siedziba Fundacji Pomocna Dłoń) odbędzie się konferencja prasowa i inauguracyjne spotkanie Okrągłego Stołu ds. Osób Niepełnosprawnych,  organizowane przez Fundację Emanio Arcus we współpracy z dr Krystyną Krzekotowską (Światowy Kongres Polaków Fundacja Pomocna Dłoń) i Ewą Krawczyk (Fundacja Pomóż Innym).

Powołano zespół do opracowania propozycji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w oparciu o wzorce szwedzkie.

Będziemy rozmawiać o Domach Wytchnieniowych oraz Zakładach Aktywności Zawodowej niepełnosprawnych w każdym powiecie.

Będą poruszane kwestie zadłużenia niepełnosprawnych i ich eksmisji jako problemu bezduszności systemu.

Przedstawiony zostanie też projekt #PolacyDlaNiepełnosprawnych (cykl wydarzeń i koncertów charytatywnych).

Pragniemy też  zwrócić uwagę na  tragiczny los i potrzebę pomocy dla niepełnosprawnych pogorzelców podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Mimo poświecenia ze strony  rodziców, którzy z własnych środków wybudowali dom dla zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych i opieki niepełnosprawnym dzieciom, cel ten został unicestwiony losowym wypadkiem, jakim był pożar.

Nie wystarcza zatem inicjatywa obywatelska lecz potrzebne są także rozwiązania systemowe.

Linki do report. w TVN i Polskie Radio RDC

 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/pozar-domu-fundacji-pomocna-dlon-niepewny-los-podopiecznych,929597.html

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,te-stare-dzieci-boja-sie-brumierac-gdzie-indziej,289155.html

Wieczór RDC: Potrzebna pomoc na remont Domu dla niepełnosprawnych intelektualnie

Dzięki temu nadeszła pomoc i rozwinęła się wartościowa  zbiórka internetowa. Jest to  godny uznania,  niezwykle poruszający przykład pomocnej dłoni Polaków i  Dziennikarzy.

Link do zbiórki

https://pomagam.pl/2kfh5nqy

V Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce – 15 i 16 czerwca 2019 r.

Prawie 200 artystów z różnych krajów, stroje historyczne, ludowe, narodowe i współczesne, barwny korowód tancerzy, muzyków i wokalistów na Placu Zamkowym w Warszawie, oto jak świętujemy nasz pierwszy mały jubileusz V Międzynarodowego FESTIWALU POLONEZA w Polsce.

 

9 maja  2019 r. pani Maria Szonert-Binienda  b. wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na spotkaniu w redakcji Polityki Polskiej  przedstawiła referat na temat: “Stan obecny Polonii amerykańskiej”. 

w dniu 13 maja 2019 r. pani mec. Maria Szonert-Binienda spotkała się z panią dr Krystyna Krzekotowską, wiceprezesem Światowego Kongresu Polaków i panią red. Małgorzatą Wilkus.