Przeskocz do treści

Jakikolwiek wzrost celów klimatycznych UE wymaga dramatycznej intensyfikacji prac gremiów eksperckich w celu wdrożenia niezbędnego istotnego skoku technologicznego w wielu technologiach. Bez odpowiedniego skoku technologicznego ambitna polityka klimatyczna może przynosić rozczarowania politykom i społeczeństwom.

Postęp w sferze technologii:

1. Wykorzystanie biomasy wydaje się w Europie najtańszym sposobem osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednak normy prawne muszą być usprawnione w ten sposób, że przedsiębiorstwa zużywające biomasę dla celów wytwarzania energii muszą w bardziej bezpośredni sposób neutralizować wydzielane przez siebie gazy cieplarniane (głównie CO2) poprzez zagwarantowanie przyrostu roślinności pochłaniającej równą albo większą ilość CO2 w skali rocznej. Bezpośrednie zalesianie i konserwacja zasobów roślinnych musi tu być ujęta adekwatnymi metodami obliczeniowymi dla zagwarantowania odpowiednich woluminów przyrostu roślinności.

2. Jeśli chodzi o źródła fotowoltaiczne należy zmaksymalizować ich zastosowanie przede wszystkim w instalacjach chłodzących, gdyż oznacza to bardziej bezpośrednie, a więc tańsze wykorzystanie energii słonecznej.

3. W zasięgu możliwości technologicznych wszystkich państw wydaje się osiągnięcie lepszej wydajności energetycznej budynków i sieci centralnego ogrzewania.

4. Wszystkie państwa UE powinny wdrożyć pilotowe stacje produkcji zielonego wodoru w celu stopniowego opanowywania i unowocześniania tej technologii.

5. Jedynym sposobem przezwyciężenia zastoju technologicznego w dziedzinie energetyki jądrowej mogą być generatory IV generacji, które eliminują problem składowania niebezpiecznych promieniotwórczych odpadów poprzez ich efektywne wykorzystanie w procesie wytwarzania zielonej energii. Oznaczałoby to zaliczenie energetyki jądrowej nie tylko do niskoemisyjnej jak jest obecnie, ale również do bezpiecznej środowiskowo.

Działania polityczne:

Paradoksalnie – tworzenie i rozwój dużych zasobów roślinnych, zarówno upraw jak i lasów oraz energetyki opartej na biomasie stać się elementem transformacji energetycznej bezpośrednio angażującej uwolnioną siłę roboczą ośrodków górniczych węgla kamiennego i brunatnego, jednak zapewne z potrzebą częściowej alokacji.

Bez dynamicznego oferowania nowych, klimatycznie neutralnych technologii ambitne cele polityczne nie będą mogły być realizowane. To na tym polu jest największe wyzwanie w relacjach UE-Chiny. Tymczasem nie jest oczywiste czy imperatyw neutralności klimatycznej jest dla wielkich mocarstw wystarczająco zrozumiały i atrakcyjny aby powstrzymać je przed pokusą bezpośredniej dominacji etnicznej. Współpraca klimatyczna ma jednak szansę stać się, podobnie jak badania kosmiczne, bardziej fascynującym celem niż konflikty i wojny. Jest niezbędnym wzrost aktywności polityków UE aby Chiny i USA uważały cel ochrony klimatu jako ich własny.

Any increase in the EU’s climate goals requires a dramatic intensification of the work of expert bodies to implement the necessary significant technological leap in many technologies. Without a proper technological leap, an ambitious climate policy can disappoint politicians and societies.

Advances in technology:

1. The use of biomass seems to be the cheapest way to achieve climate neutrality in Europe. However, the legal standards must be improved in such a way that companies that consume biomass for energy production have to neutralize their emission of greenhouse gases (mainly CO2) more directly by ensuring the growth of vegetation absorbing equal or more CO2 per year. Direct afforestation and climate oriented conservation of forestry resources must be included here by adequate calculation methods to ensure adequate volumes of necessary vegetation growth.

2. As far as photovoltaic sources are concerned, their use should be maximized, first of all, in cooling installations, as it means more direct and therefore cheaper use of solar energy.

3. It seems within the technological possibilities of all countries to achieve better energy efficiency of buildings and of district heating networks.

4. All EU countries should implement pilot plants for the production of green hydrogen in order to gradually master and modernize this technology.

5. The only way to overcome the technological stagnation in the field of nuclear power may be generation IV generators, which eliminate the problem of storing hazardous radioactive waste through their effective use in the process of green energy production. This would mean including nuclear power not only as low-emission as it is now, but also environmentally safe. Political Action: Paradoxically, the creation and development of large vegetation plants and forests, as well as biomass-based energy plants, will become an element of energy transformation directly involving the released labor force of hard coal and lignite mining centers, however probably with the need for partial allocation.

Without the dynamic offering of new, climate-neutral technologies, the ambitious political goals will not be realized. This is where the greatest challenge in EU-China relations is. Meanwhile, it is not clear whether the imperative of climate neutrality is sufficiently comprehensible and attractive to the great powers to keep them from being tempted by direct ethnic domination. Climate cooperation, however, has the potential to become, like space research in astroids destruction, a more fascinating goal than conflicts and wars. It is necessary to increase the activity of EU politicians so that China and the US consider the goal of climate protection as their own.

Światowy Kongres Polaków wspiera inicjatywę, którą podjęła pani Beata Piworowicz prezes Stowarzyszenia Damy Radę, realizowaną przy współpracy z Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Seniorów i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karniewie,
 
Starosta Zbigniew Deptuła wyraził słowa oficjalnego wielkiego uznania dla inicjatywy społecznej i wielkiego wydarzenia, jakim stało się Ogólnopolskie Forum Organizacji i Osób Aktywnych Społecznie. Ewenementem jest to, że inicjatywa  zachęciła do uczestnictwa tak wiele osób i organizacji z całej Polski a także z zagranicy (Szwecji i Francji).
 
Interdyscyplinarna debata w tak kompetentnym gronie aktywistów, w tym pedagogów, prawników, lekarzy i psychologów a także ludzi biznesu o gospodarki pozwoliła na pełną realizację założeń. Chodzi o przezwyciężanie ujemnych skutków koronawirusa (dezintegracji, alienacji, depresji) dzięki powrotowi do aktywności w życiu zawodowym i organizacjach społecznych. Będą temu służyć liczne inicjatywy, w tym EUROPEJSKA AKADEMIA PRAWA potrzebna dla lepszej ochrony prawa Obywateli w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej aby dogonić poziom ochrony zapewniany w krajach Europy Zachodniej.
 

FORUM POLEK AKTYWISTEK – SPOTKANIA KOBIET PONAD GRANICAMI I PONAD PODZIAŁAMI

pod patronatem Światowego Kongresu Polaków

  SUPER BABKI AKTYWISTKI

W dniu 7.07.2020 r. w siedzibie Światowego Kongresu Polaków odbyło się spotkanie  Grupy Inicjatywnej utworzenia FORUM POLEK  AKTYWISTEK (FPA), które w różnych miejscach ( nie wyłączając małych miejscowości) będzie się odbywać cyklicznie, przyczyniając się do pogłębienia współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem, z uwzględnieniem także Polonii.

Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia DAMY RADĘ wyszła z inicjatywą zorganizowania pierwszego Forum – spotkania Super Babek Aktywistek. w dniu  17.07.2020 r. w Karniewie w godz. 10.00 – 20.00.

Przekażemy sobie wzajemnie i wszystkim ludziom dobrą energię i zachęcimy do wzmożenia naszej aktywności ,  stwierdziła Pani Prezes Beata Mirska.

 Inicjatywa ta spotkała się z pełnym poparciem  Grupy Inicjatywnej,  w tym ze strony aktywistek z Gdańska na czele z Panią Ireną Buczyńską, Prezesem Federacji  ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Konsultanta Światowego Kongresu Polaków ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 Uznano zgodnie,  że potrzebne są cykliczne spotkania tego typu, na których w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze, aktywne Polki mogłyby wymieniać doświadczenia i myśli – ponad podziałami i ponad granicami.

Potrzebne są one zwłaszcza TERAZ, W SYSTUACJI, GDY Koronawirus sprawił, że otoczenie stało się depresyjne i pozbawione energii.

Wychodzimy zatem naprzeciw, przekazując pozytywną energię i chęć do działania, stwierdziły uczestniczki Grupy Inicjatywnej.

Koordynacji projektu oraz organizacji  pierwszego  inauguracyjnego spotkania podjęła się  – z  wsparciem  Grupy Inicjatywnej –  pomysłodawczyni Pani Prezes Beata Mirska i  Stowarzyszenie Damy Radę, mające ogromny dorobek w pracy społecznej, zwłaszcza na rzecz kobiet i zapobiegania społecznemu wykluczeniu.

Pierwsze  spotkanie FORUM POLEK AKTYWISTEK  pod nazwą FAJNE BABKI AKTYWISTKI  odbędzie się w  miejscowości Karniewo,  ul. Kolonia 9

w dniu 17.07.2020 od godziny 10.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszamy

Przybywajcie dziewczyny!

Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/344166746589188/  – wydarzenie na fb

 Serdecznie pozdrawiamy

Beata Piworowicz

Prezes Stowarzyszenia Damy Radę

tel. 795590555

dr Krystyna Krzekotowska

Prezes Światowego Kongresu Polaków

www.swiatowykongrespolakow.pl

tel.. 603996408

Jacek Gancarson

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Konsultant ds. Strategii dla Polski

Tel. 795741754

Światowy Kongres Polaków

                                                                                                                                                                                                                                      Warszawa, dnia 4.07.2020 r.

             Szanowny Pan Prezydent Andrzej Duda                                                                                   Szanowny Pan Rafał Trzaskowski

             Kandydat na Prezydenta RP                                                                                                              Kandydat na Prezydenta RP

Światowy Kongres Polaków w imieniu 20 milionów Polaków za granicą, realizując postanowienia uchwały Kongresu podjętej na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 3 listopada 2017 r. zwraca się do Pana z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy wystąpi Pan z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu zmiany w ordynacji wyborczej, aby zapienić Polakom za granicą 10 miejsc w Parlamencie RP.

Tylko wtedy zapewniony zostanie aktywny udział Polaków za granicą w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym a także w kampanii wyborczej, jak na to wskazują doświadczenia innych państw w tym dot. diaspory francuskiej.

Ze względu na kampanię prezydencką prosimy o szybką odpowiedź. Odpowiedź (a także brak odpowiedzi) będzie nagłośniona przed wyborami 12 lipca 2020 r.

Z poważaniem

dr Krystyna Krzekotowska                                                                             mgr inż. Jacek Gancarson

Prezes Światowego Kongresu Polaków                                                  Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Do wiadomości: MEDIA (w tym prasa, radio i telewizja)

 

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Witolda Gombrowicza 17, tel. +48603996408, KRS 0000690041

www.swiatowykongrespolakow.pl     Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303

Digitalizujemy dotychczas niedostępne dokumenty, które Polska utraciła w okresie Potopu i Rozbiorów.  Tylko w jednym archiwum w Sztokholmie jest kilka tysięcy stron polskich dokumentów, których mikrofilmów ani skanów Polska nie posiada.  Podobnie jest z polskimi dokumentami w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej. Od roku 2010 inwentaryzujemy i  umieszczamy w internecie próbki tych dokumentów pod adresem:

eurofresh.se/manuskrypty 

Niestety nie było możliwości pozyskania finansowania  z polskich programów współpracy z Polonią.

15 maja 2020 r pożegnaliśmy Przyjaciela – mecenasa Stefana Hamburę, wspaniałego i niezwykle szlachetnego człowieka. Niesłychanie wybitny znawca prawa niemieckiego i polskiego, znakomity mecenas broniący wielu bardzo trudnych spraw. Pracował ponad siły dla wielu pokoleń. Bezinteresownie pomagał naszym rodakom – rodzinom na emigracji w Niemczech. Niezastąpiony działacz i Prezes Światowego Kongresu Polaków.
Jego nagła, przedwczesna śmierć zabrała nam prawdziwego Przyjaciela, niezwykle cennego architekta wielu doskonałych inspiracji światowych projektów prawniczych.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb Ś.P. mec. Stefana #Hambura Prezesa #ŚwiatowyKongresPolaków odbędzie się 15.05.2020 r. na #CmentarzPowązkowski. O godz. 10.00 MSZA ŚWIĘTA w Katedrze polowej Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny w Warszawie – kościół garnizonowy przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

Światowy Kongres Polaków wspomaga CREDO – globalny projekt astrofizyczny Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Światowy Kongres Polaków po szczegółowym zapoznaniu się z projektem CREDO rekomenduje wszystkim Polakom na świecie interesującym się astrofizyką i  systematyczną pracą naukową  uczestnictwo w tych ambitnych,  globalnych, nowatorskich i całkowicie transparentnych badaniach astrofizycznych prowadzonych przez wiodących polskich naukowców.

Uczestnictwo we współpracy  zaczyna się od zainstalowania i usieciowienia na swoim smartfonie aplikacji detektora cząstek pochodnych promieniowania kosmicznego.  Aplikację CREDO Detector można ściągnąć w Google Play. 

Aplikacja rejestruje mikrocząstki przy pomocy przesłoniętej kamery smartfona. Zdarzenie wykrycia  mikrocząsteczki jest  rejestrowane  i przekazywane do centralnego banku danych w IFJ PAN w Krakowie. Każdy uczestnik ma dostęp do wszystkich przekazywanych do banku danych.   W przypadku wykrycia zdarzeń równoczesnych w wielu punktach na świecie naukowcy prowadzący projekt CREDO uruchamiają szczegółową analizę wysokiej jakości danych z pomiarów promieniowania kosmicznego dostarczanych przez zaawansowane systemy pomiarowe.

Dalsze szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem https://credo.science/education-materialypl/