Przeskocz do treści

Zapraszamy
na Konferencję prasową na temat: "Forum Dziennikarzy Polonijnych w wyborach 2023 - zmiany w prawie wyborczym a konstytucyjna zasada równego traktowania",
w siedzibie Światowego Kongresu Polaków w Warszawie ul. Gombrowicza 17,

w dniu 21.09.2023 r. (czwartek) godz.12.00.

Jacek Gancarson
Dyrektor Biura Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17.
Tel. 603996408
www.krzekotowska.pl

Dr Krystyna Krzekotowska, kandydatka w wyborach do Sejmu 2023, Warszawa, lista nr 5, poz. 17.

Dziękuję za wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool we wspaniałej gali Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

Dziękuję rownież za to, że wspaniali Organizatorzy Urszula Golda i Bożena Krasoń oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne doceniło wielkie zasługi, jakie dla Polski i Polaków na całym świecie ma Jacek Gancarson z Polonii Szwedzkiej, Dyrektor Biura Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Warszawie.

Wspaniała organizacja oraz fantastyczne rozmowy, jakie wspólnie odbywaliśmy w Liverpool zaowocowały licznymi inspiracjami oraz motywacją do dalszej aktywności na tym polu. Wzajemna fascynacja osiągnięciami wywoływała uśmiech radości na wielu twarzach. Obalony został błędny stereotyp, o rzekomej zazdrości i rozłamie w środowisku Polaków. Pojawiły się - jak zawsze po udanym wydarzeniu - także plany na przyszłość.

GRATULUJĄC w imieniu Światowego Kongresu Polaków wspaniałych osiągnięć Polonii, jednocześnie przypomniałam, jak wiele Polska oraz my wszyscy zawdzięczamy Polonii, w tym symboliczną odbudowę po wojnie historycznej siedziby królów polskich, jaką jest Zamek Królewski w Warszawie, obchodzący właśnie Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia tej odbudowy. W zamian Polonia nie otrzymała nic. Żadnej wdzięczności za tyle wsparcia i wyrzeczeń. Polonia nie ma nawet jednego miejsca w polskim Parlamencie, jak ma np. mniejszość niemiecka w Polsce.

Jako autorka książki pt."PRAWO WYBORCZE" oraz jako organizator pierwszego od czasów przedwojennych, otwartego dla wszystkich (z wstępem wolnym) Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (wyłącznie za moje własne środki), miałam moralny obowiązek przypomnienia o postulacie uchwalonym przez Światowy Kongres Polaków Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla wspierania Stowarzyszenia ŚKP. Chodzi o przyznanie Polonii 20 miejsc w SENACIE RP. Pozwoliłoby to - wzorem francuskiego prawa wyborczego - jeszcze szerzej zaangażować dla dobra Polski ogromny potencjał intelektualny Polonii. Dlatego tak ważne jest dotarcie do opinii publicznej oraz do Polonii Świata z tą ważną informacją.

Poruszenie na tak ważnym polonijnymi wydarzeniu tej sprawy, niezwykle istotnej dla stojących przed Polską i Polakami współczesnych wyzwań, spotkało się z akceptacją Szanownych Zebranych, w tym reprezentatywnego grona przedstawicieli władzy ustawodawczej, przybyłych na uroczystość Dyplomatów oraz Posłów i Senatorów RP. 

Można powiedzieć, że podaliśmy sobie w tej sprawie ręce, ponad podziałami i ponad granicami. Jest to mająca historyczne znaczenie zasługa podniosłej, braterskiej atmosfery stworzonej wspólnie przez Organizatorów, Nominowanych, Laureatow, a także wszystkich Uczestników. Mam na myśli zarówno UCZESTNIKÓW WSPIERAJĄCYCH TO PIĘKNE, PATRIOTYCZNE WYDARZENIE finansowo, jak i  tych wspierających je swoją obecnością. Wiązało się to wszak z dużym wysiłkiem czasowymN, organizacyjnym i finansowym, z uwagi na pokonywane odległości z dalekich stron świata.

Dla naszego stowarzyszenie symboliczną wymowę ma również fakt, że Kapituła Konkursu  uznała, że jednym z 3 laureatów Konkursu OSOBOWOŚĆ POLONIJNA JEST Jacek Gancarson, przedstawiciel Polonii Szwedzkiej. Dokonał on dzieła, którego nikomu się dotąd nie udało, mimo wielu prób. Dorowadził z pomocą Światowego Kongresu Polaków do uporządkowania i przekazanie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (wspólnie z pracownikami, których wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez Ministra ds. Współpracy z Polonią, Jana Dziedziczaka) gromadzonego w okresiene ponad 100 lat, obszernego zbioru akt, dokumentującego działalność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji. Bez udziału niezależnej i cieszącej się społecznym zaufaniem, wiarygodnej organizacji społecznej, jaką jest Światowy Kongres Polaków, nie byłoby to możliwe. Dokumentacja tak ogromnej pracy patriotycznej Polonii robi ogromne wrażenie i będzie dobrze służyła zarówno historycznym pracom naukowo-badawczym, jak i kształtowaniu patriotycznych postaw następnych pokoleń Polskich Obywateli w Polsce i na świecie. Dostępna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie dokumentacja obrazuje wielkie zasługi zjednoczonej Polonii całego świata dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wobec stojących przed nami wyzwań, współpraca z Polonią, uwzględniająca wielki potencjał intelektualny Polonii ma również współcześnie wielkie znaczenie. Współpraca ta może zatem i powinna być realizowana także na forum Parlamentu RP. Dzięki temu będzie w Polsce uchwalane prawo służące Polsce i polskim obywatelom w Polsce i na całym świecie. Lepsze prawo, to lepsza Polska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków w kraju i za granicą dr Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl

P.S. Wzorcowe formy współpracy z Polonią znajdziemy w pracy wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.

 

Szanowni Państwo,
Szanowni Polacy w kraju i za granicą.


Kandydując na posła z listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

W Sejmie pragnę skupić się na tym, co jako poseł mogę i potrafię uczynić dla Wyborców.

Potwierdzeniem wiarygodności mogą i powinny być czyny a nie tylko puste słowa.

Sejm ma za zadanie stanowić dobre prawo dla Obywateli.

Zatem przydatni są prawnicy, w tym tacy, którzy tak jak ja, mają wieloletnie doświadczenia radcy prawnego, eksperta parlamentarnego, akademickiego  wykładowcy oraz autora licznych książek prawniczych, a także społecznika, który czynem udowodnił, jak zapewniać Obywatelom skuteczną ochronę prawną.

Oto kilka konkretnych przykładów takiej postawy.


1. PRAWO WYBORCZE.


Jako autorka książki na temat "PRAWO wyborcze", krytycznie oceniająca polskie prawo wyborcze, wiem jak to zrobić i dlatego zadbam o:

- równe traktowanie Polaków i wyeliminowanie dyskryminowaniu Polaków bezpartyjnych i Polaków za granicą. 


-
wyeliminowanie z prawa i praktyki wyborczej utrudniania bezpartyjnym obywatelskim komitetom wyborczym procesu rejestracji list wyborczych ( w tym zawyżonego – na tle innych państw – progu ilości zbierania podpisów,   możliwego do pokonania tylko przez partyjne  komitety wyborcze, dysponujące sztabami pracowników, opłacanych z podatku wszystkich obywateli.


- wyeliminowanie utrudniania Polakom za granicą dostępu do urn wyborczych przez zwiększenie liczby lokali wyborczych, aby nie byli oni zmuszani do bohaterstwa
i narażania życia i zdrowia przy pokonywaniu setek kilometrów oraz oczekiwaniu na dostęp do urny wyborczej w wielogodzinnych kolejkach przed ambasadami lub konsulatami.

- przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w SENACIE RP, jak to czyni np. francuskie prawo wyborcze, powodujące zasadniczy wzrost aktywności zagranicznych Wyborców.

Tylko Światowy Kongres Polaków uchwalił w interesie Wyborców taką rezolucję na zorganizowanym - z mojej inicjatywy - pierwszyzn od czasów przedwojennych Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewski w Warszawie. Jest ona opublikowana na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl


2. OCHRONA PRAWNA

Polskim obywatelom (także w czasie ich przebywania za granicą) należy zapewnić ochronę prawną z uwzględnieniem standardów europejskich i światowych, m.in. przez lepsze funkcjonowanie szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości.

Osiągnąć to można tylko przez permanentne i obowiązkowe umiędzynarodowione kształcenie polskich prawników i urzędników m.in. w Europejskiej AKADEMII PRAWA, udostępnianej obecnie głównie prawnikom starych państw członkowskich.

Tymczasem właśnie prawnicy i urzędnicy nowych państw członkowskich, w tym Polski, jako największego nowego państwa członkowskiego, dla dobra polskich obywateli , mogą i powinni uzyskać dostęp do takiej wiedzy, aby w ich umysłów nie tkwiły nadal przekonania wyniesione z poprzedniego systemu.

Mając doświadczenia  współzałożyciela i członka władz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w tym Światowego Kongresu Polaków, zadbam o skuteczną obronę Polaków przed wykorzystującą swą przewagę  administracją rządową i samorządową.

Wiem jak to zrobić gdyż nie tylko organizowałam taką pomoc  ale również  OSOBIŚCIE jej udzielałam, w formie prawnych ekspertyz  oraz interwencji społecznych W OBRONIE PRZED ZŁYM PRAWEM I ZŁĄ  PRAKTYKĄ ORAZ URZĘDNICZĄ  ZNIECZULICĄ, NARUSZAJĄCĄ PRAWA I UZASADNIONE INTERESY  Polaków w Polsce i za granicą, a także Polaków, powracających z zagranicy.

Na ten cel może i powinien być symbolicznie udostępniany  Zamek Królewski w Warszawie, będący  historyczną siedzibą  królów polskich.
Został on wszak odbudowany ze zniszczeń wojennych dzięki pomocy Polonii. Obchodzimy  w Polsce JUBILEUSZ 50-lecie rozpoczęcia odbudowy tego Zamku. Odbywa  się to jednak  (o ironio losu) bez udziału
Polonii, która ów Zamek odbudowała z wojennych zniszczeń.
Wniosek Światowy Kongres Polaków o udostępnienie  Polonii Zamku został odrzucony, podobnie jak wniosek o dofinansowanie, z naruszeniem zasad równego traktowania organizacji polonijnych. Warto zaznaczyć, że poprzednio zawyżone koszty  udostępnienia  Zamku Królewskiego pokryłam sama.


3. PRAWO GOSPODARCZE I MIESZKANIOWE

Reformie prawa w tej ważnej dla Obywateli w tej dziedzinie służyła szczególnie intensywna i owocna współpraca Polaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą.

Służyły temu m.in. wspólnie organizowane i realizowane takie działania jak:

- międzynarodowe kongresy i konferencje prawnicze m.in. na Uczelni Łazarskiego lub pod naukowym patronatem tej otwartej na społeczne potrzeby Uczelni (przodującej od 30 lat w krajowych i międzynarodowych rankingach), w Sali Kolumnowej Sejmu, Senatu w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Budownictwa, a także w Kancelarii Prezydenta RP,

- międzynarodowe formy pionierskiej - pierwszej od czasów przedwojennych współpracy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych (w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów), uruchomione w czasie mej pracy w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwie Sprawiedliwości.

- ekspertyzy dla Parlamentu RP oraz publikacje książkowe i inne formy upowszechniania wiedzy prawnej, przy współpracy z mediami,

- przetłumaczenie przeze mnie i dostarczenie Sejmowi niemieckiej ustawy o własności (analogicznej do polskiej przedwojennej  ustawy).
To pozwoliło uchwalić ustawę o własności lokali, która obowiązuje  od przeszło 20 lat i nie wymaga nowelizacji.

- ekspertyzy prawne i pomoc prawna w obronie rodzin pozbawianych mieszkań zakładowych podczas prywatyzacji (sprzedaży zagranicznemu kapitałowi za bezcen) Huty Warszawa oraz innych zakładów pracy w całej Polsce.

Wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim oraz Stowarzyszeniem Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli (SOMHO) obroniliśmy m.in. pracowników Huty Warszawy przed pozbawieniem ich praw do mieszkań zakładowych.
Moja ekspertyza prawna zapobiegła temu oraz przyczyniła się do zmiany  
prawa w tej dziedzinie (uchwalenie ustawy o prywatyzacji mieszkań zakładowych z pierwszeństwem dla najemców tych mieszkań).


4. PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i zagrożonych społecznym wykluczeniem

-   Współpraca z Polonią w tej dziedzinie była i jest szczególnie cenna, gdyż europejskie i światowe standardy osób pokrzywdzonych przez los nadal nie są w Polsce wdrożone.

W tym zakresie wato przypomnieć takie inicjatywy, jak:

- zbudowanie, dzięki solidarnej współpracy oraz środkom finansowym rodziców rodziców (oraz pomocy ze strony architektów polonijnych) na gruncie podarowanym przez matkę syna z niepełnosprawnością utworzonej przez rodziców Fundacji Pomocna Dłoń pierwszego w Polsce Domu Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osieroconych niepełnosprawnych dzieci, w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

To pierwsze pionierskie rozwiązanie zapoczątkowało pracę nad poprawą statusu osób z niepelnosprawnościami i zapewnieniem godnego zaspakajania ich potrzeb, a zwłaszcza tak podstawowej potrzeby każdego człowieka , jak dach nad głową.

- współpraca z Polonią w akcjach społecznych i charytatywnych, w tym udział w kampanii społecznej Stowarzyszenia Dany Radę.

- społeczna obsługa organizacyjna i merytoryczna kilkunastu interdyscyplinarnych konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich na rzecz nowelizacji ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, a nadto prezentowanie wyników tej społecznej konsultacji na forum Komisji Sejmowych.

- udział w organizacji aukcji, balów i koncertów charytatywnych, w tym i Koncert Artyści dla Niepełnosprawnych w Studio Koncertowym Polskiego Radia oraz charytatywny Światowy Bal Polaków w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.

- udział w inicjatywach, w tym konferencjach medycznych poświęconych ochronie zdrowia


5. KULTURA POLITYCZNA I PRAWNA. Świadomość prawa Obywateli - realizacja konstytucyjnego prawa Obywateli do informacji.

Wszystkie wartościowe cele społeczne oraz uchwalanie dobrego prawa wymaga wsparcia wartościowych, wrażliwych społecznie i kompetentnych ludzi, których zawsze spotykam i którym jestem ogromnie wdzięczna.

Przejście od systemu nakazowo-rozdzielczego do systemu wolnorynkowego wymagało i nadal wymaga współpracy ze świadomym swych praw cywilnych, w tym prawa własności społeczeństwem obywatelskim.

Służy temu informowanie Obywateli o przysługujących im uprawnieniach w myśl zasady, że wszystko jest dozwolone, co nie jest zabronione.

Niezbędna jest konsultacja społeczna oraz współpraca ponad podziałami oraz dla podniesienia na wyższy poziom kultury politycznej i prawnej a także świadomości prawnej społeczeństwa.

Służą temu takie działania jak:

- domaganie się w interesie Obywateli realizowania przez władze konstytucyjnego prawa Obywateli do informacji, a często wyręczanie władz w realizacji tego obowiązku przez upowszechnianie wiedzy prawnej siłami społecznymi, oczywiście także przy współpracy z Polonią, uwrażliwioną na te sprawy dzięki dłuższym kontaktom z europejskimi i światowymi standardami.

- współpraca z mediami (w tym mediami polonijnymi) oraz z organizacjami polonijnymi i innymi ogólnopolskimi i międzynarodowymi pozarządowymi organizacjami, takimi jak:

Media publiczne oraz prywatne (prasa, radio i telewizja i internet, w tym portale Polska Mówi , Eurowizja Warszawa i wiele innych).

Kongres Polonii Szwedzkiej,

Fundacja Polonia,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne,

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

Światowy Kongres Polaków,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wspierania Biznesu,

Związek Sybiraków,

Związek Poszkodowanych w Czasie II Wojny Światowej,

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,

Unia spółdzielców Mieszkaniowych,

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii,

- Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników,

- Polonijne Stowarzyszenie Lekarzy,

- Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe,

Współpraca ta wymagałaby osobnego obszernego omówienia .

Z konieczności ograniczę się do przypomnienie dwóch inicjatyw, którymi ostatnio była:

- międzynarodowa Konferencja na Uczelni Łazarskiego z okazji jubileuszu 30-lecia Polsko-Niemieckie Współpracy Prawników,

- udzielenie przez Światowy Kongres Polaków pomocy w uporządkowaniu i przekazaniu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie niezwykle wartościowej dokumentacji Polonii Szwedzkiej i Kongresu Polonii Szwedzkiej.

Za zasługi w tym zakresie Jacek Gancarson, dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków - na wniosek Światowego Kongresu Polaków - został uhonorowany statuetką i dyplomem Osobowości Polonijnej 2023 r. na Gali w Liverpool, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne.

W ramach współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą dużą wagę przywiązywano do takich działań, jak

- postulaty eliminowania znieczulicy oraz mowy nienawiści (zwłaszcza w pracy urzędów) i zastępowania tych zjawisk społeczną wrażliwością , mową wzajemnego szacunku i przyjaźni.

- uczestniczenie oraz upowszechnianie dorobku Debat Oxfordzkich , słynnych z kultury osobistej i szacunku do poglądów przeciwnika,

- wnioski i inicjatywy na rzecz unowocześnienia edukacji, w tym edukacji prawnej ( udostępnianej młodzieży także w szkołach) z położeniem akcentu

- razem z akademicką społecznością oraz przy współpracy uczonymi polonijnymi - zarówno na pogłębianie wiedzy jak i na tzw. umiejętności miękkie. W myśl zasady, kształcenia umysłu i wrażliwości.

dr Krystyna Krzekotowska

Prawnik

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Wykładowca akademicki na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych

Kierownik Studiów Podyplomowych Akademii Rynku Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego

www.swiatowykongrespolakow.pl

 

Polonia całego świata głosuje – zgodnie z prawem wyborczym – na listy Warszawskie.

Dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, jako prawniczka i społeczniczka, to skuteczny obrońca praw Polskich Obywateli w Polsce i za granicą:

  • Jako autorka licznych książek prawniczych, w tym na temat Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego przyczyniła się do wzmocnienia ochrony praw mieszkaniowych.
  • Jako wieloletni dyplomata w Niemczech (radca Ambasady Polskiej w Berlinie) przyczyniła się do wzmocnienia ochrony Polaków za granicą.
  • Jako wykładowca i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelnia ŁazarskiegoŁazarski po dyplomie kształci od 20 lat profesjonalnych uczestników na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości.
  • Jako społecznik - spieszy z pomocną potrzebującym, tworząc wspólnie z rodzicami Dzieci z niepełnosprawnościami, Fundację POMOCNAA DŁOŃ i budując dla nich pierwsze w Polsce Centrum Zamieszkania i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

Dr Krystyna Krzekotowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała zarówno tytuł magistra jak i tytuł doktora nauk prawnych. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Uzyskała wpis na listę radców prawnych, wykonując przez wiele lat ten zawód m.in. w charakterze radcy prawnego m.in. Prezydenta Miasta i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Jest autorką kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów z dziedziny prawa. Zna biegle j. niemiecki, dysponując świadectwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz certyfikatem Instytutu Goethego w Niemczech. Wykłada prawo na wielu uczelniach wyższych (m. in. w Warszawie, Berlinie, Monachium, Regensburgu i Hamburgu) oraz w Akademii Sędziowskiej w Trier. W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Instytucie Badania Prawa Sądowego, pełniąc przez wiele lat m.in. funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu oraz Sekretarza Redakcji Zeszytów Naukowych Instytutu Badania Prawa Sadowego, przyczyniła się do zorganizowania pionierskich form międzynarodowej współpracy prawników współpracy prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

W latach 1998 - 2001 była radcą Ambasady Polskiej w Berlinie, inicjując wartościowe nowe formy polsko-niemieckiej współpracy, w tym zawarcie przez Ministrów Sprawiedliwości obydwu państw umowy o wspieraniu międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń prawników, aby dzięki temu zapewnić wzmacnianie ochrony prawnej polskich obywateli, z uwzględnieniem światowych i europejskich standardów tej ochrony.

Jest wiceprezesem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników oraz Dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa. W kadencji 1994-1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bielany w Warszawie oraz przewodniczącą Komisji Polityki Mieszkaniowej, przyczyniając się do pionierskich rozwiązań tzw. prawa miejscowego stanowionego przez radę tej Gminy.

Ma doświadczenia eksperta Sejmu RP oraz doradcy przy przygotowywaniu rządowych projektów ustaw. Jest od około 20 lat Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego, przyczyniając się do wykształcenia licznej grupy specjalistów i profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz do nawiązania przez tę Uczelnię wielu form współpracy międzynarodowej i powołania pod jej kierownictwem Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego.

Jako współzałożycielka i członkini władz krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych organizuje liczne krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja i kongresy (m.in. w Sali Kolumnowej Sejmu, Sali Senatu oraz Kancelarii Prezydenta RP), z których wnioski służą poprawie sytuacji obywateli a zwłaszcza poprawie relacji władza - obywatel. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich inicjatyw i Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ udzielała pomocy wielu ruchom obywatelskim, w obronie przed zagrożeniami społecznym wykluczeniem lub złamaniem europejskich standardów ochrony prawnej obywateli. Uczestniczy w pracach Polskiego Lobby Kobiet i Demokratycznej Unii Kobiet.

Współpracuje jako europejski ekspert w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego z mediami (prasą, radiem i telewizją, w tym TVP, POLSAT, TVN), współtworząc wiele programów informacyjnych, poświęconych ochronie praw polskich obywateli w kraju i za granicą.

Dr Krystyna Krzekotowska uczestniczyła aktywnie w kampanii referendalnej na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także w pierwszej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, współtworząc Obywatelski Komitet Wyborczy "Razem dla Przyszłości".

Jako autorka książki pt. Prawo wyborcze, porusza - jako jedyna autorka - problem nierównego traktowania Obywateli Polskich za granicą.

Krystyna Krzekotowska Inicjuje stworzenie płaszczyzny współpracy Polaków w kraju z Polakami za Granicą w formie Światowego Kongresy Polaków, który jako pierwszy obradując na Zamku Królewskim w Warszawie w 2017 r. zgłosił postulat wyposażenia Polaków za granicą w uprawnienie do 20 miejsc w Senacie RP (ANALOGICZNIE JAK CZYNI TO FRANCUSKIE PRAWO WYBORCZE).

W ramach Światowej Akademii Prawa dr Krystyna Krzekotowska organizuje formy wspierania Powrotów Polaków, zapobiegając urzędniczej znieczulicy przy rozpatrywaniu ich spraw po powrocie z zagranicy.

Z jej Inicjatywy zasłużeni przedstawiciele Polonii uzyskują status Osobowości Polonijnych, który to tytuł i dyplom przyznany został Panu Jackowi Gancarsonowi za prace wykonane na rzecz Polonii w ramach Światowego Kongresu Polaków ( w tym uporządkowanie niezwykle wartościowej archiwalnej dokumentacji polonijnej Kongresu Polonii Szwedzkiej i przekazanie jej do Archiwum Akt Nowych w Warszawie) oraz wręczony na gali w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool.

O zasługach dr Krystyny Krzekotowskiej świadczą liczne wyrazy uznania w dyplomach, podziękowaniach, w listach internautów oraz w twórczości poetyckiej, których przykłady poniżej.

 

Rekomendacje dla Krystyny Krzekotowskiej
Autorka wiersza - Teresa Dominiczak

Czas wyborów za chwilę,
A ja furtkę uchylę
I zachęcę do słusznej decyzji.
KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA!!!
Wiem, że wiedzie Ją troska,
Ażeby poprawić byt bliźnim.


Jej filozofia życiowa
To w rządzeniu odnowa.
Swój program wzbogaca przez lata.
Obrońca słabszych obywateli
Pragnie, by wszyscy szansę mieli
Na kreację przyjaznego świata.


Udziela skutecznej pomocy
Nękanym ofiarom przemocy.
Jako ekspert w Sejmowej Komisji,
Na kłopoty mieszkaniowe
Paragrafy zna gotowe.
Służyć ludziom - to główny cel Jej misji.


Pani Mecenas hasłem:
„Przyjazne zarządzanie Państwem!"
Jak parasol - ochrona prawna!"
W publikacjach, pracach prawniczych
Tylko dobro człowieka się liczy.
Krzekotowska tym żyje od dawna.


Jako społecznik, akademicki nauczyciel
Europejskie strategie wciela w życie.
Uczy młodych ludzi gromadę,
Jakie wzorce szanować,
Jaką Polskę budować,
Jak uwierzyć, że DAMY RADĘ.

REKOMENDACJA DLA KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ

Droga Krystyno,

Zawsze wierzyłem w Ciebie i Twoje nieprawdopodobne siły wewnętrzne, ten nieposkromiony entuzjazm i na dodatek nadzwyczajną merytoryczność w myśleniu i w działaniu!

Tobie ten mandat należy się, jak mojemu owczarkowi porządne gotowane jedzenie z solidną mięsna wkładką, by nie powiedzieć kość!

Życzę Ci powodzenia z całego serca i znajomym z tego okręgu wyborczego przekażę dobra nowinę, że taka osoba jak Ty będzie ich reprezentowała.

Wierzę, że wyborcy dadzą Tobie tę szansę i dla własnego ich Wyborców dobrze rozumianego interesu, zagłosują na Ciebie Krysiu.

Jesteś tam potrzebna jak mało kto! Trzymam kciuki.

Zbyszek

Koncert i życzenia urodzinowe dla Pana Zdzisława Juhyma, który po 40 latach pracy za granicą powrócił do Polski.

W imieniu Swiatowego Kongresu Polaków gratulacje i życzenia składa dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.

W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono Polaków i Polonii z całej Polski oraz z całego świata. Solenizant podejmował gości na swym ranczo na Podkarpaciu wraz z małżonką dr Renatą Królikowską. Wieloletnia harmonijna współpraca na rzecz integracji Polonii zaowocowała trwałymi i pięknymi przyjaźniami, które teraz są przez Panią Renatę i Pana Zdzisława pielęgnowane na polskiej ziemi.

Z ramienia Światowego Kongresu Polaków w wydarzeniu uczestniczyli: dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, dr Krzysztof Musialik Konsultant ds. Naukowych Światowego Kongresu Polaków (z Polonii Niemieckiej), Andrzej Rępalski Członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków Red. Jan Świeczak Naczelny Redaktor Interwizja Warszawa - Autor niniejszego filmu