Przeskocz do treści

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie w siedzibie Światowego Kongresu Polaków, które uświetni swym występem Honorowy Gość, Olivier Palmer, słynny tenor

z Polonii Niemieckiej,

w dniu 10.06.2022 r. (piątek) o godz. 17.00

w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17

dr Krystyna Krzekotowska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Elżbieta Palmer

Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Organizacji Wydarzeń Kulturalnych

Pan Wojciech Mazur,
 
Dziękuję bardzo za informację. Wysłaliśmy maila do rajców miejskich. Powinniście przejąć władzę w tej radzie miejskiej w następnych wyborach. Wiemy jak to zrobić. Poruszymy ten temat na następnym Kongresie. Oczywiście z Pana światłym udziałem.
 
Serdecznie pozdrawiamy
 
Z poważaniem
Krystyna Krzekotowska
Wiceprezydent Światowego Kongresu Polakow
 
Jacek Gancarson
Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków

Polonia i Polacy całego świata dziękują za uwzględnienie bieżących potrzeb Rzeczypospolitej Polskiej

Gratulujemy serdecznie Odznaczonym i dziękujemy w imieniu Światowego Kongresu Polaków.

Dziękujemy za wspaniałą pracę reporterską, jaką wykonuje Pan Redaktor Jan Świeczak, Konsultant ds. Komunikacji i Mediów Światowego Kongresu Polaków.

Pozdrawiamy wszystkich Polaków w kraju oraz za granicą

Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Jacek Gancarson
Dyrektor Biura
Światowego Kongresu Polaków

Także w tym roku wspólnie z Panem red. Markiem Traczykiem  prezesem Stowarzyszenia Polskich Mediów zapraszamy jak najszersze grono do wspólnego odśpiewania*** Mazurka Dąbrowskiego – naszego hymnu narodowego, który jednoczy Polaków w kraju i za granicą,
 
Zainteresowani tym wydarzeniem są niewątpliwie sympatycy Światowego Kongresu Polaków, uczestniczący w wydarzeniach, takich jak Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, Światowy Bal Polaków  w Pałacu Kultury i Nauki oraz  bilateralne  i międzynarodowe konferencje. w tym polskie i polonijne media, tak licznie przybywające na wydarzenia Światowego Kongresu Polaków.
 
Proszę o umieszczenie informacji o tym wydarzeniu na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl, co zachęci do uczestnictwa przedstawicieli Klubów poselskich, będących adresatami apelu Światowego Kongresu Polaków a także współpracujące z nami liczne organizacje pozarządowe i  środowiska polonijne, z którymi mamy szczególnie owocną współpracę (w tym  Kongres Polonii Szwedzkiej. Amerykańskiej, Niemieckiej i Kanadyjskiej).
 
Wszystkich serdecznie proszę o jak najszersze popularyzowanie tego wartościowego, patriotycznego wydarzenia ponad podziałami.
 

Serdecznie pozdrawiam

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

  tel. 603996408

Polonia śpiewa dla pokoju na świecie
1 maja 2022 roku o godzinie 15:00 (CEST)

Tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą chcielibyśmy uczcić w sposób wyjątkowy.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania*** Mazurka Dąbrowskiego – naszego hymnu narodowego, który jednoczy Polaków w kraju i za granicą, pomimo odległości, która nas dzieli.

W tym roku nasze serca zwrócone są szczególnie w stronę Polaków mieszkających w Ukrainie, to im dedykujemy to wydarzenie. Tego dnia im dedykujemy wszelkie nasze życzenia, pamięć i wyrazy solidarności. O błogosławieństwo dla Polaków i Polonii poprosiliśmy  duchownych Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

Kochani, bardzo serdecznie  zapraszam Was do wzięcia udziału w tym wydarzeniu; proszę o zgłoszenie za pośrednictwem formularza:

http://polonia.szef.co/formularze/mazurek-dabrowskiego

Taka forma zgłoszeń pozwoli uniknąć przypadkowości. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy link do wideokomunikatora Avaya.

Bądźmy tego dnia jedną, wielką rodziną!

Prosimy także o zapraszanie znajomych Polaków rozporoszonych po świecie do łączności z nami, niezależnie od miejsca przebywania.

Wspólne internetowe odśpiewanie hymnu państwowego odbędzie się 1 maja 2022 roku o godzinie 15:00.

Tak świętowaliśmy Dzień Polonii rok temu >>>

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: sekretariat@polonia.co

Serdecznie zapraszam!

Marek Traczyk
Wasz
Padre Direttore

*** Mamy nadzieję,  że  ta piękna idea doczeka się w kolejnych latach odpowiedniego operacyjnego zaplecza technicznego dla zapewnienia niezbędnej przepustowości i synchronizacji łączy internetowych o czym w zeszłym roku uprzedzał Światowy Kongres Polaków.  Dopóki to nie nastąpi  można nadal  realizować wariant  internetowego  wideospotkania Polaków z całego świata.

 

Mamy przyjemność poinformować, że artykuł przedstawiający wyniki naszych wieloletnich badań nad katalogowaniem polskich rękopisów w Zbiorze 971 (Kolekcja Dubrowskiego) Narodowej Biblioteki Rosji został opublikowany w Cataloging & Classification Quarterly nr 2/2022.

Światowy Kongres Polaków

Apel Światowego Kongresu Polaków

Warszawa, dnia 09.03.2022 r.

Sejm Rzeczywpospolitej Polskiej

Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,

Światowy Kongres Polaków, którego celem statutowym jest współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą ponad podziałami, apeluje kolejny raz do wszystkich sił politycznych o realizację postulatów uchwalonych na I Światowym Kongresie Polaków na zamku królewskim w Warszawie. Szczególnie ważnym postulatem Światowego Kongresu Polaków jest wzmocnienie prawnej ochrony polskich obywateli, tak aby była ona dostępna na poziomie nie niższym niż wyznaczają to światowe i europejskie standardy tej ochrony. Zapewnienie w Polsce wysokiego poziomu prawnej ochrony obywateli wymaga wprowadzenia następujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych:

  1. Udoskonalenie i umiędzynarodowienie systemu kształcenia prawników, aby umożliwić im poznanie i stosowanie wspomnianych światowych i europejskich standardów prawnej ochrony obywateli.

  2. Docenienie znaczenia i roli, jaką w tym zakresie może i powinna pełnić Krajowa Rada Sądownictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Ad 1. Udoskonaleniu i umiędzynarodowieniu systemu kształcenia prawników w Polsce mogą i powinny służyć rozwiązania stosowane w większości krajów będących członkami Unii Europejskiej. Takim rozwiązaniem jest Europejska Akademia Prawa w Trier, która zapewnia prawnikom stałe pogłębianie wiedzy i wymianę dobrych praktyk. Należałoby zatem utworzyć analogiczną akademię prawa w Warszawie. Akademia ta powinna być finansowana przez parlament europejski tak jak Europejska Akademia Prawa w Trier. Zapewniało by to równe traktowanie wszystkich państw i obywateli w Unii Europejskiej. Poza tym Europejska Akademia Prawa w Warszawie służyła by doskonaleniu nie tylko prawników polskich, ale także prawników innych państw Europy środkowej i wschodniej. Tym samym ta instytucja kształceniowa stała by się remedium na wiele bolączek w Polsce spowodowanych długim okresem komunizmu w tej części Europy.

Ad 2. W ustroju politycznym państwa polskiego Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) pełni kluczową role w zapewnieniu polskim sądom autorytetu w kraju i na świecie. Równie ważną rolę pełni ona w doborze i doskonaleniu kadr sądowniczych. Kolejny wybór 15 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma mieć miejsce na początku kwietnia br. Polska i polscy obywatele potrzebują jak powietrza praworządnego, bezstronnego i sprawnego sądownictwa. Doceniając dobra wolę i starania podejmowane przez poszczególne siły polityczne w różnych okresach transformacji ustrojowej musimy teraz z zatroskaniem przyznać, że wieloletnie próby zreformowania sądownictwa nie przyniosły poprawy. Nie uwzględniały one bowiem neutralnych politycznie przesłanek techniczno-operacyjnego rozwoju struktury i kadry sądowniczej i w skutek tego ugrzęzły w pogłębiającej się polityzacji całego szeroko pojętego sektora wymiaru sprawiedliwości.

Sposób nominacji członków KRS jest niezwykle waźnym mechanizmem sprawnie funkcjonującego państwa prawa. Ze względu na zakończenie obecnej kadencji KRS w kwietniu br. konieczne jest b. pilne ulepszenie systemu wyboru i nominacji członków Rady. Wymaga to nowelizacji art. 11d ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepis ten umożliwia  obecnie (co jest skrupulatnie wykorzystywane w praktyce) obsadzanie Rady na 4-letnią kadencję zespołem 15 kandydatów, zgłaszanych przy pomocy jednej listy przez komisję sejmową i następnie zatwierdzanych w praktyce zwykłą większością sejmową. Taki sposób powoływania członków Rady oznacza bezpośredni wpływ rządzącej większości parlamentarnej na większość składu Rady. To pozbawia Radę statusu bezstronności politycznej i wynikającego stąd autorytetu organu państwowego. Z kolei brak ustrojowej gwarancji bezstronności KRS degraduje polskie sądownictwo i niszczy ustrój państwa polskiego.

Wyżej wymieniona wada ustrojowa może być usunięta przez wprowadzenie głosowania nie na jedną jak obecnie listę, lecz kolejno na poszczególnych kandydatów. Każdy poseł powinien mieć prawo oddania nie więcej niż trzech głosów (czyli móc głosować na nie więcej niż na trzech kandydatów). Głosowanie powinno być kontynuowane aż do dokonania wyboru wszystkich 15 członków Rady. Takie głosowanie, jak wskazują doświadczenia innych państw mieści się w ramach czasowych około jednej godziny. Przygotowanie wspomnianej nowelizacji również nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony sprawnie działającego biura legislacyjnego sejmu. Powyższa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa usunie lojalnościową zależność członków Rady od rządzącej większości sejmowej i przywróci Radzie niezbędny autorytet jako organowi ugruntowującemu powagę polskiego sądownictwa.

Uchwalenie i wprowadzenie w życie powyższych rozwiązań wymaga porozumienia ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków wyraża przekonanie, że jest to możliwe i równie ważne dla polskich obywateli jak solidarna inicjatywa i pomoc dla obywateli Ukrainy.

Z wyrazami szacunku Dr. Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Wykładowca Uczelni Łazarskiego www.swiatowykongrespolakow.pl

Mgr. inż. Jacek Gancarson Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Polonii i Polaków w Szwecji j.gancarson@swiatowykongrespolakow.pl

Adw. Łukasz Zieliński Konsultant ds. naukowych i prawnych Światowego Kongresu Polaków