Przeskocz do treści

Na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl zamieściliśmy syntetyczną informację o pierwszych czterech latach pracy wykonanej wspólnie, jako Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków i Światowa Akademia Prawa. Staraliśmy się przedstawić, jak owocnie i harmonijnie rozwija się współpraca Polaków ponad podziałami i ponad granicami.

DLATEGO tym większym bólem przepełniła nas śmierć naszego prezesa, którym był znany miedzynarodowy prawnik z Berlina Mecenas Stefan Hambura. JEGO niekwestionowany wielki dorobek i dziedzictwo będzie w naszej pracy kontynuowany.
 
Pragniemy w tym miejscu podziękować i złożyć wyrazy szacunku i uznania szerokiemu kręgowi bezinteresownych społeczników, których wsparcie przyczyniło się do dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Nie sposób wymienić wszystkich ale oprócz zasług członķów założycieli ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW, na podkreślenie zasługują zasługi Ambasadorów Honorowych ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW. Są nimi Ewa Broda i Bogusław Falkowski, będący również Ambasadorem KONGRESU POLONII Kanadyjskiej.
 
Następnie wymienić trzeba wielką pomoc ze strony patronów strategicznych, którymi są red. Andrzej Dybowski, szef portalu Polska Mówi oraz Artur Słuchożerbski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu.
 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje naukowe wsparcie że strony wielu uczelni wyższych. Jest wśród nich Uczelnia Łazarskiego od lat przodująca w krajowych i międzynarodowych rankingach. Szczególne wyrazy wdzìecznosci kierujemy do wszystkich pracowników tej Uczelni. Zwłaszcza do znanych z życzliwości i wysokich kompetencji osób, takich jak dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent i wieloletni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, DZIEKAN Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 
Pragniemy także wyrazić wdzięczność dla licznego grona wspierających nas konsultantów i dziennikarzy. Wśród nich wyróżniają się Polacy cieszący się międzynarodową sławą, Krystyna Kacperczyk, WIELOKROTNA mistrzyni świata w lekkoatletyce, Konsultant ds. Sportu ŚKP oraz wielcy Artyści z sercem, Izabela Kopeć i Paweł Mosiołek – nowa twarz
 
Na uznanie zasługuje wkład autorów referatów na licznych konferencjach, a zwłaszcza na I ŚWIATOWYM KONGRESIE POLAKÓW NA Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Polsko- Niemieckim Kongresie Prawniczym na Uczelni Łazarskiego. Dziękujemy zwłaszcza ekspertom, którzy wnieśli dodatkowy wkład w koncepcję i podsumowanie dorobku wyrażonego w postulatach i wnioskach końcowych. Szczególnie cenne są tu prace dr Krzysztofa Musialika z Niemiec i Elżbiety Sieroń z Kanady.
 
Nie sposób nie zaznaczyć i nie wyrazić podzìękowania dla naukowych konsulatntów ŚKP, w tym dla dr Ireny Kleniewskiej oraz Ireny Buczyńskiej.
 
Wielką pomocą służą nam także liczne organizacje pozarządowe i ich kierownictwo, w tym Ewa Krawczyk, założyciel Fundacji Pomóż Innym, Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, dr adw. Iwona Zielinko, prezes Fundacji Kobiet Prawników oraz Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Zrzeszenie Prawników Polskich, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników i Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediatorów.
 
Dziękujemy szczególnie mocno dziennikarzom za upowszechnianie dorobku ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW.

Wśród nich wyróżniają się RED. MACIEJ D. OCIEPKA, RED. JAN ŚWIECZAK INTERWIZJA WARSZAWA, RED. LIDIA Bąk oraz RED. Andrzej Dybowski, realizator serii filmów upowszechniających prawne formy obrony praw POLAKÓW w portalu Polska Mówi.

Wdzięczność należy się także licznym sponsorom, bez których nie dałoby się zrealizować kosztownego KONGRESU na Zamku Królewskim.
 
Zgodnie z zasadą przejrzystości ujawnić trzeba zwłaszcza głównych sponsorów, jakimi są prawnicy z sercem, radcowie prawni mec. Jerzy Krzekotowski i mec. Iwona Krzekotowska-Olszewska . Cztery lata owocnej pracy potwierdziły przydatność formuły współpracy Polaków ponad granicami i ponad podziałami.
 
PRZED NAMI KOLEJNE ZADANIA I WYZWANIA, W TYM PRZYGOTOWANIE NASTĘPNEGO Światowgo KONGRESU Polaków pod tytułem “Prawo i Medycyna”.
 
Dziękując jeszcze raz wszystkim za dotychczasową współpracę, zapraszamy serdeczniedo jej kontynuowania.
 
Z poważaniem
dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes ŚKP
mgr inż. Jacek Gancarson
Konsultant ds. Strategii dla Polski
mgr Andrzej Rępalski
Członek Zarządu ŚKP

W krótkim czasie od momentu powstania w r 2017 stowarzyszenie zorganizowało w listopadzie 2017
Pierwszy Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, który zgromadził kilkuset
liderów Polonii i Polaków z całego świata. Mieli oni okazję sformułować potrzeby lokalne i globalne jak
również propozycje działań ujętych w formie 15 głównych postulatów. Postulaty te aktywne popularyzujemy i jako organizacja NGO przekazujemy w formie apeli, wezwań i wystąpień do organów krajowych i zagranicznych oraz wypowiedzi dla mediów i na konferencjach o adekwatnym profilu tematycznym.

W r. 2020, wspierając inicjatywę PASI – nowopowstałej organizacji Polonii amerykańskiej wystąpiliśmy z
pismem do przewodniczącej Kongresu USA p. Nancy Pelosi o wyłączenie polskich emerytów w USA z
dyskryminującej finansowo procedury redukcji ich polskich emerytur: 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Przejrzystości pod nr 934795938628-35.

Uczestniczymy w webinarach i debatach dotyczących Zielonego Europejskiego Ładu oraz zgłaszamy
nasze opinie wnioski na tym polu w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej.

W naszej witrynie internetowej przygotowaliśmy technicznie forum dyskusyjne Polonii świata, które
wymaga jednak sprofilowanej akcji promocyjnej.

Jesteśmy instytucjonalnym członkiem CREDO Project, w którym współdziałamy w popularyzacji tego
pionierskiego, o zasięgu globalnym projektu młodych polskich astrofizyków z Instytutu Fizyki Jadrowej
PAN w Krakowie i rekrutacji wśród światowej Polonii chętnych do naukowej współpracy.

Założyciele i liderzy stowarzyszenia włożyli wiele wysiłku na przestrzeni wielu lat w społeczną pomoc
prawną osobom niepełnosprawnym a także osobom poszkodowanym – w tym Polakom przyjeżdżającym i
powracającym do kraju z zagranicy, tak przez osoby fizyczne jak i różnego rodzaju osoby prawne. W
przeprowadzanych interwencjach szczególnie dużą role odgrywały wysokie kompetencje prawnicze a
także mediacyjne dr Krystyny Krzekotowskiei i mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Śp. mec. Stefan Hambura przez wiele lat działał w Niemczech na rzecz przywrócenia zamieszkałym tam
Polakom statusu mniejszości narodowej. m.in. protestując przy pomocy głodówki a także służył pomocą
prawną w zakresie niemieckiego prawa rodzinnego oraz w Polsce udzielając pomocy prawnej m.in.
ofiarom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jacek Gancarson od wielu lat realizuje
własnymi środkami działalność publicystyczną w Internecie w zakresie udostępniania polskiego
dziedzictwa kulturowego w zbiorach zagranicznych oraz w zakresie profilowanych interwencji
publicystycznych w aktualnych sprawach Polonii. Jeden z współorganizatorów I Światowego Kongresu
Polaków a obecnie skarbnik stowarzyszenia mgr Andrzej Rępalski oraz Małgorzata Gołacka dostarczają
kompetencji menadżerskiej niezbędnej dla sprawnej realizacji projektów. Dziennikarze red.Maciej
Ociepka, red. Jan Świeczak oraz red. Lidia Bąk zapewniają kontakt z mediami, realizując w szczególności
wiele filmów dokumentalnych .

W r. 2021 nasza organizacja dzięki dotacji KPRM zabezpieczyła, uporządkowała i zinwentaryzowała archiwum polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji, uzyskując b. pozytywną ocenę właścicieli zbioru – Kongresu Polaków w Szwecji.

ŚKP realizuje ponadto liczne inicjatywy przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi,
samorządem terytorialnym oraz uczelniami wyższymi.

I tak w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 r. zorganizowano cykl Wydarzeń, Kongresów i Konferencji
naukowych, tym:

 • I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (2017),
 • Światowy Charytatywny Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (2018),
 • Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy, na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018),
 • Charytatywny Koncert w Studio Koncertowym Polskiego Radia (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat mieszkalnictwa i spółdzielczości w Centrum Prawa Mieszkaniowego
  i Spółdzielczego w Warszawie (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat Budownictwa Specjalistycznego dla Osób Niepełnosprawnych w
  Ciechocinku (2020),
 • Ogólnopolskie Forum Osób Aktywnych Sołecznie w Karniewie (2020),
 • Międzynarodowa Konferencja na temat współpracy naukowej, gospodarczej i kulturalnej w warunkach
  pandemii (zdalna 2020).

Dorobek z tych wydarzeń, Kongresów i Konferencji jest upowszechniany dzięki współpracy z mediami w
kraju i za granicą, które relacjonują obszernie ich przebieg i postulaty. Jest on także prezentowany przez
umieszczanie w witrynie internetowej ŚKP a także [poprzez konta w mediach społecznościowych.

Na podkreślenie zasługuje wielki wysiłek działaczy ŚKP na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych i
zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym zorganizowanie pomocy w odbudowie zniszczonego
pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Ten dorobek (zwłaszcza dotyczący badań prawno – porównawczych z praktyką w innych państwach,
dzięki współpracy z Polakami za granicą), służy także pracom legislacyjnym, w tym poprawie praktyki
stanowienia i stosowania prawa, zwłaszcza dziedzinie prawa mieszkaniowego i opieki oraz pomocy na
rzecz osób niepełnosprawnym , czy też zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W pracach tych wskazuje się także na potrzeby zmian legislacyjnych dla zapewnienia równego
traktowania Polaków w kraju z Polakami za granicą, co znajduje wyraz zwłaszcza w .wydarzeniach o
charakterze międzynarodowym. Służą one także promocji .tych dziedzin, w których Polacy i Polska mają osiągnięcia.

Aktywność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji nie jest zbyt dobrze znana w Polsce i na świecie. W ramach projektu porządkowania archiwów w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie Andrzej Rępalski i Jacek Gancarson z Światowego Kongresu Polaków mieli przyjemność wysłuchać fascynującej opowieści o historii tych organizacji z ust nestorki polskiego ruchu niepodległościowego, wieloletniej przewodniczącej m.in. Rady Uchodźstwa Poslkiego, pani Jolanty Halkiewicz. Jeśli chcecie państwo zpoznać się bliżej z naszym projektem – zapraszamy.

Już 18 września 1939 roku NKWD było w mieszkaniu 4-letniej wówczas p. Jolanty Halkiewicz szukając jej ojca – oficera WP. Był wtedy na froncie. Dostał się do niewoli sowieckiej i zaginął. Mama była przez 10 lat więziona gułagu. Ale przedtem zdążyła jeszcze wysłać Jolantę i jej braciszka ostatnim samolotem 26.02.1941 do Szwecji.

Historia pomnika jest też ciekawa. W originalnej wersji betonowego postumentu został on umieszczony w 1972 roku  jako pierwszy w Europie Zachodniej na wewnętrznym podwórku przy lokalu polskich organizacji niepodległościowych w Sztokholmie.  Sowiecki ambasador prosił premiera  Olofa Palmego o usunięcie pomnika. Premier odmówił, gdyż pomnik był na prywatnej posesji. Pomnik był kilkakrotnie  atakowany, m.in. oblewany żrącym kwasem. Obecnie stoi w pobliżu kościoła św. Jana. 

Paweł Mosiołek na Festiwalu w Opolu
4 września 2020 r. g. 24.05
Znany z wielkiego talentu, działalności charytatywnej i uzdrawiania muzyką Paweł Mosiołek wystąpi na Festiwalu w Opolu.
W jego bogatym artystycznym dorobku znajduje się KONCERT CHARYTATYWNY Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z 12.09.2019 r. , w którym REWELACYJNIE ZAŚPIEWAŁ “NIE DLA CZASU”.
Udzielił też wywiadu, dzieląc się swymi doświadczenismi z uzdrawiania muzyką.
Dziękuję jeszcze raz Wielkiemu Artyście z Sercem ❤oraz WSZYSTKIM CUDNYM LUDZIOM, którzy współtworzyli ten niepowtarzalny KONCERT, pod artystycznym kierownictwem nieocenionego Andrzej Maria Marczewski
Dziękuję Kochani także w imieniu niepełnosprawnych podopiecznych Pomagamy Fundacji POMOCNA DŁOŃ Fundacja Pomocna Dłoń za wielką pomoc w odbudowie ich spalonego domu. www.dpspomocnadlon.pl

Jakikolwiek wzrost celów klimatycznych UE wymaga dramatycznej intensyfikacji prac gremiów eksperckich w celu wdrożenia niezbędnego istotnego skoku technologicznego w wielu technologiach. Bez odpowiedniego skoku technologicznego ambitna polityka klimatyczna może przynosić rozczarowania politykom i społeczeństwom.

Postęp w sferze technologii:

1. Wykorzystanie biomasy wydaje się w Europie najtańszym sposobem osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednak normy prawne muszą być usprawnione w ten sposób, że przedsiębiorstwa zużywające biomasę dla celów wytwarzania energii muszą w bardziej bezpośredni sposób neutralizować wydzielane przez siebie gazy cieplarniane (głównie CO2) poprzez zagwarantowanie przyrostu roślinności pochłaniającej równą albo większą ilość CO2 w skali rocznej. Bezpośrednie zalesianie i konserwacja zasobów roślinnych musi tu być ujęta adekwatnymi metodami obliczeniowymi dla zagwarantowania odpowiednich woluminów przyrostu roślinności.

2. Jeśli chodzi o źródła fotowoltaiczne należy zmaksymalizować ich zastosowanie przede wszystkim w instalacjach chłodzących, gdyż oznacza to bardziej bezpośrednie, a więc tańsze wykorzystanie energii słonecznej.

3. W zasięgu możliwości technologicznych wszystkich państw wydaje się osiągnięcie lepszej wydajności energetycznej budynków i sieci centralnego ogrzewania.

4. Wszystkie państwa UE powinny wdrożyć pilotowe stacje produkcji zielonego wodoru w celu stopniowego opanowywania i unowocześniania tej technologii.

5. Jedynym sposobem przezwyciężenia zastoju technologicznego w dziedzinie energetyki jądrowej mogą być generatory IV generacji, które eliminują problem składowania niebezpiecznych promieniotwórczych odpadów poprzez ich efektywne wykorzystanie w procesie wytwarzania zielonej energii. Oznaczałoby to zaliczenie energetyki jądrowej nie tylko do niskoemisyjnej jak jest obecnie, ale również do bezpiecznej środowiskowo.

Działania polityczne:

Paradoksalnie – tworzenie i rozwój dużych zasobów roślinnych, zarówno upraw jak i lasów oraz energetyki opartej na biomasie stać się elementem transformacji energetycznej bezpośrednio angażującej uwolnioną siłę roboczą ośrodków górniczych węgla kamiennego i brunatnego, jednak zapewne z potrzebą częściowej alokacji.

Bez dynamicznego oferowania nowych, klimatycznie neutralnych technologii ambitne cele polityczne nie będą mogły być realizowane. To na tym polu jest największe wyzwanie w relacjach UE-Chiny. Tymczasem nie jest oczywiste czy imperatyw neutralności klimatycznej jest dla wielkich mocarstw wystarczająco zrozumiały i atrakcyjny aby powstrzymać je przed pokusą bezpośredniej dominacji etnicznej. Współpraca klimatyczna ma jednak szansę stać się, podobnie jak badania kosmiczne, bardziej fascynującym celem niż konflikty i wojny. Jest niezbędnym wzrost aktywności polityków UE aby Chiny i USA uważały cel ochrony klimatu jako ich własny.

Any increase in the EU’s climate goals requires a dramatic intensification of the work of expert bodies to implement the necessary significant technological leap in many technologies. Without a proper technological leap, an ambitious climate policy can disappoint politicians and societies.

Advances in technology:

1. The use of biomass seems to be the cheapest way to achieve climate neutrality in Europe. However, the legal standards must be improved in such a way that companies that consume biomass for energy production have to neutralize their emission of greenhouse gases (mainly CO2) more directly by ensuring the growth of vegetation absorbing equal or more CO2 per year. Direct afforestation and climate oriented conservation of forestry resources must be included here by adequate calculation methods to ensure adequate volumes of necessary vegetation growth.

2. As far as photovoltaic sources are concerned, their use should be maximized, first of all, in cooling installations, as it means more direct and therefore cheaper use of solar energy.

3. It seems within the technological possibilities of all countries to achieve better energy efficiency of buildings and of district heating networks.

4. All EU countries should implement pilot plants for the production of green hydrogen in order to gradually master and modernize this technology.

5. The only way to overcome the technological stagnation in the field of nuclear power may be generation IV generators, which eliminate the problem of storing hazardous radioactive waste through their effective use in the process of green energy production. This would mean including nuclear power not only as low-emission as it is now, but also environmentally safe. Political Action: Paradoxically, the creation and development of large vegetation plants and forests, as well as biomass-based energy plants, will become an element of energy transformation directly involving the released labor force of hard coal and lignite mining centers, however probably with the need for partial allocation.

Without the dynamic offering of new, climate-neutral technologies, the ambitious political goals will not be realized. This is where the greatest challenge in EU-China relations is. Meanwhile, it is not clear whether the imperative of climate neutrality is sufficiently comprehensible and attractive to the great powers to keep them from being tempted by direct ethnic domination. Climate cooperation, however, has the potential to become, like space research in astroids destruction, a more fascinating goal than conflicts and wars. It is necessary to increase the activity of EU politicians so that China and the US consider the goal of climate protection as their own.

Światowy Kongres Polaków wspiera inicjatywę, którą podjęła pani Beata Piworowicz prezes Stowarzyszenia Damy Radę, realizowaną przy współpracy z Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Seniorów i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karniewie,
 
Starosta Zbigniew Deptuła wyraził słowa oficjalnego wielkiego uznania dla inicjatywy społecznej i wielkiego wydarzenia, jakim stało się Ogólnopolskie Forum Organizacji i Osób Aktywnych Społecznie. Ewenementem jest to, że inicjatywa  zachęciła do uczestnictwa tak wiele osób i organizacji z całej Polski a także z zagranicy (Szwecji i Francji).
 
Interdyscyplinarna debata w tak kompetentnym gronie aktywistów, w tym pedagogów, prawników, lekarzy i psychologów a także ludzi biznesu o gospodarki pozwoliła na pełną realizację założeń. Chodzi o przezwyciężanie ujemnych skutków koronawirusa (dezintegracji, alienacji, depresji) dzięki powrotowi do aktywności w życiu zawodowym i organizacjach społecznych. Będą temu służyć liczne inicjatywy, w tym EUROPEJSKA AKADEMIA PRAWA potrzebna dla lepszej ochrony prawa Obywateli w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej aby dogonić poziom ochrony zapewniany w krajach Europy Zachodniej.