Przeskocz do treści

Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była od początku wspierana przez niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, co potwierdza wzruszający film dokumentalny TVN.

Teraz podopieczni Fundacji Pomocna Dłoń proszą Jurka Owsiaka i Szanownych Państwa o pomoc i wpłatę
na składkę na remont ich DOMU MIESZKALNO-REHABILITACYJNEGO zniszczonego pożarem w grudniu 2018 r.
Na galę LIDERÓW DOBROCZYNNOŚCI i aukcję obrazów w dniu 7 lutego zaprasza Daniel Wrocławek Telewizja Regionalna.

https://tvn24.pl/polska/wspieraja-wosp-od-poczatku-mimo-ze-stracily-wzrok-ra708843-2568592?fbclid=IwAR2C3iSN1ed0BfwhZ8SWdDo-wZMIWO9u7hAH_LwRTmXjPv9MBItrYGhUIHQ

Dziękujemy za tę piękną inicjatywę, która niesie nadzieję na poprawę losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.
Będziemy informować o postępach w odbudowie i remoncie domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Dach udało się już odbudować, ale pomieszczenia na poddaszu nadal są wyłączone z użytkowania a okna musiały być tymczasowo zabite deskami dla zabezpieczenia przed zimnem.
Każda wpłata zbliża nas do realizacji celu, jakim jest remont i odbudowa domu przy ul. Odrębnej 10 w Warszawie. Wielkie dzięki.

Link do składki na odbudowę

https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrego serca.
Krystyna Krzekotowska
Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń

Oliwier Palmer jedyny na świecie głuchy tenor wystąpił charytatywnie na koncercie Artyści dla Niepełnosprawnych, aby pomóc w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń i wraz z mamą Elzbietą Palmer wspiera innych, choć sam potrzebuje pomocy.

Link do składki
https://pomagam.pl/2kfh5nqy


 

Dziękujmy Wszystkim za dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze wspieranie składki internetowej dla niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, aby na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia usunąć jak najwięcej zniszczeń pożarowych.
https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym – konferencja w dniu 22.11. 2019 r. pod honorowym patronatem Marszałka  Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika.

Konferencje otworzył  i powitał uczestników dr Mieczysław Błoński  Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego (przypominając, że Studia Podyplomowe Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości pod kierunkiem inicjatora konferencji Krystyny Krzekotowskiej należą  od wielu lat do najbardziej obleganych edycji Studiów Podyplomowych), mec Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków oraz Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką.

Prezes ŚKP Stefan Hambura zaakcentował, że rangę konferencji, dotyczącej  problematyki budownictwa mieszkaniowego,  uwzględniającego także potrzeby osób niepełnosprawnych podnosi fakt, że wszczęta została procedura  dotycząca Funduszu Solidarnościowego.

Na podkreślenie zasługuje głos  Honorowego Gościa  Konferencji  Romana Nowickiego, przewodniczącego Kongresu Budownictwa, który w nawiązaniu do bogatego dorobku Kongresu Budownictwa ofiarował jako partner  konferencji książkę Jacka Zycińskiego na temat:  Budownictwo Mieszkaniowe w Europie Zachodniej  i przypomniał, że rozwiązania obejmujące okres, gdy Europa w przyspieszonym tempie  dochodziła do swej  dziś  bardzo dobrej  sytuacji mieszkaniowej, mogą posłużyć za inspirację dla polskiej polityki mieszkaniowej.

Prawie wszystkie kraje  europejskie  osiągnęły postęp w tej dziedzinie, dzięki uwzględnieniu społecznych aspektów  problemu i przeznaczeniu na te cele  znaczących środków publicznych.

Debata odbyła się  z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki, w tym przedstawicieli rządu i samorządu oraz reprezentantów rynku nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa mieszkaniowego, deweloperów, jak również  organizacji pozarządowych.

Wiele informacji wnieśli przedstawiciele organizacji mających szczególne osiągniecia w stworzeniu oraz w  realizacji pionierskich projektów budownictwa, integracji  i aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych, takich jak Fundacja Pomocna Dłoń (Krystyna Krzekotowska), Fundacja Emanio Arcus (Paweł Kubalski), Fundacja Nowa Wieś (Irena Buczyńska), Fundacja CZE-NE-KA (Maria Czerwińska)  które podzieliły się swymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Swoje uwagi i doświadczenia przedstawili także  przedstawiciele Polonii ze Szwecji (Jacek Gancarson), Niemiec (Stefan Hambura), Anglii (Jolanta Duda) i Nowej Zelandii (Witold Kowalski).

Podkreślono znaczenie interdyscyplinarnej współpracy dla udoskonalenia prawa i praktyki jego stosowania, jak również współpracy z mediami (w tym noutworzonego wyspecjalizowanego w tej problematyce  Radia) dla przyspieszenia wdrożenia  w życie dorobku nauki oraz nowych rozwiązań prawnych i wymiany dobrych praktyk.

Dotyczy to w szczególności   programów realizowanych w ramach niewystarczająco dotąd wykorzystywanego  Funduszu Solidarnościowego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takich jak:

1) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

2) „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

3) "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.

4) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  .
Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.Przypomniano, że także PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

W szczególności odbywa się to w ramach Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie następuje w granicach do 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku (docx 29 KB). (Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (xlsx 26 KB)) Więcej informacji e można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

Warto przypomnieć, że Wydawnictwo  Wolters Klawer  dla uczestników konferencji ustanowiło obowiązujący do dnia 15 grudnia 2019 r. rabat na książkę pt.: Ochrona praw lokatorów  i mieszkaniowy zasób gminy ( autorki: Magdalena Malinowska i Krystyna Krzekotowska) 20% na hasło: OCHRONA w księgarni Profinfo

Informacje i  postulaty  zgłoszone przez  uczestników debaty obejmują poniższe filmy:

 https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s   cz. I

https://www.youtube.com/watch?v=uMPOOGhJ_6A    cz. II

https://www.youtube.com/watch?v=GEql2XZ5kcI    cz. III

https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s cz.IV

 Zamykając  obrady w imieniu organizatorów   dr Krystyna Krzekotowska  przekazała serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników  debaty, dla panelistów,  patronów i partnerów wydarzenia, a zwłaszcza dla udzielającej nam  swych gościnnych konferencyjnych pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinka i jej prezesa Grzegorza Jakubca oraz pracowników spółdzielni. Szczególne podziękowania za przygotowanie poczęstunku skierowane zostały dla Pana Marka Ostałowskiego i firmy Tawerna Grecka Cyklady, ul. Mozarta 3 (od ul. Wróbla)  info@tawernagrecka.pl

 Przestawiając powyższe z konieczności skrótowe omówienie debaty (uzupełnionej o filmy dokumentalne Pana  Jana  Swieczaka, któremu za profesjonalną  pracę szczególnie dziękujemy) wyrażam nadzieję na  dalszą owocną współpracę przy realizacji pionierskich projektów  rewitalizacji i budownictwa uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości

Uczelni Łazarskiego
tel. 603996408

Zorganizowana przez ŚKP konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników – w większości reprezentantów  organów samorządowych różnego szczebla,  spółdzielni  mieszkaniowych,  organów legislacyjnych,  stowarzyszeń i  organizacji działających n rzecz mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych ekspertów.

Pierwsze 2 panele dotyczyły zmian w prawie lokalowym i spółdzielczym.  Prawo lokalowe wprowadza od r 2017 dwie nowe formy najmu: najem okazjonalny (jeżeli właściciel jest osobą fizyczną) i najem instytucjonalny (na czas określony).  W dyskusji podnoszono potrzebę stabilności prawa, w tym prawa spółdzielczego oraz potrzebę precyzyjnego procesu legislacyjnego jako niezbędnych warunków dla wzrostu prywatnych inwestycji w mieszkalnictwo. 

Panele 3 i 4 dotyczyły nowych form rozwoju i finansowania budownictwa spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Na szczególną uwagę zasługują 2 projekty:

  1. Projekt ośrodka pracy chronionej  w Legionowie przedstawiony przez p. Pawła Kubalskiego
  2. Projekt standardowego domu dla osób niepełnosprawnych przedstawiony przez p.  prezes Irenę Buczyńską z Fundacji Nowa Wieś.

W dyskusji podkreślano,  że mimo, że opieka nad niepełnosprawnymi należy do zadań powiatu nie ma tam obowiązku powołania pełnomocnika ds osób niepełnosprawnych co często prowadzi do braku polityki lokalnej w tym zakresie a w szczególności do złego wykorzystania środków PFRON.

Przedstawiciele Polonii z Niemiec, Nowej Zelandii W. Brytanii i Szwecji przekazali swoje obserwacje w zakresie ochrony osób niepełnosprawnych w tych krajach.

ŚWIATOWY KONGRES POLAKÓW

Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji Światowego Kongresu Polaków

Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa

Z A P R A S Z A J Ą

na konferencję na temat:

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE I ORZECZNICTWIE MIESZKANIOWYM – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA OBYWATELI, DEWELOPERÓW ORAZ DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pana Adama Struzika

w dniu 22.11.2019 r. godz. 9.30

w Warszawie, ul. Mozarta 1, piętro V

PROGRAM

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

OTWARCIE

dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków

mgr inż. Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką kierownik Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji (CPSMiR)

Wystąpienia Gości honorowych

Senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich

Michał Wójcik, Wiceminister Sprawiedliwości

Przemysław Czarnek, poseł Sejmu RP doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2015 do 2019 wojewoda lubelski, poseł na Sejm IX kadencji.

Roman Nowicki,  przewodniczący Kongresu Budownictwa

9.30 – 11.00 Panel 1

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE MIESZKANIOWYM i ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, najem instytucjonalny, najem okazjonalny- szansa na rozwój najmu w Polsce. Czy nowe rozwiązania prawne i finansowe ożywią rynek najmu mieszkań?

Racjonalizacja stosunków między najemcą a właścicielem. Wzmocnienie praw najemcy, ale nie kosztem właściciela wyręczającego gminę i opiekę społeczną.

Zmiany w orzecznictwie sądowym w sprawach mieszkaniowych. Jak aktualne orzecznictwo wpływa na kształtowanie się rynku najmu w Polsce?

MODERATOR dr Irena Kleniewska, wykładowca Uczelni Łazarskiego, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków

Sędzia Urszula Klejnowska, Ministerstwo Sprawiedliwości

dr Krystyna Krzekotowska, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego

Autorka książki na temat: Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Warszawa 2019 r.

dr Małgorzata Malinowska Wójcicka, kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji, specjalista w zakresie problematyki najmu lokali mieszkalnych i zarządzania nieruchomościami lokalowymi w Ministerstwie Inwestycji i Przedsiębiorczości

Autorka książki na temat: Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Warszawa 2019 r.

Pytania i dyskusja

11.00- 12.30 Panel 2

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE I ORZECZNICTWIE DOTYCZĄCYM PRAW SPOŁDZIELNI I SPÓŁDZIELCÓW

Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym i zarządzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi.. Rzeczywiste wzmocnienie praw spółdzielni i spółdzielców czy fikcja?

Uregulowanie stosunków własnościowych i reprywatyzacja warunkiem dobrego funkcjonowania rynku nieruchomości.

dr Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej .

MODERATOR mgr inż. Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką kierownik Centrum Prawa Spółdzielczego, Mieszkaniowego i Reprywatyzacji (CPSMiR)

Radca Prawny Jerzy Krzekotowski wieloletni dyrektor w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwa Budownictwa

Pytania i dyskusja

12.30.– 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.30 Panel 3

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA I ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO OBYWATELI, DEWELOPERÓW, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Nowe możliwości finansowania, rewitalizacji i rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwiązania w innych krajach europejskich. Uwolnienie osób starszych od uwięzienia w budynkach bez windy. Współpraca z instytucjami finansowymi, organizacjami pozarządowymi w tym BCC, KRS, Związkami Rewizyjnymi, organizacjami skupiającymi Polaków za granicą, Organizacjami pozarządowymi i Federacją Organizacji ds. Niepełnosprawności oraz Komisją Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności Urzędu m. st. Warszawy

MODERATOR dr Andrzej Arendarski, prezes KIG

Irena Buczyńska, prezes Fundacji Nowa Wieś

Paweł Kubalski, Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus

mec. Stefan Hambura, prezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia (Rozwiązania niemieckie)Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, prezes Światowego Kongresu Polaków (Niemcy)

mgr inż. Jacek Gancarson, Konsultant ds. Polonii Szwedzkiej i  Strategii dla Polski ŚKP

Jolanta Duda, Konsultant ds. Gospodarczych Światowego Kongresu Polaków (Anglia)

Witold Kowalski, Konsultant ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków (Nowa Zelandia)

Pytania i dyskusja

14.30 – 15.30 Panel 4

FINANSOWANIE I ROZWÓJ BUDOWNICTWA DLA KULTURY ARTYSTYCZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SENIORÓW

MODERATOR Magdalena Podgórzak, Konsultant ds. Finansów Światowego Kongresu Polaków, wieloletni pracownik Instytucji Finansowych (w tym PKO BP)

Prof. Leszek Ploch, prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych; Kierownik Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

Poseł Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Mazowieckiego

Pytania i dyskusja

15.30 – 16.30 Panel 5.

MEDIACJE W URZĘDACH I SĄDACH ORAZ MEDIACJE W RODZINNYCH SPRAWACH MIESZKANIOWYCH

Mediacje i ugodowe rozwiązywanie konfliktów mieszkaniowych, oraz zapobieganie przemocy domowej.

Poprawa relacji urząd – obywatel

MODERATOR mgr inż. Waldemar Larkiewicz, wieloletni Burmistrz Miasta i Gminy

Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę

Magdalena Podgórzak, konsultant do spraw finansowych ŚKP

dr Krystyna Krzekotowska , przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ

Jerzy Śliwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, reprezentujący koalicję polskich organizacji w European Mediation Network Initiative z siedzibą w Brukseli.
Sędzia prof. Sigfrid Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów DFGT

Pytania i dyskusja

16.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Poczęstunek Możliwość indywidualnych konsultacji.

PATRONAT HONOROWY 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

PATRONAT MEDIALNY

Domy Spółdzielcze

PARTNERZY

>>>>Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Kartę proszę wysłać mejlem na adres swiatowy.kongres.polakow@gmail.com 

Wszelkie informacje: Dr Krystyna Krzekotowska tel. 603 996 408