Przeskocz do treści

Przegląd dotychczasowej działalności ŚKP

W krótkim czasie od momentu powstania w r 2017 stowarzyszenie zorganizowało w listopadzie 2017
Pierwszy Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, który zgromadził kilkuset
liderów Polonii i Polaków z całego świata. Mieli oni okazję sformułować potrzeby lokalne i globalne jak
również propozycje działań ujętych w formie 15 głównych postulatów. Postulaty te aktywne popularyzujemy i jako organizacja NGO przekazujemy w formie apeli, wezwań i wystąpień do organów krajowych i zagranicznych oraz wypowiedzi dla mediów i na konferencjach o adekwatnym profilu tematycznym.

W r. 2020, wspierając inicjatywę PASI – nowopowstałej organizacji Polonii amerykańskiej wystąpiliśmy z
pismem do przewodniczącej Kongresu USA p. Nancy Pelosi o wyłączenie polskich emerytów w USA z
dyskryminującej finansowo procedury redukcji ich polskich emerytur: 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Przejrzystości pod nr 934795938628-35.

Uczestniczymy w webinarach i debatach dotyczących Zielonego Europejskiego Ładu oraz zgłaszamy
nasze opinie wnioski na tym polu w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej.

W naszej witrynie internetowej przygotowaliśmy technicznie forum dyskusyjne Polonii świata, które
wymaga jednak sprofilowanej akcji promocyjnej.

Jesteśmy instytucjonalnym członkiem CREDO Project, w którym współdziałamy w popularyzacji tego
pionierskiego, o zasięgu globalnym projektu młodych polskich astrofizyków z Instytutu Fizyki Jadrowej
PAN w Krakowie i rekrutacji wśród światowej Polonii chętnych do naukowej współpracy.

Założyciele i liderzy stowarzyszenia włożyli wiele wysiłku na przestrzeni wielu lat w społeczną pomoc
prawną osobom niepełnosprawnym a także osobom poszkodowanym – w tym Polakom przyjeżdżającym i
powracającym do kraju z zagranicy, tak przez osoby fizyczne jak i różnego rodzaju osoby prawne. W
przeprowadzanych interwencjach szczególnie dużą role odgrywały wysokie kompetencje prawnicze a
także mediacyjne dr Krystyny Krzekotowskiei i mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Śp. mec. Stefan Hambura przez wiele lat działał w Niemczech na rzecz przywrócenia zamieszkałym tam
Polakom statusu mniejszości narodowej. m.in. protestując przy pomocy głodówki a także służył pomocą
prawną w zakresie niemieckiego prawa rodzinnego oraz w Polsce udzielając pomocy prawnej m.in.
ofiarom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jacek Gancarson od wielu lat realizuje
własnymi środkami działalność publicystyczną w Internecie w zakresie udostępniania polskiego
dziedzictwa kulturowego w zbiorach zagranicznych oraz w zakresie profilowanych interwencji
publicystycznych w aktualnych sprawach Polonii. Jeden z współorganizatorów I Światowego Kongresu
Polaków a obecnie skarbnik stowarzyszenia mgr Andrzej Rępalski oraz Małgorzata Gołacka dostarczają
kompetencji menadżerskiej niezbędnej dla sprawnej realizacji projektów. Dziennikarze red.Maciej
Ociepka, red. Jan Świeczak oraz red. Lidia Bąk zapewniają kontakt z mediami, realizując w szczególności
wiele filmów dokumentalnych .

W r. 2021 nasza organizacja dzięki dotacji KPRM zabezpieczyła, uporządkowała i zinwentaryzowała archiwum polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji, uzyskując b. pozytywną ocenę właścicieli zbioru – Kongresu Polaków w Szwecji.

ŚKP realizuje ponadto liczne inicjatywy przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi,
samorządem terytorialnym oraz uczelniami wyższymi.

I tak w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 r. zorganizowano cykl Wydarzeń, Kongresów i Konferencji
naukowych, tym:

 • I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie (2017),
 • Światowy Charytatywny Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (2018),
 • Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy, na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018),
 • Charytatywny Koncert w Studio Koncertowym Polskiego Radia (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat mieszkalnictwa i spółdzielczości w Centrum Prawa Mieszkaniowego
  i Spółdzielczego w Warszawie (2019),
 • Ogólnopolska Konferencja na temat Budownictwa Specjalistycznego dla Osób Niepełnosprawnych w
  Ciechocinku (2020),
 • Ogólnopolskie Forum Osób Aktywnych Sołecznie w Karniewie (2020),
 • Międzynarodowa Konferencja na temat współpracy naukowej, gospodarczej i kulturalnej w warunkach
  pandemii (zdalna 2020).

Dorobek z tych wydarzeń, Kongresów i Konferencji jest upowszechniany dzięki współpracy z mediami w
kraju i za granicą, które relacjonują obszernie ich przebieg i postulaty. Jest on także prezentowany przez
umieszczanie w witrynie internetowej ŚKP a także [poprzez konta w mediach społecznościowych.

Na podkreślenie zasługuje wielki wysiłek działaczy ŚKP na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych i
zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym zorganizowanie pomocy w odbudowie zniszczonego
pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Ten dorobek (zwłaszcza dotyczący badań prawno – porównawczych z praktyką w innych państwach,
dzięki współpracy z Polakami za granicą), służy także pracom legislacyjnym, w tym poprawie praktyki
stanowienia i stosowania prawa, zwłaszcza dziedzinie prawa mieszkaniowego i opieki oraz pomocy na
rzecz osób niepełnosprawnym , czy też zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W pracach tych wskazuje się także na potrzeby zmian legislacyjnych dla zapewnienia równego
traktowania Polaków w kraju z Polakami za granicą, co znajduje wyraz zwłaszcza w .wydarzeniach o
charakterze międzynarodowym. Służą one także promocji .tych dziedzin, w których Polacy i Polska mają osiągnięcia.