Przeskocz do treści

Zaproszenie i Podziękowania

Zapraszam na konferencję prasową dziś o godz. 12.00 ul. Jasna 14, róg ul. Świetokrzyskiej.
W tym ostatnim dniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w ramach KWW Bezpartyjni Samorządowcy- Normalna Polska w Normalnej Europie, pragnę z całego serca podziękować Komitetowi oraz wszystkim wzajemnie wspierającym się Kandydatom, a zwłaszcza Kandydatom z Okręgu 4 (na który głosują mieszkańcy Warszawy i okolic oraz Polacy za granicą na całym świecie) za niezwykle harmonijną współpracę. Za wielką pomoc w kampanii dziękuję przede wszystkim Wam Wszystkim Kochani Przyjaciele i Znajomi oraz członkowie rodzin, w tym członkom grupy RODZINY WIELODZIETNE. Okazało się, że potrafimy zjednoczyć się i podołać wymaganiom kampanii wyborczej toczącej się skomplikowanej sytuacji w kraju i na świecie. Niezwykłym fenomenem jest to, że Wasza Kochani, pomoc, w tym niezwykle istotna pomoc ekspercka, pomoc w formie konsultacji i wspierania mądrą radą jest i była całkowicie bezinteresowna, w tym Wasze Kochani polubienia i komentarze oraz udostępnienia na fb oraz wszelkie aktywności w mediach społecznościowych. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna.
Wyrażając podziękowanie za wielką pracę wykonaną w kampanii wyborczej, pragnę zarazem podziękować także za pomoc duchową w niezmiernie trudnym okresie żałoby po utracie ukochanego Męża i Wielkiego Przyjaciela, jakim był znany Wam dobrze oddany ludziom mec. Jerzy Krzekotowski. Takim wsparciem są wszystkie serdeczne, ciepłe słowa i komentarze, jakie kierujecie Kochani do mnie w listach, telefonach, mailach oraz w mediach społecznościowych. Nie mogę nie wspomnieć pomocy, jakiej udziela mi nieustannie Córka, w trudnych konsultacjach prawnych - radca prawny Iwona Krzekotowska. Nie mogę wszystkich wymienić ale nie sposób pominąć najmłodszej wnuczki, Julii Olszewskiej wspieranej przez starszego brata, jakim jest Aleksander Olszewski Trzymają oni za mnie mocno kciuki.
Pragnę zapewnić, że moja decyzja o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego została podjęta nie tylko z myślą o moich najbliższych, ale z także z myślą o wszystkich naszych dzieciach i wnukach oraz o przyczynianiu się do stwarzania poczucia bezpieczeństwa oraz dobra dla wszystkich ludzi. Cel ten będzie mi przyświecał przyświecał także wówczas - jeśli z Woli wyborców - będę pełniła w przyszłości odpowiedzialne funkcje. Tak, jak przyświecał dotąd każdemu mojemu działaniu w pracy zawodowej i społecznej.
Jako wieloletni radca prawny prezydenta miasta Szczecina przyczyniałam się do ugodowego rozwiązywania wielu sporów i kształtowania przyjaznej relacji władza-Obywatel. Także jako adiunkt i Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Instytutu Badania Prawa Sądowego (obecnie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ) Ministerstwo Sprawiedliwości miałam na uwadze te wartości. W tym celu organizowałam wiele krajowych i międzynarodowych form współpracy prawników. Miałam zaszczyt i przyjemność współorganizowania pierwszych po wojnie pionierskich spotkań i wymiany dobrych praktyk polskich prawników z prawnikami niemieckimi. Zaowocowało to usprawnieniem polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości i rozpatrywania spraw rodzinnych oraz alimentacyjnych małżeństw mieszanych.
Jako Radca Polnische Botschaft in Deutschland / Ambasada Polska w Niemczech Ambasady Polskiej w Niemczech udzielałam pomocy polskim obywatelom za granicą oraz przyczyniałam się do zacieśniania współpracy polsko- niemieckiej także w nowych instytucjonalnych formach, takich jak Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast, Urbanistyki i Ekologii, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Prawniczek, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. Wspólnie z polskimi i niemieckimi prawnikami oraz organizacjami polonijnymi organizowałam w Polsce i w Niemczech wiele form współpracy. Zaowocowało to podpisaniem w Ambasadzie RP w Berlinie umowy o wspieraniu współpracy prawników przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec.
Kierując na Akademii Rynku Nieruchomości Uczelnia Łazarskiego przez przeszło 20 lat trzema kierunkami Studiów Podyplomowych (Studia Podyplomowe Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości) przyczyniłam się razem z całą społecznością akademicką do kształcenia kadr wyposażonych nie tylko w wiedzę prawną i ekonomiczną ale także w empatię i życzliwość, aby nie miały miejsca w pracy Urzędów takie zjawiska jak znieczulica.
Pełniąc obowiązki prezesa Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków staram się nieustannie przyczyniać do integracji oraz zacieśniania współpracy z Rodakami za granicą oraz zapewnienia Polakom lepszej ochrony prawnej. Powstała w wyniku tej współpracy Światowa Akademia Prawa oraz książka p.t. Prawo wyborcze.
Pełniąc obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw stworzyłam wiele inicjatyw dla eliminowania prawnych barier rozwoju gospodarczego oraz dla ochrony mieszkańców słabszych ekonomicznie. Zapewniałam wraz z mężem Śp. mec. JERZYM Krzekotowskim skuteczną ochronę prawną osobom zagrożonym eksmisją. Uratowaliśmy wspólnie dach nad głową tysiącom rodzin hutniczych, pokrzywdzonym w toku prywatyzacji Huty Warszawa.
Opowiadam się za umożliwianiem nie tylko partiom ale także obywatelom bezpartyjnym oraz Polonii i Polakom za granicą równego traktowania i pełnej realizacji zarówno biernego jak i czynnego prawa wyborczego. Chodzi o udostępnianie Polakom za granicą 20 miejsc w Senacie RP, jak to uczyniono we Francji. Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków dla podniesienia rangi i znaczenia Polonii i Polaków za granicą podejmował współpracę ponad granicami i ponad podziałami. Miało to na celu zapewnienie Polonii oraz Polakom za granicą uczestnictwo razem z Polakami mieszkającymi w Polsce we wszystkich kampaniach wyborczych, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych. Z wnioskami i apelami zwracałam się więc do wszystkich opcji politycznych, co doprowadziło do większego doceniania Wielkiego potencjału tkwiącego we współpracy Polaków w kraju oraz Polaków za granicą w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki a także w dziedzinie polityki.
Dzięki tej współpracy rozwinęło się wiele form działalności charytatywnej. Umożliwiło to utworzenie takich form prawnych, jak pierwsza powstała w okresie transformacji ustrojowej Fundacja Pomocna Dłoń, której Prezesem była przedstawicielka Polonii Niemieckiej Bożena Słonicz z Berlina. Jako Sekretarz Generalny tej Fundacji wybudowałam wspólnie z innymi rodzicami niepełnosprawnych dzieci pierwsze w Polsce Prywatne Centrum Zamieszkania I Rehabilitacji Osieroconych Niepełnosprawnych Dzieci w Warszawie - Wawrze przy ul. Odrębna 10.
Warto wskazać na inicjatywę, jaką jest Klub Absolwentów Akademii Nieruchomości. Ułatwia on kontakty i współpracę z wyróżniającymi się wiedzą oraz empatią i społeczną wrażliwością wybitnymi interdyscyplinarnymi specjalistami (m.in. w dziedzinie Prawa Polonii), takimi jak Jolanta Stępień, Danuta Polak, Małgorzata Gołacka, Bartłomiej Rosiak .
Umożliwia konsultacje i tworzy płaszczyznę do wymiany doświadczeń i integracji zawodowej.
Współpraca z Polonią a także doświadczenia zdobyte w krajowych i zagranicznych naukowych placówkach i uczelniach, w połączeniu pracą w charakterze radcy prawnego urzędu miasta oraz spółdzielni mieszkaniowych a także doświadczenia radnej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Warszawa Bielany, wszystko to zaowocowało umiejętnością wykonywania pracy eksperta zarówno w pracy nad projektami prawa miejscowego jak i projektami ustaw reformujących formy prawne korzystania z mieszkań.
Znalazło to wyraz w licznych książkach i innych publikacjach mających na uwadze zapewnienie ochrony prawnej podmiotom tych praw - najemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom, w tym także tym właścicielom, których poprzedni system pozbawił bezprawnie własności.
Dla skutecznej obrony prawnej osób poszkodowanych współpracowałam z licznymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak
STOWARZYSZENIE OBRONY MIESZKAŃCÓW HUTNICZYCH OSIEDLI, STOWARZYSZENIE Damy Radę, Stowarzyszenie Dekretowcy, POLSKO-Kanadyjska Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa.
Zostałam uhonorowana wieloma odznaczeniami dyplomami a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Osiągnięcia które tu zaledwie w wielkim skrócie wymieniłam nie byłyby możliwe bez tego, że dobry los pozwolił mi spotkać na swej drodze zawodowej i społecznej wspaniałych ludzi, wspaniałych Przyjaciół oraz wspaniałą rodzinę.
Dziękując za wspieranie mnie nieustannie w każdym z tych działań dla dobra wspólnego, pragnę zarazem prosić o dalszą taką wspaniałą harmonijną współpracę. Jestem przekonana, że będę miała nadal oparcie w Waszej eksperckiej wiedzy, pełnej fachowości i rzetelności.
Szczególne wyrazy wdzięczności za całokształt współpracy kieruję pod adresem wszystkich organizacji polonijnych, a zwłaszcza tak dynamicznie działających jak Polonia Chicago USA, Polonia Francuska, Niemiecka, Szwedzka, Holenderska, Wenezuelska, Kanadyjska, Litewska, a zwłaszcza Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne . To ostatnio wymienione Stowarzyszenie dostarczyło nam ogromnej satysfakcjo z faktu przyznania tytulu Osobowości Polonijnej 2023 r. Dyrektorowi Biura Światowego Kongresu Polaków panu Jacek Gancarson w ramach konkursu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej .
Wielkim wydarzeniem był także Koncert dla Pokoju zorganizowany w Rzymie, w którym mogłam uczestniczyć jako przewodnicząca delegacji Światowego Kongresu Polaków.
Za wydarzenia istotne dla Pokoju można uznać także inicjowane przeze mnie liczne akcje charytatywne w tym Koncert pt. #ARTYŚCIDLANIEPEŁNOSPRSWNYCH W Sala Koncertowa Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego oraz Charytatywne Światowe Bale Polaków organizowane przez Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków w Pałac Kultury i Nauki Warszawa
a także Kongresy w Zamek Królewski w Warszawie.
Z wielką radością i wdzięcznością przyjmujemy zaproszenia każdej organizacji polonijnej do współpracy. Zarówno tych dużych, jak i tych mniejszych. Jestem szczęśliwa i wdzięczna także za możliwość uczestnictwa w Dniu Polonii w Berlinie z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”【優画機画会 dr drKrystyna BEZ PAR TYJNI KRZEKOTOWSKA whepezessisusgngspa wiceprezes wiceprezesSwiatowego Kongresu Polaków kandydatka Parlamentu Europejskiego Normalnej Europie Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy LISTA nr 3 Miejsce Okręg 4”