Przeskocz do treści

Podsumowanie konferencji „Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym”

Zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie mieszkaniowym ? konferencja w dniu 22.11. 2019 r. pod honorowym patronatem Marszałka  Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika.

Konferencje otworzył  i powitał uczestników dr Mieczysław Błoński  Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego (przypominając, że Studia Podyplomowe Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości pod kierunkiem inicjatora konferencji Krystyny Krzekotowskiej należą  od wielu lat do najbardziej obleganych edycji Studiów Podyplomowych), mec Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków oraz Grzegorz Jakubiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką.

Prezes ŚKP Stefan Hambura zaakcentował, że rangę konferencji, dotyczącej  problematyki budownictwa mieszkaniowego,  uwzględniającego także potrzeby osób niepełnosprawnych podnosi fakt, że wszczęta została procedura  dotycząca Funduszu Solidarnościowego.

Na podkreślenie zasługuje głos  Honorowego Gościa  Konferencji  Romana Nowickiego, przewodniczącego Kongresu Budownictwa, który w nawiązaniu do bogatego dorobku Kongresu Budownictwa ofiarował jako partner  konferencji książkę Jacka Zycińskiego na temat:  Budownictwo Mieszkaniowe w Europie Zachodniej  i przypomniał, że rozwiązania obejmujące okres, gdy Europa w przyspieszonym tempie  dochodziła do swej  dziś  bardzo dobrej  sytuacji mieszkaniowej, mogą posłużyć za inspirację dla polskiej polityki mieszkaniowej.

Prawie wszystkie kraje  europejskie  osiągnęły postęp w tej dziedzinie, dzięki uwzględnieniu społecznych aspektów  problemu i przeznaczeniu na te cele  znaczących środków publicznych.

Debata odbyła się  z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki, w tym przedstawicieli rządu i samorządu oraz reprezentantów rynku nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa mieszkaniowego, deweloperów, jak również  organizacji pozarządowych.

Wiele informacji wnieśli przedstawiciele organizacji mających szczególne osiągniecia w stworzeniu oraz w  realizacji pionierskich projektów budownictwa, integracji  i aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych, takich jak Fundacja Pomocna Dłoń (Krystyna Krzekotowska), Fundacja Emanio Arcus (Paweł Kubalski), Fundacja Nowa Wieś (Irena Buczyńska), Fundacja CZE-NE-KA (Maria Czerwińska)  które podzieliły się swymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Swoje uwagi i doświadczenia przedstawili także  przedstawiciele Polonii ze Szwecji (Jacek Gancarson), Niemiec (Stefan Hambura), Anglii (Jolanta Duda) i Nowej Zelandii (Witold Kowalski).

Podkreślono znaczenie interdyscyplinarnej współpracy dla udoskonalenia prawa i praktyki jego stosowania, jak również współpracy z mediami (w tym noutworzonego wyspecjalizowanego w tej problematyce  Radia) dla przyspieszenia wdrożenia  w życie dorobku nauki oraz nowych rozwiązań prawnych i wymiany dobrych praktyk.

Dotyczy to w szczególności   programów realizowanych w ramach niewystarczająco dotąd wykorzystywanego  Funduszu Solidarnościowego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takich jak:

1) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

2) ?Opieka wytchnieniowa? ? edycja 2019

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

3) "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.

4) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ? edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  .
Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.Przypomniano, że także PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

W szczególności odbywa się to w ramach Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie następuje w granicach do 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A ?PWRMR III? w 2019 roku (docx 29 KB). (Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2019 r. w ?Programie wyrównywania różnic między regionami III? (xlsx 26 KB)) Więcej informacji e można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

Warto przypomnieć, że Wydawnictwo  Wolters Klawer  dla uczestników konferencji ustanowiło obowiązujący do dnia 15 grudnia 2019 r. rabat na książkę pt.: Ochrona praw lokatorów  i mieszkaniowy zasób gminy ( autorki: Magdalena Malinowska i Krystyna Krzekotowska) 20% na hasło: OCHRONA w księgarni Profinfo

Informacje i  postulaty  zgłoszone przez  uczestników debaty obejmują poniższe filmy:

 https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s   cz. I

https://www.youtube.com/watch?v=uMPOOGhJ_6A    cz. II

https://www.youtube.com/watch?v=GEql2XZ5kcI    cz. III

https://www.youtube.com/watch?v=MTJP2aXDte4&t=326s cz.IV

 Zamykając  obrady w imieniu organizatorów   dr Krystyna Krzekotowska  przekazała serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników  debaty, dla panelistów,  patronów i partnerów wydarzenia, a zwłaszcza dla udzielającej nam  swych gościnnych konferencyjnych pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinka i jej prezesa Grzegorza Jakubca oraz pracowników spółdzielni. Szczególne podziękowania za przygotowanie poczęstunku skierowane zostały dla Pana Marka Ostałowskiego i firmy Tawerna Grecka Cyklady, ul. Mozarta 3 (od ul. Wróbla)  info@tawernagrecka.pl

 Przestawiając powyższe z konieczności skrótowe omówienie debaty (uzupełnionej o filmy dokumentalne Pana  Jana  Swieczaka, któremu za profesjonalną  pracę szczególnie dziękujemy) wyrażam nadzieję na  dalszą owocną współpracę przy realizacji pionierskich projektów  rewitalizacji i budownictwa uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości

Uczelni Łazarskiego
tel. 603996408