Przeskocz do treści

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Animowane dokumentalne opowieści filmowe o II wojnie światowej docierają do szerokich rzesz odbiorców. Obejrzyjcie piękny film "Opowieść o Miłości". W planach są następne ale potrzebują wsparcia finansowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się bezpośrednio z reżyserem: r.bryll2021@gmail.com.

Światowy Kongres Polaków

Pan Leopold Gomułkiewicz                                                                                                                                                         Warszawa,  dnia 10.06.2023 r.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru III Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” we Wrocławiu


Szanowny Panie Prezesie,

Dziękujemy za zaproszenie na wspaniałe wydarzenie w dniu 10 czerwca 2023 r. i składamy z okazji urodzin oraz dziesięciolecia kierowania przez Szanownego Pana Prezesa Okręgiem, moc najserdeczniejszych życzeń i pomyślności w życiu osobistym oraz w służbie oraz w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji dla dobra Polski i Polaków.

Dziękujemy przy tej okazji jeszcze raz za spotkanie w siedzibie ŚKP https://swiatowykongrespolakow.pl/page/2/

dr Krystyna Krzekotowska                                                                                                                                                 mgr  inż. Jacek Gancarson

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Dyrektor Biura

www.swiatowykongrespolakow.pl

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, Tel. 22/8331160, kom.603996408, 

KRS 0000690041                   

Po wielu latach dowolności interpretacji przepisów prawa polskie sądownictwo przeżywa poważny egzystencjalny szok: Po ostatnich wyborach nowa ekipa rządząca wybrała drogę reform przede wszystkim kadrowych.

Jednak nie da się wyeliminować wieloletnich zaniedbań w zakresie jakości pracy sądownictwa wymieniając jedynie kadry, bez zmiany praktyki działania sądów.Z jednej strony sądy mają niewystarczające wspomaganie komputerowe a z drugiej personel unika używania istniejących systemów. Uniemożliwia to praktycznie transprentność, pogarsza dramatycznie wydajność i b. znacznie wydłuża procedowanie spraw.Jedną z przyczyn złej pracy sądownictwa może być istotny niedobór albo pomijanie wewnętrznych procedur zapewnienia jakości. Sędzia może wtedy dość dowolnie odchodzić od zasad dobrej praktyki sądowniczej bez żadnych konsekwencji dyscyplinarnych czy ekonomicznych zasłaniając sie swoja niezawisłością. Wywód sędziowski niejednokrotnie pomijał zasadę logicznej dedukcji jako podstawy werdyktu. W celu uzasadnienia wysokich uposażeń wytworzono aurę medialną wielkiego przeciążenia i olbrzymich piętrzących sie trudności zupełnie pomijając żmudne choć niezbędne usprawnienia systmowe. W rezultacie sądownictwo polskie stało się jednym z najdroższych w Europie przy jednej z niższych wydajności pracy.

Sam byłem świadkiem w sądzie. W ciągu kilku godzin i następnych kilku tygodni stwierdziłem, że jest to instytucja całkowicie zajęta realizacją słynnych praw Parkinsona, czyli w istotnym stopniu zajęta sobą: Poczawszy od informacji, że rozprawa jest nagrywana, poprzez wyraźne pomijanie wypowiedzi świadka przez prokotolanta, rezygnację sędzi z pilnowania porządku, uległości wobec wprowadzanych przez strony wątków pobocznych bez wnikania w samą istotę sprawy, poprzez obietnice dostarczenia nagrania wideo z rozprawy a na przysłaniu uszkodzonego, niemożliwego do odtworzenia pliku na DVD jako nagrania wideo z rozprawy, skończywszy.

Szczególnie szkodliwa jest nadmierne faworyzowanie autorytetu sędziego kosztem transparentności jego pracy. Brak wytycznych dobrej praktyki i check list dla krytycznych momentów postępowania sądowego przyczynia się do nadmiernej dowolności przebiegu procesu sądowego.

Tak więc jest wiele sygnałów, nie mówiąc o świadectwach o dziwnym procedowaniu, czy łamaniu elementarnych zasad logiki przy formułowaniu wyroków i orzeczeń.

System Zapewnienia Jakości dla Sądownictwa

Podstawową cechą tego systemu jest jego wewnętrzny charakter. Oznacza to, że jego procedury i metody mają ułatwić sędziom autokontrolę jakości pracy a sądom autokontrolę całości pracy danej jednostki. Kontrola zewnętrzna sprowadza się do weryfikacji przez certyfikowanego audytora zewnetrznego czy elementy i mechanizmy współpracy procedur zapwenienia jakości rzeczywiście funkcjonują w danej jednostce organizacyjnej. Metody takiej weryfikacji są dobrze znane z praktyki oceny systemów jakości w administracji i gospodarce.

Dopiero wyraźne odstępstwo danego weryfikowanego sądu od realizacji wniosków audytora zewnętrznego uruchamia procedurę oceny przydatności danej jednostki w ogólnopaństwowym systemie sądownictwa i dodatkowe kontrole np. NIK czy organów śledczych.

Tak więc:

System Zapewnienia Jakości Sądu (SZJS)

Sadownictwo (każdy z sądów) musi dysponować Jednolitym Systemem Komputerowym (JSK) dla dokumentacji procesu sądowego przez sędziów. System pownien wymagać od sędziego podstawowej znajomości obsługi komputera w zakresie wypełniania kwestionariuszy elektornicznych i używania edytora tekstów.

1. Każdy sędzia powinien mieć dostępne checklisty dotyczące węzłowych punktów postępowania sądowego. Listy te moga też być dostępne w formie elektornicznej.

2. W przypadku b. wysokiego poziomu logiki JSK możliwe jest włączenie do niego cheklist w celu automatyzacji administrowania procesu sądowego.

3. Informatyk z kompetencją administrowania procesów sądowych nadzoruje system i jego użytkowanie zgłaszając zainteresowanym i wspólnie usuwając zaobserwowane nieprawidłowosci techniczne i operatorskie użytkowników.

4. W każdym sądzie powołuje się Komórkę Zapewnienia Jakości (KZJ) w skład której wchodzą: 
a. Prawnik z kompetencją zapewnienia jakości w sądownictwie oraz administrowania procesu sadowego.
b. Informatyk z kompetencją administrowania procesów sądowych

4.2 Komórka Zapewnienia Jakości
– zapewnia wszystkim sędziom dostęp do pełnowartościowych ogólnokrajowych instrukcji obłsugi JSK oraz ogólnokrajowych instrukcji postępowania sądowego dla sędziów. 
– analizuje losowo bez powtórzeń logikę wywodów procesowych.
– na bieżąco raportuje zaobserwowane nieprawidłowości bezpośrednio uczestnikom tych nieprawidłowosci .
– raportuje zbiorczo raz na miesiąc zaobserwowane nieprawidłowości dyrektorowi sądu.
– w przypadku audytu sądu przez audytora zewnętrznego udziela jemu informacji na temat statystyki i rodzaju zaobserwowanych nieprawidłowości oraz statystyki i sposobów usuwania tych nieprawidłowości w wymaganym okresie sprawozdawczym oraz generalnych statystyk administracji sądu. Dla dyrektora sądu sporządza raport z swojej pracy w trakcie audytu.

5. Raz na rok dyrektor sądu wydaje na podstawie raportów (KZJ) komunikat wewnętrzny o stanie jakości sądu. Komunikat bieże się pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników sądu.

6. Audytor zewnętrzny dokonuje oceny SZJS sprawdzając realizację punktów 1 do 5 niniejszej ustawy. Audytor dostarcza dyrektorowi sądu ocenę w formie raportu z audytu wraz z wytycznymi z terminem realizacji.

7. Sąd informuje audytora, Najwyższą Izbe Kontroli oraz KZJ o sposobie realizacji wytycznych z audytu najpóźniej w 30 dni po upłynięciu terminów wytycznych z audytu a w przypadku braku terminów w 30 dni od otrzymania raportu z audytu,

8. Audytor może dokonać powtórnego audytu zgodnie z pkt. 6. w szczególności dla oceny realizacji wytycznych raportu pierwszego audytu.


Jacek Gancarson  27.09.2018

Pamięć

Muzyczna opowieść w jidisz

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków, w tym dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, mgr Andrzej Rępalski, członek Zarządu oraz mgr inż. Jacek Gancarson, Dyrektor Biura ŚKP na zaproszenie Ambasady Niemieckiej uczestniczyli w dniu 16.04.2023 r. w koncercie z okazji 80 lecia powstania w Getcie Warszawskim.

Pamięć o zbrodni agresji i rasizmu oraz o bohaterstwie walki obronnej z tymi zjawiskami musi trwać.  Koncert w wykonaniu André Ochodlo i The Odem's Quintet opowiedział w przejmujących pieśniach, w wielu przypadkach w języku Jidysz ból cierpienia prześladowanych i mordowanych mieszkańców getta oraz ich bunt i  determinację do śmiertelnej walki o przetrwanie.

W ramach tego wydarzenia (przed i po koncercie) była okazja do przyjacielskich i owocnych rozmów oraz wymiany opinii zarówno z Ambasadorem dr Thomasem Bergerem jak i z przybyłymi z Niemiec Gośćmi w tym Panem Markusem Meckelem, wieloletnim Przewodniczącym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i byłym Ministrem Spraw Zagranicznych.

Dr Krystyna Krzekotowska jako Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współorganizatorka licznych polsko-niemieckich Kongresów i Konferencji, m.in. na Uczelni Łazarskiego, w Sali Kolumnowej, Sejmu, w sali Senatu a także w Sali Kancelarii Prezydenta RP przez wiele lat przez wiele lat współpracowała z p. Przewodniczącym Fundacji.

Stop rosyjskiej inwazji i agresji!!!

Wesprzyjmy Ukrainę i ukraińskich uchodźców wojennych.  #WieczórzUkrainą

https://www.gov.pl/web/polonia/wieczor-polsko-ukrainskiej-przyjazni

Z wielkim smutkiem zawiadamy o śmierci mec.Jerzego Krzekotowskiego, współzałożyciela i głównego Fundatora inicjatyw Światowego Kongresu Polaków. Ofiarnego Konsultanta ds. Praw ych Światowego Kongresu Polaków, wspierającego bezinteresownie potrzebujących pomocy prawnej Polaków w kraju i za granicą

Pogrążył w smutku Przyjaciół i Rodzinę a zwłaszcza córkę mec. IWONĘ KRZEKOTOWSKĄ – Olszewską oraz żonę dr Krystynę Krzekotowską, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.

Wspólnie z nimi Ś.P
mec. JERZY KRZEKOTOWSKI podejmował wiele zadań zawodowych i społecznych oraz charytatywnych.

Jako wieloletni Radca Prawny – Społecznik, a także jako nauczyciel akademicki i autor licznych książek I innych publikacji a także jako Redaktor Naczelny Mieszkalnictwa i Prawa, wniósł wielki wkład w reformę prawa mieszkaniowego w Polsce.

Mec. JERZY KRZEKOTOWSKI miał również liczący się wpływ na wdrożenie w życie zreformowanego prawa, zwłaszcza przy pełnieniu misji radnego kilku kadencji w Warszawie oraz funkcji Dyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej w Urzędach Centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Był cenionym wykładowcą wielu instytucji edukacyjnych. Przyczynił się do rozkwitu
STUDIÓW podyplomowych w tej dziedzinie, m.in.na Uczelni Łazarskiego.

Dzięki mec. Jerzemu Krzekotowskiemu – wieloletniemu, kreatywnemu wykładowcy, m.in. na Uczelnia Łazarskiego krajowy i międzynarodowy rynek nieruchomości zasilany był w w wysoko wykwalifikowanych, wrażliwych społecznie specjalistów w dziedzinie Zarządzania Nieruchomościami, POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

Był współzałożycielem i członkiem władz wielu organizacji pozarządowych.

Takich, jak pionierska Fundacja Pomocna Dłoń, która wspólnie z rodzicami zbudowała i prowadziła pierwszy w Polsce Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Osieroconych, Niepełnosprawnych Dzieci w Waszawie przy ul. Odrębnej 10.
Wspierał również wraz z żoną odbudowę tego domu ze zgliszcz pożarowych w 2018 r.

Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a także jako Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Ekologii był organizatorem krajowych i międzynarodowych Konferencji i Kongresów, przyczyniając się z żoną Krystyną do powstania wielu pionierskich form międzynarodowej współpracy w tym Europejskiego Forum Prawników.
Odznaczony Krzyżem Zasługi i licznymi innymi formami uznania.

Część Jego Pamięci.

Zarząd
Światowego Kongresu Polaków

Warszawa 4.01.2023 r.

www.swiatowykongrespolakow.pl

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uhonorowała pośmiertnie Janusza Sporka, który był prezesem Komitetu Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (CCKM&HO). Monument mieści się w Jersey City w stanie New Jersey.

Walka o miejsce pomnika

– Pośmiertne wyróżnienie Janusza Sporka jest ważnym ukłonem w stronę pamięci o wielkim Polaku i z dumą dodam, moim wieloletnim współpracowniku i przyjacielu. Pozostanie w mojej pamięci jako jeden z ostatnich obrońców Pomnika Katyńskiego w Jersey City, który wytrwał ze mną w tej jakże nierównej walce nawet wtedy, kiedy prawie wszyscy nas opuścili – powiedział nowojorski adwokat Sławomir Platta, przywódca ruchu obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2958343,obronca-pomnika-katynskiego-w-jersey-city-wyrozniony-za-zaslugi-dla-polonii

Foto: gary yim/ Shutterstock

Wszystkim Polakom w kraju i za granicą Zdrowych i Wesołych Świąt oraz pełnego sukcesów, Szczęśliwego Nowego Roku 2023

życzy Zarząd Światowego Kongresu Polaków

Zapraszamy do współorganizowania wydarzeń kulturalnych. Pierwszym jest Koncert Charytatywny dla Pokoju w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zaproszeni Andrea Bocelli oraz Oliver Palmer, Konsultanci ds. Kultury Światowego Kongresu Polaków.

Dochód z Koncertu będzie przeznaczony na pomoc dla polskich i ukraińskich dzieci.
Honorowy Patronat Prezydenta POLSKI Andrzeja Dudy
Patronat medialny TVP Polonia, Stowarzyszenie Polskich Mediów