Przeskocz do treści

PODZIĘKOWANIE ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

Światowy Kongres Polaków, zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmuje inicjatywy na rzecz łączenia i wspierania Polaków w kraju oraz Polaków za granicą.

Jednym z ważnych celów statutowych jest działalność charytatywna, w tym pomoc i wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego pragniemy wyrazić wielkie uznanie dla członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków za podjęte inicjatywy charytatywne, w tym bezpłatną pomoc prawną, udzielaną nieustannie przez mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Także wielu członków i sympatyków ŚKP ma zasługi dla akcji charytatywnych i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Światowy Kongres Polaków we współpracy z Polakami ZA GRANICĄ ZAINICJOWAŁ wiele kampanii społecznych, wspólnie z innymi organizacjami, takimi jak: Fundacja Pomocna Dłoń, Fundacja Nowa Wieś, Fundacja Pomóż Innym, Stowarzyszenie Damy Radę, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja Emanio Arcus oraz Federacja Organizacji Charytatywnych.

W ostatnim okresie szczególnie wiele inicjatyw charytatywnych zainspirowano pod wpływem współczucia dla losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Fundacja ta została założona przez rodziców i przy pomocy własnych środków założycieli – rodziców niepełnosprawnych dzieci, zbudowała i prowadziła pierwszy i jedyny w Polsce tego typu Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

Przypomnieć warto wkład Polonii Niemieckiej, w tym architektów oraz Pani Bożeny Słonicz z Berlina, pierwszej prezeski Fundacji.

Po przeszło 20 latach dobrego funkcjonowania domu, zapewniającego mieszkańcom godne warunki życia i rehabilitacji zdrowotnej, spotkało ich nieszczęście. Nagły pożar zniszczył część budynku. Większość rodziców, którzy byli założycielami i fundatorami tej Fundacji już nie żyje. Pozostali przy życiu rodzice nie byli w stanie ponieść kosztów odbudowy i kolejny raz podjąć trud zapewnienie dachu nas głową osieroconym niepełnosprawnym dzieciom.

Nie nadeszła także odpowiadania pomoc instytucjonalna, gdyż brak jest w Polsce odpowiednich doświadczeń i rozwiązań prawnych. Polska bowiem nadal – mimo pewnego postępu w ostatnim okresie – znajduje na jednym z końcowych miejsc wśród państw europejskich, pod względem zapewniania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Światowy Kongres Polaków jako jeden z pierwszych pospieszył z pomocą podopiecznym Fundacji Pomocna Dłoń, przyczyniając się w szczególności do uruchomienia i upowszechnienia składki internetowej wśród Polaków w kraju i za granicą.

Światowy Konger Polaków wyraża podziękowanie za wszystkie charytatywne inicjatywy oraz za ofiarność darczyńców.

Do podziękowań tych dołącza się Fundacja Pomocna Dłoń, gdyż bez tej pomocy nie zdołałaby odbudować części spalonego domu.

Prosimy o dalsze wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców tego domu, podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, aby mogły być dokończone prace remontowe.

Los podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń zainspirował także Wspaniałych Artystów z sercem (takich jak Paweł Mosiołek, Urszula Dudziak, Aneta Skarżyński) oraz szlachetnych, wrażliwych ludzi (takich jak Ewa Krawczyk, prezes Fundacji Pomóż Innym, Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus, Danuta Moskwa ) do zorganizowania koncertu w tak prestiżowym miejscu jak Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Podjęte zostały dalsze inicjatywy ze strony społeczników i naukowców (w tym ze strony Uczelni Łazarskiego i dr Mieczysława Błońskiego, wiceprezydenta Uczelni oraz wielu prezydentów miast, samorządowców i organizacji pozarządowych.

Organizowany jest cykl konferencji naukowych poświęconych budownictwu i potrzebom mieszkaniowym osób starszych lub niepełnosprawnych.

Wielkie zasługi ma Irena Buczyńska, prezes Fundacji Nowa Wieś i Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, oraz wielu społeczników działających z ramienia Światowego Kongresu Polaków.

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków byli też szczególnie ofiarnymi darczyńcami na rzecz Fundacji Pomocna Dłoń (zwłaszcza dr Krystyna Krzekotowska, mec. Jerzy Krzekotowski oraz ich córka mec. Iwona Krzekotowska- Olszewska z mężem Marcinem Olszewskim, a także inni członkowie założyciele i konsultanci ŚKP – Jacek Gancarson, Andrzej Rępalski, red. Maciej D. Ociepka, Św.P. Prezes Stefan Hambura oraz Św.P. Krystyna Szczęsna.

Z wielką pomocą spieszą jak zawsze wrażliwi Dziennikarze, w tym Polskie Radio RDC, TVN, Forum Polska Mówi oraz redaktorzy Interwizja Warszawa. Pomaga to rozwijać zbiórkę internetową na https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Dziękujemy serdecznie za wszelkie formy pomocy, którą jest także przekazanie 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, w tym ze strony liderów dobroczynności, wśród których jest Bogusław Falkowski, Honorowy Ambasador Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.

Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy zatem wpisać tylko nasz numer KRS : 0000112681

Szczególnie ważne jest udostępnianie i upowszechnianie informacji o działalności liderów dobroczynności, zachęcających innych do przyłączenia się do tych i wielu innych akcji charytatywnych. Dobro wraca. Warto być dobrymi czynić dobro.

https://www.youtube.com/watch?v=z705zjwPuvw

https://pomagam.pl/2kfh5nqy