Przeskocz do treści

Szanowni Państwo,

mając na uwadze misję Światowego Kongresu Polaków w dziedzinie edukacji i uwrażliwienia Polaków na pomoc potrzebującym a w szczególności osobom niepełnosprawnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w uroczystym koncercie „Artyści dla Niepełnosprawnych”, który odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Niniejszy koncert z udziałem charytatywnie występujących artystów tej miary co Urszula Dudziak, czy Stanisław Sojka oraz twórców polskich zamieszkałych za granicą, zasługuje na zainteresowanie i pomoc, gdyż jego celem jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, którzy borykają się z wielkimi, codziennymi trudami.

Jako Światowy Kongres Polaków współorganizujemy ten jakże ważny w swoim przesłaniu koncert wspólnie z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Fundacją Emanio Arcus, Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Polonia Union i Fundacją Pomóż Innym (Ewa Krawczyk – koordynator).

Dochód z tego koncertu, a także z przyszłych koncertów z udziałem Polonii Świata jest przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym, w tym na dokończenie odbudowy domu Mieszkalno Rehabilitacyjnego w Warszawie ul. Odrębna 10, domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Dom ten został zbudowany 25 lat temu ze środków rodziców niepełnosprawnych dzieci, lecz uległ zniszczeniu przez pożar w grudniu 2018 r.

Bylibyśmy zaszczyceni i wdzięczni, gdyby Państwo zechcieli wziąć udział w tym koncercie (link https://polskieradio.bilety24.pl/nfrontbuy/buy/id/261625/ref/b24_polskieradio/lang)

lub wsparli składkę internetową (link do składki – https://pomagam.pl/2kfh5nqy)

dr Krystyna Krzekotowska

Wykładowca Polskiego i Międzynarodowego Prawa

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Założyciel Fundacji Pomocna Dłoń

www.dpspomocnadlon.pl                    

Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, kom.603996408,KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303                                                                       o

Fundacja Pomóż Innym wraz z Fundacją Polonia Union oraz partnerami: Fundacją Pomocna Dłoń, Stowarzyszeniem Światowy Kongres Polaków, Fundacją Emario Arcus, Fundacją Nowa Wieś i in. organizuje koncert charytatywny. Jako że artyści występują bez wynagrodzenia, dlatego wydarzenie nosi tytuł Artyści dla Niepełnosprawnych. 

 

Koncert zatytułowany ARTYŚCI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH odbędzie się w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 59 w dniu 12 września 2019 r o godzinie 18.00. Wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków klasycznych (Marek Bracha – pianista, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Izabela Kopeć – mezzosopran, VA BANK TRIO), jazowych (Ula Dudziak – wokalista, Stanisław Sojka – wokalista, instrumentalista), aż po wokalistów popowych (Kwartet Rampa), rockowych (Paweł Mosiołek), pop-dance (Kris Rydzelewski, Dariusz Gajda) i innych. Usłyszmy również śpiewającego niepełnosprawnego – Olivera Palmera. Koncert poprowadzą: Marta Czarnecka oraz Łukasz Krasoń. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

The August 5th, 2019 US Senators Letter to the Secretary of State expresses  concern over the lack of  a property loss compensation act in Poland.

Compared to many earlier statements by American politicians this letter contains the most comprehensive knowledge and includes much many more important facts related to the history and to the property situation in Poland after WW2 and 44 years of communist rule (ended 1989).

This means a real step forward towards common understanding of the problem.

However, it is worth to mentioning in this context that both the Terezin Declaration and Act. S.447 did not cover the issue in such a comprehensive way as the letter of  August 05th 2019.

For example  the Terezin Declaration did not cover the Romani – a minority group equally as Jews discriminated under the 1935 Nuremberg law 1935, neither other minorities exterminated in Eastern Europe (East of the Bug river). On the other hand, Act. S.447 demanded restitution of heirless property in favour of no other ethnicities except the Jewish one. This raises the question what would happen then with other nationalities deprived of their property during and after WW2?

Moreover, the issue of compensation for massive  2WW war  damages is still not resolved, despite tremendous Polish military effort on the side of the Allies.

This being said let us try to move forward towards a common understanding of the process.

List Senatorów USA z 5 sierpnia 2019 r. do Sekretarza Stanu wyraża zaniepokojenie brakiem ustawy o odszkodowaniu za straty majątkowe w Polsce.

W porównaniu z wieloma wcześniejszymi wypowiedziami amerykańskich polityków list ten zawiera najbardziej wszechstronną wiedzę i  znacznie więcej ważnych faktów związanych z historią i sytuacją majątkową w Polsce po II wojnie światowej i 44 latach rządów komunistycznych (zakończonych w 1989 r.).

Oznacza to prawdziwy krok naprzód w kierunku wspólnego zrozumienia problemu.

Jednakowóż warto w tym kontekście  przypomnieć, że zarówno deklaracja Terezińska, jak i akt. S.447 nie obejmowały tej kwestii w tak kompleksowy sposób, jak pismo z 5 sierpnia 2019r.
Na przykład Deklaracja Terezińska nie objęła Romów – mniejszości równie dyskryminowanej na mocy prawa norymberskiego z 1935 r. oraz innych mniejszości eksterminowanych w Europie Wschodniej (na wschód od Bugu). Z drugiej strony Act. S.447 domagał się zwrotu bezpaństwowej własności wyłącznie na rzecz mniejszości nie innych niż żydowska. Rodzi to pytanie, co by się stało z innymi narodowościami pozbawionymi swojej własności podczas i po II wojnie światowej?

Również, w przypadku Polski kwestia rekompensaty za ogromne szkody II wojny światowej nadal nie została rozwiązana pomimo ogromnego polskiego wysiłku wojskowego po stronie Aliantów.

Powiedziawszy powyższe spróbujmy pójść dalej w kierunku wspólnego zrozumienia tego procesu.

W książce zachęcamy urzędy do życzliwej dla Obywateli interpretacji przepisów i zapewnienia – w interesie praworządności – umiędzynarodowionych treningów wiedzy i wrażliwości w Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie (finansowanej przez Parlament Europejski, podobnie jak Akademia w Trier).

Ksiązkę można będzie uzyskać wraz z autografami (obok wspaniałych obrazów i ksiązek znanych autorów, w tym Magdalena Ogórek) na charytatywnej aukcji w czasie przerwy w koncercie charytatywnym 12 września 2019 r. w Sali Koncertowej im. Lutosławskiego w Polskie Radio w Warszawie.

Celem jest udzielenie pomocy w odbudowie zniszczonego pożarem domu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie przy ul. Odrebnej 10 oraz wsparcie składki internetowej ( https://pomagam.pl/2kfh5nqy).

Koordynatorki Koncertów Charytatywnych #PolacyDlaNiepełnosprawnych 
pod patronatem Światowego Kongresu Polaków 
Ewa Krawczyk Fundacja Pomoż Innym
Aneta Skarżyński Fundacja Polonia Union

Autorki książki:”Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów”
dr Krystyna Krzekotowska
dr Magdalena Malinowska

Światowy Kongres Polaków będzie reprezentowany na XXI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii przez wiceprezesa dr Krystynę Krzekotowską  i mgr inż.  Jacka Gancarsona, Konsultanta ds. Strategii dla Polski Światowego Kongresu Polaków (wystąpienie na temat – Usuwanie barier współpracy z Polonią  w świetle doświadczeń Zespołu Prawno-Interwencyjnego Światowego Kongresu Polaków)

11.06. 2019 r. godz. 12:00  w Warszawie ul. Odrębna 10  (siedziba Fundacji Pomocna Dłoń) odbędzie się konferencja prasowa i inauguracyjne spotkanie Okrągłego Stołu ds. Osób Niepełnosprawnych,  organizowane przez Fundację Emanio Arcus we współpracy z dr Krystyną Krzekotowską (Światowy Kongres Polaków Fundacja Pomocna Dłoń) i Ewą Krawczyk (Fundacja Pomóż Innym).

Powołano zespół do opracowania propozycji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w oparciu o wzorce szwedzkie.

Będziemy rozmawiać o Domach Wytchnieniowych oraz Zakładach Aktywności Zawodowej niepełnosprawnych w każdym powiecie.

Będą poruszane kwestie zadłużenia niepełnosprawnych i ich eksmisji jako problemu bezduszności systemu.

Przedstawiony zostanie też projekt #PolacyDlaNiepełnosprawnych (cykl wydarzeń i koncertów charytatywnych).

Pragniemy też  zwrócić uwagę na  tragiczny los i potrzebę pomocy dla niepełnosprawnych pogorzelców podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń.

Mimo poświecenia ze strony  rodziców, którzy z własnych środków wybudowali dom dla zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych i opieki niepełnosprawnym dzieciom, cel ten został unicestwiony losowym wypadkiem, jakim był pożar.

Nie wystarcza zatem inicjatywa obywatelska lecz potrzebne są także rozwiązania systemowe.

Linki do report. w TVN i Polskie Radio RDC

 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/pozar-domu-fundacji-pomocna-dlon-niepewny-los-podopiecznych,929597.html

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,te-stare-dzieci-boja-sie-brumierac-gdzie-indziej,289155.html

Wieczór RDC: Potrzebna pomoc na remont Domu dla niepełnosprawnych intelektualnie

Dzięki temu nadeszła pomoc i rozwinęła się wartościowa  zbiórka internetowa. Jest to  godny uznania,  niezwykle poruszający przykład pomocnej dłoni Polaków i  Dziennikarzy.

Link do zbiórki

https://pomagam.pl/2kfh5nqy