Przeskocz do treści

Apel w sprawie utworzenia korytarzy transportowych dla żywności

Światowy Kongres Polaków

Warszawa, dnia 21.09.2023 r.

Apel do

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
Komisja Europejska,
Organizacja Narodów Zjednoczonych,
Światowa Organizacja Zdrowia,
Światowa Organizacja Handlu,
i Bank Światowy

W związku z pogłębiającym się kryzysem międzynarodowej komunikacji werbalnej

co ewidentnie widać w trudnościach przezwyciężenia kryzysu migracyjnego oraz w trudnościach z redystrybucją ukraińskich produktów rolnych do państw zagrożonych klęska głodu,

- Wzywamy do pilnego uruchomienia i wszechstronnego wspierania transportu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych drogą lądową do portów dalekomorskich a następnie drogą morską do państw docelowych.

- Wzywamy do zabezpieczenia niezbędnych funduszy do sprawnej i pilnej realizacji pomocy logistycznej dla Ukrainy i państw potrzebujących.

Jacek Gancarson

Dyrektor Biura

Światowy Kongres Polaków

dr Krystyna Krzekotowska

Wice-prezes Zarządu

Światowy Kongres Polaków

Światowy Kongres Polaków

Warszawa, 21.09.2023

Appeal to

The President of Poland,
The European Commission,
The United Nations,
The World Health Organization,
The World Trade Organization
and The World Bank

Due to the deepening crisis of international verbal communication

which is clearly visible in the difficulties in overcoming the migration crisis and in the difficulties in redistributing Ukrainian agricultural products to countries at risk of famine,

- We call for the urgent launch and comprehensive support for the transport of Ukrainian grain and other agricultural products through EU countries by land to deep-sea ports and then by sea to the target countries, i.e. the establishment of appropriate land-sea transport corridors.

- We call for securing the necessary funds for the efficient and urgent implementation of the above transport assistance to Ukraine and countries at risk of undernourishment of the population.

Jacek Gancarson

CEO

World Polish Congress

dr Krystyna Krzekotowska

Vice-president

World Polish Congress

Uzupełnienie: Jest niezbędne uruchomienie precyzyjnego, zgodnego z wymaganiami UE systemu atestacji ukraińskich produktów rolnych.

Addendum: It is necessary to launch a precise system of attestation of Ukrainian agricultural products in line with EU requirements.