Przeskocz do treści

Opinia ŚKP w sprawie Zielonego Ładu / ŚKP opinion on Green Deal

Jakikolwiek wzrost celów klimatycznych UE wymaga dramatycznej intensyfikacji prac gremiów eksperckich w celu wdrożenia niezbędnego istotnego skoku technologicznego w wielu technologiach. Bez odpowiedniego skoku technologicznego ambitna polityka klimatyczna może przynosić rozczarowania politykom i społeczeństwom.

Postęp w sferze technologii:

1. Wykorzystanie biomasy wydaje się w Europie najtańszym sposobem osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednak normy prawne muszą być usprawnione w ten sposób, że przedsiębiorstwa zużywające biomasę dla celów wytwarzania energii muszą w bardziej bezpośredni sposób neutralizować wydzielane przez siebie gazy cieplarniane (głównie CO2) poprzez zagwarantowanie przyrostu roślinności pochłaniającej równą albo większą ilość CO2 w skali rocznej. Bezpośrednie zalesianie i konserwacja zasobów roślinnych musi tu być ujęta adekwatnymi metodami obliczeniowymi dla zagwarantowania odpowiednich woluminów przyrostu roślinności.

2. Jeśli chodzi o źródła fotowoltaiczne należy zmaksymalizować ich zastosowanie przede wszystkim w instalacjach chłodzących, gdyż oznacza to bardziej bezpośrednie, a więc tańsze wykorzystanie energii słonecznej.

3. W zasięgu możliwości technologicznych wszystkich państw wydaje się osiągnięcie lepszej wydajności energetycznej budynków i sieci centralnego ogrzewania.

4. Wszystkie państwa UE powinny wdrożyć pilotowe stacje produkcji zielonego wodoru w celu stopniowego opanowywania i unowocześniania tej technologii.

5. Jedynym sposobem przezwyciężenia zastoju technologicznego w dziedzinie energetyki jądrowej mogą być generatory IV generacji, które eliminują problem składowania niebezpiecznych promieniotwórczych odpadów poprzez ich efektywne wykorzystanie w procesie wytwarzania zielonej energii. Oznaczałoby to zaliczenie energetyki jądrowej nie tylko do niskoemisyjnej jak jest obecnie, ale również do bezpiecznej środowiskowo.

Działania polityczne:

Paradoksalnie – tworzenie i rozwój dużych zasobów roślinnych, zarówno upraw jak i lasów oraz energetyki opartej na biomasie stać się elementem transformacji energetycznej bezpośrednio angażującej uwolnioną siłę roboczą ośrodków górniczych węgla kamiennego i brunatnego, jednak zapewne z potrzebą częściowej alokacji.

Bez dynamicznego oferowania nowych, klimatycznie neutralnych technologii ambitne cele polityczne nie będą mogły być realizowane. To na tym polu jest największe wyzwanie w relacjach UE-Chiny. Tymczasem nie jest oczywiste czy imperatyw neutralności klimatycznej jest dla wielkich mocarstw wystarczająco zrozumiały i atrakcyjny aby powstrzymać je przed pokusą bezpośredniej dominacji etnicznej. Współpraca klimatyczna ma jednak szansę stać się, podobnie jak badania kosmiczne, bardziej fascynującym celem niż konflikty i wojny. Jest niezbędnym wzrost aktywności polityków UE aby Chiny i USA uważały cel ochrony klimatu jako ich własny.

Any increase in the EU’s climate goals requires a dramatic intensification of the work of expert bodies to implement the necessary significant technological leap in many technologies. Without a proper technological leap, an ambitious climate policy can disappoint politicians and societies.

Advances in technology:

1. The use of biomass seems to be the cheapest way to achieve climate neutrality in Europe. However, the legal standards must be improved in such a way that companies that consume biomass for energy production have to neutralize their emission of greenhouse gases (mainly CO2) more directly by ensuring the growth of vegetation absorbing equal or more CO2 per year. Direct afforestation and climate oriented conservation of forestry resources must be included here by adequate calculation methods to ensure adequate volumes of necessary vegetation growth.

2. As far as photovoltaic sources are concerned, their use should be maximized, first of all, in cooling installations, as it means more direct and therefore cheaper use of solar energy.

3. It seems within the technological possibilities of all countries to achieve better energy efficiency of buildings and of district heating networks.

4. All EU countries should implement pilot plants for the production of green hydrogen in order to gradually master and modernize this technology.

5. The only way to overcome the technological stagnation in the field of nuclear power may be generation IV generators, which eliminate the problem of storing hazardous radioactive waste through their effective use in the process of green energy production. This would mean including nuclear power not only as low-emission as it is now, but also environmentally safe. Political Action: Paradoxically, the creation and development of large vegetation plants and forests, as well as biomass-based energy plants, will become an element of energy transformation directly involving the released labor force of hard coal and lignite mining centers, however probably with the need for partial allocation.

Without the dynamic offering of new, climate-neutral technologies, the ambitious political goals will not be realized. This is where the greatest challenge in EU-China relations is. Meanwhile, it is not clear whether the imperative of climate neutrality is sufficiently comprehensible and attractive to the great powers to keep them from being tempted by direct ethnic domination. Climate cooperation, however, has the potential to become, like space research in astroids destruction, a more fascinating goal than conflicts and wars. It is necessary to increase the activity of EU politicians so that China and the US consider the goal of climate protection as their own.