Przeskocz do treści

Zarząd Światowego Kongresu Polaków powołuje do życia Zespół Interwencyjno-Prawny (ZIP)

 

Zarząd Światowego Kongresu Polaków przedkładając na ręce Polaków oraz polskich władz postulaty kongresowe, jednocześnie zadeklarował gotowość współpracy przy ich realizacji.
W wykonaniu tego zobowiązania Światowy Kongres Polaków tworzy w ramach Stowarzyszenia Zespół Interwencyjno-Prawny (ZIP), w celu zapewnienia Polakom w kraju i za granicą skutecznej pomocy prawnej.
 
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej regulują przepisy ustawy z dnia 5.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz, 2030).
Nie jest to wystarczająca pomoc, jak stwierdzono na Kongresie. Niemniej jednak nawet ta minimalna pomoc nie jest świadczona na rzecz Polaków za granicą.

Warto przypomnieć, jak te kwestie reguluje wspomniana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)

Dla kogo?

Pomoc mogą otrzymać:
• osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz 930) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863);
• osoby, które ukończyły 65 lat;
• młodzież do 26 roku życia;
• osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014 poz 1206 oraz Dz.U. 2015 poz. 693);
• osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203);
• osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
• kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Co obejmuje pomoc?
 
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy;
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
• prawa cywilnego;
• spraw karnych;
• spraw administracyjnych;
• ubezpieczenia społecznego;
• spraw rodzinnych;
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.