Przeskocz do treści

Podsumowanie roku 2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków wyraża podziękowanie za wielki i kreatywny wkład pracy na rzecz utworzenia i rozwoju działalności Światowego Kongresu Polaków.

Szczególne podziękowania składamy Szanownym Państwu za zasługi poniesione dla pogłębienia współpracy międzynarodowej Polaków w kraju z Polakami za granicą, dla upowszechnienia najlepszych światowych i europejskich standardów ochrony praw obywatelskich i humanistycznych wartości.

Dzięki temu stało się możliwe wykonanie i to wyłącznie siłami społecznymi (bez żadnych dotacji europejskich, czy krajowych) tak wielu ważnych zadań, wymagających fachowości i patriotycznego zaangażowania licznego grona prawdziwie oddanych Polsce Patriotów.

Wystarczy wskazać na wykonanie dzięki pomocy Szanownych Państwa takich zadań jak:

- sierpień 2017 r. rejestracja sądowa Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i stworzenie licznego grona Konsultantów ŚKP w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury, stworzenie loga, dokumentacji oraz zorganizowanie biura ŚKP , a nadto utworzenie i aktywne oraz kompetentne prowadzenia strony internetowej, a także wielu stron i grup w mediach społecznościowych ( Fb, TT i wielu innych). Nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami polonijnymi i udział w światowych polonijnych wydarzeniach takich jak: Forum Gospodarcze Polonii Świata (wrzesień 2017, wrzesień 2018), XX Zjazd Polonii Gospodarczej Świata (maj 2018), V Zjazd Organizacji Polonijnych (październik 2018). Odbycie wiele spotkań regionalnych w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Augustowie i Białej Podlaskiej.

Szczególnie wiele zaangażowania, także ze strony patronów medialnych (w tym Portal z Kulturą, Portal Polska Mówi, Głos Seniora) oraz strategicznych (w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS oraz Stowarzyszenia Łagierników Armii Krajowej) wymagało zorganizowanie takich wielkich wydarzeń jak :

- 3.11. 2017 r. pierwszy od czasów przedwojennych Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, z udziałem przeszło 400 Uczestników, na temat: Strategia dla Polski ponad podziałami (dotąd nie udało się to żadnej z powołanych do tego instytucji, dysponujących funduszami z podatków Obywateli).

Ważne jest to, że niezwłocznie po Kongresie przystąpiono do działań na rzecz realizacji postulatów kongresowych, przedkładając je kierownictwu w poszczególnych resortach, w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Senacie RP.

- 12.02. 2018 r. pierwszy Światowy Bal Polaków w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, połączony z wystawą i aukcją na cele charytatywne, jako wydarzenie patriotyczno-kulturalne dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

- Inauguracja Światowej Akademii Prawa i Zespołu Interwencyjno-Prawnego, dla ochrony i zapobiegania naruszeniom prawa w stosunku do Polaków w kraju i za granicą.
W ramach tej Akademii powstał m.in. Dział Współpracy z Mediami, Centrum Edukacji Prawnej, Centrum Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego oraz Centrum Mediacji

- 20.04. 2018 r. pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy w Warszawie ( z udziałem praktyków i naukowców z wyższych Uczelni, w tym Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlasce , Uniwersytetu Humbolta w Berlinie oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na temat prawnej ochrony Polaków, w tym polskich rodzin w Niemczech.
Dorobek Kongresu i jego upowszechnienie - także poza granicami - przyczynił się do pozytywnego klimatu i stanowiska Unii Europejskiej w celu zapobiegania bezpodstawnemu odbieraniu dzieci polskim rodzinom w Niemczech

- 17.10. 2018 r. drugi Światowy Kongres Polaków na temat: Strategia dla Warszawy - stolicy Polski i wszystkich Polaków ponad podziałami.

- 2019 r. - kontynuacja w/w prac oraz podjęcie przygotowań na rzecz realizacji wspólnie z Senatem RP i MSZ III Światowego Kongresu Polaków na temat: Prawo i prawnicy w służbie NIEPODLEGŁEJ POLSCE. Rola praworządności w ochronie praw Polaków w kraju i za granicą.
Znaczenie współpracy Polaków ponad podziałami i ponad granicami dla odzyskania niepodległości oraz umacniania rangi Polski na arenie międzynarodowej.

Wielu postronnych obserwatorów wyrażało gratulacje, że społecznym zrywem, tak wiele zadań wspólnie wykonaliśmy w tak krótkim czasie, poświęcając wspólnie zarówno cenny czas na merytoryczne i organizacyjne prace, jak również ponosząc we własnym zakresie wszystkie (nie małe ) koszty związane z tymi wydarzeniami.

Ten społeczny zryw spotkał się z szeroką bardzo pozytywną i kompetentną medialną reakcją w kraju i za granicą, za co należą się szczególne podziękowania Dziennikarzom i wszystkim członkom oraz sympatykom Światowego Kongresu Polaków. Wymieniliśmy tu zaledwie część wspierających nas zasłużonych osób i z góry przepraszamy, że nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich. Będziemy jeszcze nieraz do zasług Szanownych Państwa nawiązywać i przypominać postawy godne naśladowania.

Podsumowując zaledwie w wielkim skrócie naszą wspólną pracę, pragniemy prosić o jej kontynuację w Nowym Roku oraz życzyć wszystkim Członkom i Sympatykom Światowego Kongresu Polaków satysfakcji z tej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz sukcesów, zadowolenia i szczęścia w życiu zawodowym i osobistym. 
Najserdeczniejsze Życzenia składamy wszystkim Polakom, ich organizacjom i i Sympatykom Polaków

dr Krystyna Krzekotowska mec. Stefan Hambura