Przeskocz do treści

Lista postulatów I Światowego Kongresu Polaków

Paneliści I Światowego Kongresu Polaków / fot. MDO

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie i Sympatycy Światowego Kongresu Polaków,
Szanowni Dziennikarze,
Szanowni przedstawiciele Rządu RP
,

Oddajemy na Państwa ręce listę postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył sìę w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Postulaty wchodzą w skład programu ”Strategia dla Polski ponad podziałami”, będącego syntezą wspólnych potrzeb Polaków w Polsce i rodaków na Świecie.

 1. Pierwszy, niejako wiodący postulat dotyczy zapewnienia Polakom za granicą 20 miejsc senatorskich w Senacie  i odpowiedniej ilości miejsc w Sejmie RP. Postulat ten zgłoszony został  przy otwarciu Kongresu przez mec. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków oraz szczegółowo uzasadniony w wielu wypowiedziach, które padły z ust dyskutantów Kongresu.
  Realizacja od dawna postulowanego i znanego innym państwom (np. Francji)  rozwiązania, będzie sprzyjała zaangażowaniu i wzmocnieniu współpracy Polaków w Polsce i za granicą. Współpracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, nauki i kultury. W tym celu potrzebna będzie nowelizacja prawa wyborczego.

 2. Kolejny postulat dotyczył ważnej zarówno dla Polaków w kraju jak i Polaków za granicą kwestii nadal występujących barier rozwoju gospodarczego i nadal utrzymująca się zła relacja władza – obywatel (wbrew zapisom zawartym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego). Dla poprawy tej sytuacji potrzebna będzie zarówno interwencja ustawodawcza (np. zmiana przepisów podatkowych), jak i zmiana postaw urzędników, aby była ona przyjazna Obywatelom, co osiągnąć można nie tyle w drodze wymiany kadr, lecz przez nowoczesne systemy kształcenia ukierunkowane na innowacyjność i uwrażliwienie (jak to ma miejsce w niektórych uczelniach wyższych w Polsce lub za granicą).

 3. Za istotne uznano przyjazne Obywatelom tworzenie prawa przez parlament oraz  przyjazne stosowanie prawa przez urzędy oraz szeroko pojęte organy wymiaru sprawiedliwości. To z kolei wymaga permanentnego kształcenia i reformy edukacji,  a przede wszystkim dostępu do kształcenia umiędzynarodowionego, takiego jakie zapewnia urzędnikom i prawnikom Europejska Akademia Prawa w Trier. Zachodzi zatem potrzeba otworzenia filii bądź nowej placówki w Warszawie. Ważne jest  zapewnienie prowadzenia zajęć także w języku polskim. Akademia taka zapewniałaby szerszy dostęp także innym nowym państwom członkowskim, co podniosłoby rangę Polski na arenie międzynarodowej.

 4. Za konieczne uznano zmianę przepisów i praktyki odzyskiwania obywatelstwa polskiego, aby nie była ona, tak jak dotąd „drogą przez mękę”. Podawano przykłady wieloletniej procedury związanej z uzyskiwaniem obywatelstwa polskiego.

 5. Za niezbędne uznano wzmocnienie ambasad i konsulatów o kompetentnych prawników, którzy będą służyć bezpłatna pomocą prawną, co najmniej w takim zakresie, jaki przysługuje Polakom w kraju. Ten poziom ochrony uznany został za niewystarczający w porównaniu ze standardami europejskimi.

 6. Za konieczne uznano usunięcie dyskryminujących przepisów oraz praktyki wyborczej polegającej na utrudnianiu dostępu do urn wyborczych, do których trzeba dojechać,  pokonując setki kilometrów a następnie przez wiele godzin oczekiwać w kolejce.

 7. Wiąże się z tym kolejny postulat dotyczący przedłużania ważności paszportów,  co jest obciążone opłatami wyższymi niż te, które obowiązują w Polsce. Narusza to ewidentnie zasadę równego traktowania Polaków w kraju i za granicą i jest reliktem peerelowskiego systemu, który uznawał Polaków przebywających za granicą za zdrajców.

 8.  Kolejny problem, to zapewnienie polskim dzieciom ochrony przed wynarodowieniem. Są one bowiem odbierane rodzicom i umieszczane w sierocińcach, gdzie trącą kontakt nie tylko z rodziną, ale również z polskością. Tracą rodzimą tożsamość narodową.

 9. Szczególne znaczenie ma także zwiększenie finansowania i zapewnienie równego traktowania wszystkim polskim szkołom za granicą.

 10. Również za niezbędne uznano zwalczanie negatywnych stereotypów Polaka. Sprzyjać temu będzie promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, podkreślanie  nie wad lecz niekwestionowanych uzdolnień – zarówno w tzw. mowie urzędowej, jak i niektórych pseudonaukowych socjologicznych badaniach.

 11. Istotne znaczenie ma także naprawienie krzywd wyrządzonych Polakom, nie tyle przez karanie krzywdzicieli ile poprzez zrekompensowanie wyrządzonych krzywd (zwrot bezprawnie odebranych majątków lub mieszkań).

 12.  Dla zapewnienia powrotów Polaków z emigracji postulowano, aby w ramach Programu Mieszkanie Plus uwzględnić cały wachlarz budownictwa specjalistycznego uwzględniającego potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.

 13. Szersze niż dotąd wspieranie organizacji pozarządowych polonijnych, bez faworyzowania tylko wybranych.

 14. Opracowanie całościowego obrazu sytuacji Polaków za granicą.

 15. Ułatwienia dostępu młodzieży polonijnej do kształcenia się w Polsce (upowszechnienie informacji o uprawnieniach w tym zakresie wynikających z Karty Polaka. Samo umieszczenie tej informacji na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego jest daleko niewystarczające i nieskuteczne.


  Działamy bez wsparcia rządu i bez pomocy Unii Europejskiej dla dobra Polski i Polaków w kraju i za granicą. Wpłaty wspierające naszą pracę prosimy kierować z dopiskiem „darowizna” na konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303
Z wyrazami szacunku,

mec. Stefan Hambura, prezes ŚKP
dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes ŚKP

ps. Cała treść pisma dostępna poniżej w pliku PDF