Przeskocz do treści

Program Krystyny Krzekotowskiej

Szanowni Państwo,
Szanowni Polacy w kraju i za granicą.


Kandydując na posła z listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

W Sejmie pragnę skupić się na tym, co jako poseł mogę i potrafię uczynić dla Wyborców.

Potwierdzeniem wiarygodności mogą i powinny być czyny a nie tylko puste słowa.

Sejm ma za zadanie stanowić dobre prawo dla Obywateli.

Zatem przydatni są prawnicy, w tym tacy, którzy tak jak ja, mają wieloletnie doświadczenia radcy prawnego, eksperta parlamentarnego, akademickiego  wykładowcy oraz autora licznych książek prawniczych, a także społecznika, który czynem udowodnił, jak zapewniać Obywatelom skuteczną ochronę prawną.

Oto kilka konkretnych przykładów takiej postawy.


1. PRAWO WYBORCZE.


Jako autorka książki na temat "PRAWO wyborcze", krytycznie oceniająca polskie prawo wyborcze, wiem jak to zrobić i dlatego zadbam o:

- równe traktowanie Polaków i wyeliminowanie dyskryminowaniu Polaków bezpartyjnych i Polaków za granicą. 


-
wyeliminowanie z prawa i praktyki wyborczej utrudniania bezpartyjnym obywatelskim komitetom wyborczym procesu rejestracji list wyborczych ( w tym zawyżonego – na tle innych państw – progu ilości zbierania podpisów,   możliwego do pokonania tylko przez partyjne  komitety wyborcze, dysponujące sztabami pracowników, opłacanych z podatku wszystkich obywateli.


- wyeliminowanie utrudniania Polakom za granicą dostępu do urn wyborczych przez zwiększenie liczby lokali wyborczych, aby nie byli oni zmuszani do bohaterstwa
i narażania życia i zdrowia przy pokonywaniu setek kilometrów oraz oczekiwaniu na dostęp do urny wyborczej w wielogodzinnych kolejkach przed ambasadami lub konsulatami.

- przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w SENACIE RP, jak to czyni np. francuskie prawo wyborcze, powodujące zasadniczy wzrost aktywności zagranicznych Wyborców.

Tylko Światowy Kongres Polaków uchwalił w interesie Wyborców taką rezolucję na zorganizowanym - z mojej inicjatywy - pierwszyzn od czasów przedwojennych Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewski w Warszawie. Jest ona opublikowana na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl


2. OCHRONA PRAWNA

Polskim obywatelom (także w czasie ich przebywania za granicą) należy zapewnić ochronę prawną z uwzględnieniem standardów europejskich i światowych, m.in. przez lepsze funkcjonowanie szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości.

Osiągnąć to można tylko przez permanentne i obowiązkowe umiędzynarodowione kształcenie polskich prawników i urzędników m.in. w Europejskiej AKADEMII PRAWA, udostępnianej obecnie głównie prawnikom starych państw członkowskich.

Tymczasem właśnie prawnicy i urzędnicy nowych państw członkowskich, w tym Polski, jako największego nowego państwa członkowskiego, dla dobra polskich obywateli , mogą i powinni uzyskać dostęp do takiej wiedzy, aby w ich umysłów nie tkwiły nadal przekonania wyniesione z poprzedniego systemu.

Mając doświadczenia  współzałożyciela i członka władz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w tym Światowego Kongresu Polaków, zadbam o skuteczną obronę Polaków przed wykorzystującą swą przewagę  administracją rządową i samorządową.

Wiem jak to zrobić gdyż nie tylko organizowałam taką pomoc  ale również  OSOBIŚCIE jej udzielałam, w formie prawnych ekspertyz  oraz interwencji społecznych W OBRONIE PRZED ZŁYM PRAWEM I ZŁĄ  PRAKTYKĄ ORAZ URZĘDNICZĄ  ZNIECZULICĄ, NARUSZAJĄCĄ PRAWA I UZASADNIONE INTERESY  Polaków w Polsce i za granicą, a także Polaków, powracających z zagranicy.

Na ten cel może i powinien być symbolicznie udostępniany  Zamek Królewski w Warszawie, będący  historyczną siedzibą  królów polskich.
Został on wszak odbudowany ze zniszczeń wojennych dzięki pomocy Polonii. Obchodzimy  w Polsce JUBILEUSZ 50-lecie rozpoczęcia odbudowy tego Zamku. Odbywa  się to jednak  (o ironio losu) bez udziału
Polonii, która ów Zamek odbudowała z wojennych zniszczeń.
Wniosek Światowy Kongres Polaków o udostępnienie  Polonii Zamku został odrzucony, podobnie jak wniosek o dofinansowanie, z naruszeniem zasad równego traktowania organizacji polonijnych. Warto zaznaczyć, że poprzednio zawyżone koszty  udostępnienia  Zamku Królewskiego pokryłam sama.


3. PRAWO GOSPODARCZE I MIESZKANIOWE

Reformie prawa w tej ważnej dla Obywateli w tej dziedzinie służyła szczególnie intensywna i owocna współpraca Polaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą.

Służyły temu m.in. wspólnie organizowane i realizowane takie działania jak:

- międzynarodowe kongresy i konferencje prawnicze m.in. na Uczelni Łazarskiego lub pod naukowym patronatem tej otwartej na społeczne potrzeby Uczelni (przodującej od 30 lat w krajowych i międzynarodowych rankingach), w Sali Kolumnowej Sejmu, Senatu w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Budownictwa, a także w Kancelarii Prezydenta RP,

- międzynarodowe formy pionierskiej - pierwszej od czasów przedwojennych współpracy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych (w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów), uruchomione w czasie mej pracy w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwie Sprawiedliwości.

- ekspertyzy dla Parlamentu RP oraz publikacje książkowe i inne formy upowszechniania wiedzy prawnej, przy współpracy z mediami,

- przetłumaczenie przeze mnie i dostarczenie Sejmowi niemieckiej ustawy o własności (analogicznej do polskiej przedwojennej  ustawy).
To pozwoliło uchwalić ustawę o własności lokali, która obowiązuje  od przeszło 20 lat i nie wymaga nowelizacji.

- ekspertyzy prawne i pomoc prawna w obronie rodzin pozbawianych mieszkań zakładowych podczas prywatyzacji (sprzedaży zagranicznemu kapitałowi za bezcen) Huty Warszawa oraz innych zakładów pracy w całej Polsce.

Wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim oraz Stowarzyszeniem Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli (SOMHO) obroniliśmy m.in. pracowników Huty Warszawy przed pozbawieniem ich praw do mieszkań zakładowych.
Moja ekspertyza prawna zapobiegła temu oraz przyczyniła się do zmiany  
prawa w tej dziedzinie (uchwalenie ustawy o prywatyzacji mieszkań zakładowych z pierwszeństwem dla najemców tych mieszkań).


4. PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i zagrożonych społecznym wykluczeniem

-   Współpraca z Polonią w tej dziedzinie była i jest szczególnie cenna, gdyż europejskie i światowe standardy osób pokrzywdzonych przez los nadal nie są w Polsce wdrożone.

W tym zakresie wato przypomnieć takie inicjatywy, jak:

- zbudowanie, dzięki solidarnej współpracy oraz środkom finansowym rodziców rodziców (oraz pomocy ze strony architektów polonijnych) na gruncie podarowanym przez matkę syna z niepełnosprawnością utworzonej przez rodziców Fundacji Pomocna Dłoń pierwszego w Polsce Domu Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osieroconych niepełnosprawnych dzieci, w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

To pierwsze pionierskie rozwiązanie zapoczątkowało pracę nad poprawą statusu osób z niepelnosprawnościami i zapewnieniem godnego zaspakajania ich potrzeb, a zwłaszcza tak podstawowej potrzeby każdego człowieka , jak dach nad głową.

- współpraca z Polonią w akcjach społecznych i charytatywnych, w tym udział w kampanii społecznej Stowarzyszenia Dany Radę.

- społeczna obsługa organizacyjna i merytoryczna kilkunastu interdyscyplinarnych konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich na rzecz nowelizacji ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, a nadto prezentowanie wyników tej społecznej konsultacji na forum Komisji Sejmowych.

- udział w organizacji aukcji, balów i koncertów charytatywnych, w tym i Koncert Artyści dla Niepełnosprawnych w Studio Koncertowym Polskiego Radia oraz charytatywny Światowy Bal Polaków w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.

- udział w inicjatywach, w tym konferencjach medycznych poświęconych ochronie zdrowia


5. KULTURA POLITYCZNA I PRAWNA. Świadomość prawa Obywateli - realizacja konstytucyjnego prawa Obywateli do informacji.

Wszystkie wartościowe cele społeczne oraz uchwalanie dobrego prawa wymaga wsparcia wartościowych, wrażliwych społecznie i kompetentnych ludzi, których zawsze spotykam i którym jestem ogromnie wdzięczna.

Przejście od systemu nakazowo-rozdzielczego do systemu wolnorynkowego wymagało i nadal wymaga współpracy ze świadomym swych praw cywilnych, w tym prawa własności społeczeństwem obywatelskim.

Służy temu informowanie Obywateli o przysługujących im uprawnieniach w myśl zasady, że wszystko jest dozwolone, co nie jest zabronione.

Niezbędna jest konsultacja społeczna oraz współpraca ponad podziałami oraz dla podniesienia na wyższy poziom kultury politycznej i prawnej a także świadomości prawnej społeczeństwa.

Służą temu takie działania jak:

- domaganie się w interesie Obywateli realizowania przez władze konstytucyjnego prawa Obywateli do informacji, a często wyręczanie władz w realizacji tego obowiązku przez upowszechnianie wiedzy prawnej siłami społecznymi, oczywiście także przy współpracy z Polonią, uwrażliwioną na te sprawy dzięki dłuższym kontaktom z europejskimi i światowymi standardami.

- współpraca z mediami (w tym mediami polonijnymi) oraz z organizacjami polonijnymi i innymi ogólnopolskimi i międzynarodowymi pozarządowymi organizacjami, takimi jak:

Media publiczne oraz prywatne (prasa, radio i telewizja i internet, w tym portale Polska Mówi , Eurowizja Warszawa i wiele innych).

Kongres Polonii Szwedzkiej,

Fundacja Polonia,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne,

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

Światowy Kongres Polaków,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wspierania Biznesu,

Związek Sybiraków,

Związek Poszkodowanych w Czasie II Wojny Światowej,

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,

Unia spółdzielców Mieszkaniowych,

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii,

- Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników,

- Polonijne Stowarzyszenie Lekarzy,

- Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe,

Współpraca ta wymagałaby osobnego obszernego omówienia .

Z konieczności ograniczę się do przypomnienie dwóch inicjatyw, którymi ostatnio była:

- międzynarodowa Konferencja na Uczelni Łazarskiego z okazji jubileuszu 30-lecia Polsko-Niemieckie Współpracy Prawników,

- udzielenie przez Światowy Kongres Polaków pomocy w uporządkowaniu i przekazaniu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie niezwykle wartościowej dokumentacji Polonii Szwedzkiej i Kongresu Polonii Szwedzkiej.

Za zasługi w tym zakresie Jacek Gancarson, dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków - na wniosek Światowego Kongresu Polaków - został uhonorowany statuetką i dyplomem Osobowości Polonijnej 2023 r. na Gali w Liverpool, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne.

W ramach współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą dużą wagę przywiązywano do takich działań, jak

- postulaty eliminowania znieczulicy oraz mowy nienawiści (zwłaszcza w pracy urzędów) i zastępowania tych zjawisk społeczną wrażliwością , mową wzajemnego szacunku i przyjaźni.

- uczestniczenie oraz upowszechnianie dorobku Debat Oxfordzkich , słynnych z kultury osobistej i szacunku do poglądów przeciwnika,

- wnioski i inicjatywy na rzecz unowocześnienia edukacji, w tym edukacji prawnej ( udostępnianej młodzieży także w szkołach) z położeniem akcentu

- razem z akademicką społecznością oraz przy współpracy uczonymi polonijnymi - zarówno na pogłębianie wiedzy jak i na tzw. umiejętności miękkie. W myśl zasady, kształcenia umysłu i wrażliwości.

dr Krystyna Krzekotowska

Prawnik

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Wykładowca akademicki na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych

Kierownik Studiów Podyplomowych Akademii Rynku Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego

www.swiatowykongrespolakow.pl